Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Myfyrwyr y Brifysgol Haf yn Mwynhau Profiadau ar Gampysau PCYDDS


28.07.2014

UWTSD SwanseaMae chwe deg tri o fyfyrwyr Blwyddyn 12 o bob cwr o Dde-orllewin Cymru wedi treulio pythefnos ar gampysau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe a Chaerfyrddin, yn rhan o Brifysgol Haf Ymgyrraedd yn Ehangach.

Mae’r Brifysgol Haf yn gwrs tair wythnos rhad ac am ddim. Fe’i hanelir at fyfyrwyr Blwyddyn 12 sy’n astudio ar gyfer cymhwyster Lefel 3 mewn ysgol neu goleg yn Ne-orllewin Cymru (Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin). Mae’n rhaglen breswyl ac mae’r myfyrwyr yn treulio wythnos yn PCYDDS yn Abertawe, wythnos yn PCYDDS yng Nghaerfyrddin ac wythnos ym Mhrifysgol Abertawe.

Cynlluniwyd y Brifysgol Haf ar gyfer myfyrwyr sydd â’r gallu i lwyddo ond, oherwydd amgylchiadau teuluol, personol neu amgylchiadau eraill, sy’n profi rhwystrau a allai'u hatal rhag symud ymlaen i addysg uwch.

Yn ystod y tair wythnos, bydd myfyrwyr yn dewis un pwnc i’w astudio sy’n cyfateb i’w llwybr academaidd cyfredol. Hefyd maent yn dysgu sgiliau sy'n hanfodol i lwyddo ym maes addysg uwch, yn cynnwys sgiliau ysgrifennu a chyflwyno, meddwl yn feirniadol, sgiliau ymchwil a chyfeirnodi ynghyd â rheoli amser.

Bydd myfyrwyr sy’n cwblhau’r Brifysgol Haf yn llwyddiannus yn derbyn gostyngiad yn y graddau Safon Uwch (neu’r pwyntiau UCAS cyfatebol) sy’n ofynnol gan PCYDDS a Phrifysgol Abertawe.

Yn ogystal â’r astudio academaidd, bydd myfyrwyr hefyd yn mwynhau rhaglen gymdeithasol lawn ac amrywiol. Mae’r gweithgareddau’n cynnwys bowlio, sinema, pêl-droed, karaoke, nosweithiau cwis, disgos a gweithdai dawns.

UWTSD CarmarthenMeddai Cerys Kane, disgybl o Ysgol Gyfun Treforys: “Mae’r Brifysgol Haf wedi bod yn brofiad da gan ei bod wedi rhoi gwell dealltwriaeth imi o fywyd Prifysgol. Mae wedi rhoi cyfle imi ddysgu mwy am y pwnc sydd o ddiddordeb i mi, wedi rhoi cyfle i mi gwrdd â phobl newydd a chael profiad o fyw bant o gartre. Hefyd mae’n rhoi cyfle i ennill pwyntiau UCAS fydd yn helpu tuag at gael lle yn PCYDDS neu Brifysgol Abertawe.

“Mae’r Brifysgol Haf yn brofiad gwerth chweil ac rwy’n ei hargymell yn fawr iawn.”

Meddai Steven Stokes, Uwch Swyddog Cyfathrebu yn PCYDDS: “Fel Prifysgol sy'n gwerthfawrogi ehangu mynediad mae wedi bod yn bleser i ni gymryd rhan yng ngweithgareddau Ymgyrraedd yn Ehangach er degawd a mwy. Mae eleni’n arbennig o gyffrous i ni am fod ein campws yng Nghaerfyrddin wedi dod yn rhan o raglen breswyl y Brifysgol Haf am y tro cyntaf.

“Byddai cydbwysedd campws dinesig yn Abertawe a champws tref fwy gwledig yng Nghaerfyrddin wedi rhoi cyfle i’r myfyrwyr brofi prifysgol mewn dau gyd-destun gwahanol, a fydd yn sicr yn eu helpu i benderfynu ym mha amgylchedd y byddai’n well ganddyn nhw astudio.”

Nodyn i'r Golygydd

  1. Mae Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De-orllewin Cymru yn fenter gydweithredol rhwng Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Abertawe, y Brifysgol Agored yng Nghymru, Gyrfa Cymru a Cholegau Addysg Bellach ac Ysgolion yn Ne-orllewin Cymru. Nod y rhaglen yw ehangu mynediad i grwpiau o bobl a dangynrychiolir ym maes Addysg Uwch. Cyllidir Ymgyrraedd yn Ehangach gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siartr Frenhinol y Brifysgol 1828 yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siartr hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07872 423788
steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk