Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Myfyrwyr Therapi Chwaraeon Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cefnogi Ymddiriedolaeth Princes Gate


17.08.2015

Mae pedwar myfyriwr israddedig cwrs Therapi Chwaraeon o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi rhoi o’u hamser dros wyliau’r haf i gefnogi Ymddiriedolaeth Princes Gate.

Ymddiriedolaeth elusennol yw ymddiriedolaeth Princes Gate a sefydlwyd i helpu mentrau sy'n canolbwyntio ar hyrwyddo ffyrdd o fyw iach o fyw; plant mewn angen; cymorth dŵr a milwyr a'u teuluoedd.

Fe wirfoddolodd y myfyrwyr i gefnogi beicwyr ‘nôl ym mis Mehefin a oedd yn cymryd rhan mewn taith feicio elusennol o 170 o filltiroedd dros ddau ddiwrnod - yn teithio o Lundain i Gaerdydd.

Fe ddarparodd Jake Williams, Ellie Edwards, Richard Thomas a Richard Brook cymorth cyntaf a chymorth therapi meinwe meddal i bob beicwyr oedd yn cymryd rhan yn yr her.

Yn ystod y daith, roedd y myfyrwyr wrth law i ddarparu cymorth cyntaf ar hyd y cwrs mewn arosfannau penodol. Ar ddiwedd bob dydd, fe sefydlodd y myfyrwyr glinig meinwe meddal gan weithio’n hwyr yn y nos i helpu beicwyr gyda'u cyhyrau dolurus a thynn gan eu helpu i wella.

Meddai Jake Williams, un o’r myfyrwyr: "Mwynheais fy amser gyda thaith Ymddiriedolaeth Princes Gate.  Cefais y cyfle i ddatblygu fy sgiliau fel therapydd chwaraeon dan hyfforddiant yn darparu triniaethau i feicwyr yn ogystal â chymorth cyntaf yn ôl yr angen."

Ychwanegodd Jake, "Fel tîm therapi chwaraeon, cawsom adborth cadarnhaol dros ben. Dywedodd un person wrthym, ‘Oni bai amdanoch chi, fyddwn i heb gwblhau y ras' – sylw wnaeth rhoi hyder mawr i ni wrth i ni symud ymlaen gyda'n hastudiaethau.  Roedd yn bleser bod yn gysylltiedig â'r digwyddiad ffantastig hwn – mae’r ymddiriedolaeth yn gwneud gwaith arbennig iawn."

Mae myfyrwyr Therapi Chwaraeon Y Drindod Dewi Sant yn cael y cyfle i ennill profiad mewn nifer o leoliadau allanol trwy gydol eu hastudiaethau ar y rhaglen BSc.

Mae'r Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored yn ysgol boblogaidd tu hwnt ac mae’r staff yn ysgogi’r myfyrwyr i herio’u hunain ac i fanteisio ar y cyfle i gael cymaint o brofiad gwaith â phosib yn ystod eu hamser yn y Brifysgol.

Meddai Kate Evans, Cyfarwyddwr Rhaglen y BSc mewn Therapi Chwaraeon: "Ein nôd yw i ddatblygu therapyddion chwaraeon cymwys sydd yn gyflogadwy ar ôl iddynt raddio.  Yn ogystal â derbyn gradd sy'n cael ei achredu gan Gymdeithas Therapyddion Chwaraeon,  mae ein myfyrwyr yn cael eu hannog i feddu ar bortffolio eang o brofiad gwaith – o weithio mewn lleoliadau clinigol i weithio ar ddigwyddiadau amrywiol cyffrous fel yr un diweddar gydag Ymddiriedolaeth Princess Gate.”

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â rhaglen BSc (Anrh) Therapi Chwaraeon a gynigir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ewch i wefan y Brifysgol www.pcydds.ac.uk

Nodyn i'r Golygydd

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Uwch Swyddog Cyfathrebu   sian-elin.davies@pcydds.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476

2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

3. Siartr Frenhinol y Brifysgol 1828 yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siartr hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.