Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Myfyrwyr Sir Gâr yn cael cyfle i brofi ‘Diwrnod Byd Gwaith’


24.11.2015

Ddydd Mercher (Tachwedd 25ain), bydd deugain o fyfyrwyr blynyddoedd 12 a 13 o chwe ysgol yn Sir Gâr yn mynychu ‘Diwrnod Byd Gwaith’ ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.

Mae’r digwyddiad yn fenter ar y cyd rhwng y Brifysgol, Cyngor Sir Gâr a S4C a phrif ffocws y diwrnod bydd cyflwyno’r math o swyddi bydd yn debygol o fod ar gael, neu’r mathau o feysydd y bydd yn debygol o gael eu cynrychioli o fewn datblygiad cyffrous Canolfan S4C Yr Egin. 

Mae Canolfan S4C Yr Egin yn ddatblygiad a fydd yn gartref i gymuned ddiwylliannol fyrlymus - cyfnewidfa amlddisgyblaethol, entrepreneuraidd a chreadigol a fydd wedi’i lleoli yng Ngorllewin Cymru.  Yn  gartref i dros 25 o gwmnïau a sefydliadau cysylltiedig, bydd yn ganolfan lle gall pobl, cysylltiadau, syniadau a doniau sbarduno’i gilydd.  Y bwriad yw y bydd y Ganolfan yn agor yn gynnar ym 2018.

Bydd y ‘Diwrnod Byd Gwaith’ yn cynnwys tri sesiwn ymarferol ynghyd â chyflwyniadau ynglyn â’r diwydiant a datblygiad Canolfan S4C Yr Egin – un ar gynhyrchu a chreu cynnyws; un ar farchnata a chyfathrebu, ac un ar godio.

Roger Williams, cynhyrchydd a sgriptiwr profiadol o gwmni cynhyrchu ‘Joio’ fydd yn arwain y sesiwn creu cynnwys gyda chefnogaeth staff adran gyfryngau’r Brifysgol.  Aelodau staff S4C a’r Brifysgol fydd yn arwain y sesiwn marchnata a chyfathrebu; a chynrychiolwyr o gwmni The Big Learning Company fydd yn cymryd yr awenau yn y sesiwn codio.

“Dyma ddiwrnod cyffrous iawn i bobl ifanc Sir Gâr wrth iddyn nhw gael cyfle i ddysgu mwy am yrfaoedd yn y diwydiannau creadigol a’r math o swyddi fydd yn debygol o fod ar gael iddyn nhw yn y dyfodol o fewn Canolfan S4C Yr Egin,” meddai Gwilym Dyfri Jones, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ac arweinydd y prosiect ar ran y Brifysgol.

"Mae meithrin y doniau creadigol gorau yng Nghymru yn un o brif amcanion Canolfan S4C Yr Egin a mawr obeithiwn y bydd y diwrnod arbennig hwn yn ysgogi brwdfrydedd ymysg bobl ifanc yr ardal i feddwl am y cyfleon a ddaw i’w rhan yn sgil y prosiect uchelgeisiol a chyffrous hwn,” atega.

Meddai Garffild Lloyd Lewis, Cyfarwyddwr Prosiectau ac Adleoli S4C:  “Gyda phencadlys S4C a chanolfan greadigol Canolfan S4C Yr Egin yn agor ddechrau 2018, mae'n hanfodol bod pobl ifanc yr ardal yn dod yn ymwybodol o'r cynlluniau ac yn deall potensial y Ganolfan o ran cyflogaeth a hyfforddiant yn y dyfodol. Rydw i yn falch iawn o'r bartneriaeth rhwng S4C, y Brifysgol, y Cyngor Sir a'r cwmnïau creadigol sy'n cymryd rhan ac yn sicr y bydd rhagor o ddigwyddiadau tebyg wrth i ni baratoi ar gyfer agor Canolfan S4C Yr Egin yn 2018.”

Cyngor Sir Gâr sy’n arwain ar y Diwrnod Byd Gwaith ac er taw dyma’r digwyddiad cyntaf yn ymwneud â’r diwydiannu creadigol, maent eisoes wedi trefnu nifer o ddiwrnodau tebyg gyda’r pwyslais ar ddiwydiannau a meysydd eraill.

Meddai Barry Hale o Gyngor Sir Gâr:  “Mae Cyngor Sir Gar yn cydnabod bod y Diwrnod Byd Gwaith yn ddull arbennig o hysbysu pobl ifanc talentog o ofynion y diwydiant.  Yn ystod y digwyddiad, bydd y myfyrwyr yn cael mewnwelediad manwl o’r sector greadigol yn ogystal â’r ystod o gyfleoedd a ddaw i’r sir gyda dyfodiad Canolfan S4C Yr Egin.  Rydym yn disgwyl i bawb gael diwrnod hwylus ac yn hyderus y bydd rhai o’r myfyrwyr yn cael eu hysbrydoli o ddilyn gyrfa lwyddiannus yn y diwydiant.

Mae prosiect Canolfan S4C Yr Egin bellach wedi newid gêr diolch i nifer o ddatblygiadau cyffrous diweddar.

Penodwyd y tîm dylunio ym mis Gorffennaf; dadorchuddiwyd logo newydd y Ganolfan hefyd dros yr haf ac mae’r digwyddiad Diwrnod Byd Gwaith hefyd yn gam pwysig o godi ymwybyddiaeth o Ganolfan S4C Yr Egin - a’r cyfleoedd daw yn ei sgil.

Nodyn i'r Golygydd

  1. Cadarnhaodd Awdurdod S4C ym mis Mawrth 2014 y byddai pencadlys y Sianel yn cael ei adleoli i gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin yn Ionawr 2018.
  2.  Fis Hydref 2014, arwyddodd y Brifysgol ac Awdurdod S4C Fframwaith Cytundeb a fyddai’n caniatáu i’r datblygiad fynd rhagddo.
  3.  Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  4.  Siartr Frenhinol y Brifysgol 1828 yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siartr hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

Gwybodaeth Bellach

  1. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Uwch Swyddog Cyfathrebu Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sian-elin.davies@pcydds.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476