Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Myfyrwyr yn dysgu Manteision Rhyngweithio gyda Natur


17.07.2015

Mae myfyrwyr Gradd Sylfaen Plentyndod Cynnar Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi gwario diwrnod hyfforddi ymarferol oedd yn tynnu sylw at fanteision plant yn rhyngweithio â natur yn ddiweddar.

Students Learn Benefits of Interacting with Nature

Treuliodd y myfyrwyr y diwrnod addysgiadol yn dysgu am fanteision mynd â phlant ifanc allan i gysylltu â natur. Trefnwyd gweithgareddau gan ddefnyddio deunyddiau awyr agored naturiol sydd hefyd yn hyrwyddo menter Addysg Llywodraeth Cymru ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang. Gwnaeth y grŵp defnydd o'r Ganolfan Rockwool yn ardal Pencoed Pen-y-Coed.

Roedd y diwrnod hyfforddiant ymarferol yn gyfle i fyfyrwyr ddod yn gyfarwydd â choed a blodau gwyllt sy'n gynhenid ​​i Gymru. Dywedodd myfyriwr ar y daith: "Rydw i wedi dysgu cymaint am natur heddiw, mae treulio cymaint o amser yn yr awyr agored wedi bod yn wych! Mi wnes i fwynhau'r diwrnod yn fawr iawn. Alla i ddim aros i fynd â phlant allan i’r awyr agored a’u hannog i ryngweithio â natur."

Meddai Eileen Merriman, Uwch Ddarlithydd ac arweinydd am y diwrnod: “Mae'n hanfodol bod myfyrwyr yn awyddus ac yn hyderus wrth fynd â phlant allan i leoliadau naturiol. Mae angen i ni sicrhau bod ymarferwyr y blynyddoedd cynnar yn cael cyfleoedd i weld manteision natur i blant er mwyn eu galluogi i sicrhau bod plant yn cymryd diddordeb ac yn parchu byd natur ar gyfer y dyfodol." Mae Eileen yn arbenigo mewn darparu profiadau addysgol awyr agored yn y Brifysgol.

Lluniwyd y cwrs Gradd Sylfaen Plentyndod Cynnar ar gyfer y rheini sy’n gweithio (neu’n gwirfoddoli o bosibl) mewn sefydliadau blynyddoedd cynnar ac sydd am ennill cymhwyster addysg uwch yn gysylltiedig â phlentyndod cynnar. Cyflwynir y cwrs mewn amgylchedd cefnogol a deniadol ac mae'n archwilio pob agwedd ar les a datblygiad holistig plant.  Mae’r radd yn archwilio’r cysylltiadau rhwng theori ac arfer gyda phwyslais cryf ar les a datblygiad plant lle mae myfyrwyr yn cael cyfle i gysylltu eu profiad ymarferol eu hunain â datblygiadau mewn meysydd megis cymdeithaseg, seicoleg, iechyd ac addysg.

Mae’r radd yn gosod pwyslais cadarn ar ddysgu ymarferol ac yn cynnig nifer o gyfleoedd i fyfyrwyr ymgymryd â gweithgareddau ymarferol sy’n cefnogi cynnwys darlithoedd.  Bydd themâu dysgu yn yr awyr agored a datblygiad creadigol hefyd yn nodweddion amlwg o fewn y radd ac ar hyd eich astudiaethau bydd cyfleoedd i fyfyrwyr ddysgu yn yr awyr agored a defnyddio’u syniadau a’u menter eu hunain i ymgymryd â thasgau dysgu.

Nodyn i'r Golygydd

1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk

2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

3. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.