Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Myfyrwyr yn Darllen eu Llythyrau atynt eu Hunain ar ôl Graddio


05.08.2015

Graddiodd myfyrwyr BA Plentyndod Cynnar cyfrwng Cymraeg a Saesneg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yr wythnos hon o gampws Caerfyrddin. Pan ddechreuodd y myfyrwyr ar eu cwrs dair blynedd yn ôl gofynnwyd iddynt ysgrifennu llythyr at eu hunain yn y dyfodol i’w agor ar ôl graddio. Aeth tair blynedd heibio ac ar ôl seremoni’r wythnos hon cafodd pob un o’r myfyrwyr y llythyr yr oeddent wedi’i ysgrifennu atynt eu hunain wrth ddechrau ar eu cyfnod yn y Brifysgol.

Meddai Lauren Hanford, BA Plentyndod Cynnar: “Ysgrifennais i yn fy llythyr y byddwn i’n gwybod yn union beth yr oeddwn i’n mynd i’w wneud wrth raddio. Hawdd gweld nad oes sail i hyn – ond dyna gyffrous yw cael bod yn y sefyllfa hon!  Dros y tair blynedd diwethaf rwy wedi dysgu bod cynifer o gyfleoedd a llwybrau ar gael i mi eu harchwilio fel nad ydw i am gael fy nghlymu wrth un llwybr. Does dim dwywaith nad yw fy nghyfnod yn PCYDDS wedi ehangu fy ngorwelion. Ers i mi raddio eleni rydw i'n fwy awyddus fyth i ddarganfod beth sydd gan y dyfodol ar fy nghyfer i!”

Meddai Jess Lovelock BA Plentyndod Cynnar (cyfrwng Cymraeg), a enillodd hefyd y Bwrsari Gweithgareddau Allgyrsiol:

“Roedd fy llythyr yn llawn pethau yr oeddwn i’n poeni amdanynt – roeddwn i’n ofni na fyddwn i’n gallu deall nac addasu i'r llwyth gwaith, roeddwn i’n nerfus ynghylch cyfarfod â phobl newydd ac yn pryderu na fyddwn i’n teimlo’n gartrefol yma. Wrth ddarllen y llythyr heddiw, dair blynedd ers i mi ei ysgrifennu, rwy’n teimlo fy mod i wedi aeddfedu gymaint yn unigolyn. Doedd dim angen o gwbl i mi boeni, mae’r brifysgol wedi bod yn lle mor groesawgar, mae’r staff mor gyfeillgar a phob amser yn barod i helpu. O ran ffrindiau, galla i ddweud yn ddiogel fy mod i wedi gwneud ffrindiau oes yn ystod fy nghyfnod i yma. Rwy’n falch dros ben o ennill y Bwrsari Allgyrsiol hefyd, mae wedi gwneud fy niwrnod i hyd yn oed yn fwy arbennig. Pe bawn i’n gallu dweud un peth wrthyf fy hun 3 blynedd yn ôl, dyma ddwedwn i: ‘paid â phryderu gymaint, mwynha dy amser a bydd popeth yn cwympo i’w le.”

Meddai Gwenllian Davies, BA Plentyndod Cynnar (cyfrwng Cymraeg) a agorodd ei meithrinfa plant ei hun yn ystod ei thrydedd flwyddyn: “Llinell olaf fy llythyr yw ‘cofia fanteisio ar bob cyfle a ddaw i dy ran, gwna’n fawr ohono a mwynhau.’ Roedd yn hyfryd darllen fy llythyr gan fy mod i’n teimlo fy mod i wedi cymryd fy nghyngor fy hun a gwneud yn fawr o’m hamser yma yn PCYDDS. Rwy’n falch dros ben o gael dweud fy mod i’n rhedeg fy meithrinfa fy hun, rwy wedi gwireddu breuddwyd!”

Mae’r BA Plentyndod Cynnar yn gwrs arloesol i’r rheini sy’n awyddus i wybod sut mae plant ifanc yn datblygu ac yn dysgu. Cyflwynir y cwrs mewn amgylchedd cefnogol a deniadol ac mae'n archwilio pob agwedd ar les a datblygiad holistig plant. Cefnogir y myfyrwyr i ddod yn raddedigion hyderus sy’n barod ar gyfer gyrfaoedd amrywiol yn y dyfodol. Mae’r radd Plentyndod Cynnar yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau i fyfyrwyr er mwyn deall natur amrywiol a chymhleth plant bach a’u teuluoedd. Mae’r radd yn archwilio’r cysylltiadau rhwng theori ac arfer drwy roi pwyslais cryf ar les a datblygiad plant. Mae’n archwilio amryw ddisgyblaethau gwahanol yn cynnwys: seicoleg; cymdeithaseg; hanes; moeseg; iechyd; datblygiad creadigol, ac addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang.

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013, unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol
  4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014