Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Myfyrwyr TAR Uwchradd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cymryd rhan yn Seremoni’r Utgorn Olaf yng Nghlwyd Menin


27.04.2015

Dros wyliau’r  Pasg teithiodd chwech ar hugain o fyfyrwyr TAR Uwchradd a phump o diwtoriaid  Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) i ymweld â Pharis ac Ieper.

UWTSD Students

Nod y daith oedd archwilio cyfleoedd ar gyfer datblygu adnoddau addysgu trawsgwricwlaidd.  Roedd disgwyl i fyfyrwyr ddatblygu cynllun gwaith manwl fel rhan o'r profiad.

Tra roeddent ym Mharis, chwiliodd y myfyrwyr am ysbrydoliaeth ar gyfer eu gwaith drwy ymweld â mannau enwog megis Tŵr Eiffel, y Louvre, y Musée de l’Armée a bedd Napoleon. Ar ran olaf y daith aeth y grŵp i Ieper gan ymweld â bedd rhyfel Hedd Wyn ym Mynwent Artillery Wood, Cofeb Ryfel Cymru ac un o Fynwentydd Rhyfel yr Almaen yn Langemark.

Cafodd y Brifysgol y fraint o dderbyn gwahoddiad gan Gymdeithas yr Utgorn Olaf i gymryd rhan yn 22913eg Seremoni Goffa Clwyd Menin ar 30 Mawrth 2015. Galwad biwgl oedd yr Utgorn Olaf a ganwyd gan Fyddin Prydain i nodi diwedd llafur y dydd a dechrau gorffwys y nos. Yng nghyd-destun Seremoni’r Utgorn Olaf, mae wedi dod i arwyddo ffarwél derfynol â'r rhai a syrthiodd ar ddiwedd eu llafur daearol a dechrau  eu gorffwys tragwyddol. Mae'r seremoni wedi digwydd bob nos am 8 o’r gloch ers 1928.

Meddai Ian Roberts, Tiwtor TAR Uwchradd Hanes: "Bydd y daith i'r ffosydd yn parhau’n hir ar gof a chadw pawb ar y daith. Hoffwn ddiolch i Gymdeithas yr Utgorn Olaf am wahodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i gymryd rhan yn 29913eg Seremoni Clwyd Menin. Rwy’n gobeithio bydd yr adnoddau y mae'r myfyrwyr wedi’u datblygu yn helpu disgyblion ysgol i barhau i ddysgu am aberth yr holl filwyr a gymerodd ran yn y Rhyfel Mawr."

I Susan Smith, Tiwtor Dylunio a Thechnoleg TAR Uwchradd, a Jason Plummer, myfyriwr TAR Uwchradd Hanes, roedd yr ymweliad â Chlwyd Menin yn brofiad personol iawn. Roedd Susan yn gallu talu’r deyrnged olaf i’w hen ewythr, y mae ei enw wedi cael ei restru ar y Mur Coffa yng Nghlwyd Menin, tra oedd Jason, cyn cofrestru ar y rhaglen TAR Uwchradd wedi gwasanaethu yng nghatrawd yr RAG yn Nhalaith Helmand, Afghanistan. Cymerodd y ddau ran yn y seremoni a gosodwyd torch ar ran y Brifysgol gan Carys Brooks, 11 blwydd oed.

Dywedodd James Short, Myfyriwr TAR Hanes:

"I mi, rhan fwyaf cofiadwy ein hymweliad oedd mynd i Seremoni’r Utgorn Olaf yng Nghlwyd Menin. Ar ôl mwynhau'r golygfeydd gwych ym Mharis, newidiodd naws y grŵp yn llwyr yn un o barch tawel. Yn erbyn cefndir y gwynt a’r glaw, seiniodd nodau'r Utgorn Olaf a chafodd ein torch ei gosod. Gwnaeth pawb wasgaru, tawelu, yn wylaidd a diolchgar. Ni fyddwn ni byth yn anghofio’r profiad hwn."

Wrth gloi cofio’r Brifysgol am y milwyr a syrthiodd a'u haberth, darllenodd  myfyrwyr Addysg Grefyddol TAR, Chloe Cole, Stephanie Jones a Laura Shellard gerddi a gweddi.

Dywedodd Richard Hiller, Tiwtor Hanes TAR :

"Roedd y daith yn un anhygoel ac rwy’n ei chyfri’n fraint fy mod i’n gallu bod yn rhan ohoni. Ni fyddaf byth yn anghofio'r seremoni yng Nghlwyd Menin. Roedd yr utgyrn ar y dechrau a’r diwedd, ynghyd â'r canu wrth osod y dorch mor bwerus, rwy’n teimlo eu bod wedi cyffwrdd â  phawb oedd yn bresennol. Mae'r ffaith fod y Brifysgol wedi gallu bod yn rhan o'r gwasanaeth wedi creu teimlad o  gysylltiad personol â'r seremoni benodol hon. Rwy'n falch yr oedd modd i bawb fod yn dyst i daith mor arbennig a gostyngedig."

Meddai Megan Nicholas, myfyriwr TAR: "Roedd y daith yn agoriad llygad, yn llawn gwybodaeth a mwynhad. Roedd yn dangos sut y gall cysylltiadau trawsgwricwlaidd helpu i ddatblygu addysg pawb, hyd yn oed athrawon!"

Meddai Michael John, myfyriwr TAR: "Roedd y daith yn brofiad gwych, yn gymaint o ysgogiad i’r meddwl ag ydoedd yn ddifyrwch. Cadarnhaodd fy rhesymau dros fynd yn athro.”

Mae'r cwrs TAR Uwchradd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn anelu at baratoi myfyrwyr i fod yn athrawon ysgol uwchradd hyderus a rhagorol yn eu dewis maes pwnc. Mae creadigrwydd, arloesi, adfyfyrio beirniadol, trylwyredd academaidd a phroffesiynoldeb yn briodoleddau allweddol sydd o bwys mawr ar y cwrs.

Nodyn i'r Golygydd

1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

2. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

3. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014. 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk