Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Partneriaeth i Archwilio Dyfodol Symud ac Ailgylchu Gwastraff


12.06.2015

Mae Gwasanaethau Amgylcheddol Stenor Cyf a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) wedi dod at ei gilydd mewn partneriaeth a fydd yn archwilio dyfodol symud ac ailgylchu gwastraff ar raddfa fawr.

Mae Stenor wedi’i leoli yn SA1 Abertawe. Fe’i cychwynnwyd yn 2003 ac mae wedi dod yn ddarparwr gwasanaeth blaenllaw ym maes symud ac ailgylchu gwastraff adeiladu/dymchwel yn ardal Abertawe. Bellach mae’r cwmni wedi cytuno ar Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth â PCYDDS. Mae’r partneriaethau hyn yn caniatáu i sefydliadau yn y sectorau preifat, cyhoeddus a chymunedol ddefnyddio'r adnoddau a’r wybodaeth sydd ar gael o fewn prifysgol a’u cymhwyso i’w busnes eu hun.

Mae Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth yn un o’r rhaglenni mwyaf blaenllaw yn Ewrop ac mae partneriaeth yn ffurfio perthynas deirochrog rhwng cwmni, sefydliad academaidd a myfyriwr graddedig i weithio ar brosiect sydd o bwysigrwydd strategol i’r busnes. Yn gweithio gyda Stenor fydd Dr Tony Thomas, arweinydd academaidd ar ran PCYDDS a Chydymaith y Bartneriaeth Simon Jenkins.

Mae gan PCYDDS ymchwil ac arbenigedd helaeth ym meysydd cynaliadwyedd, rheoli gwastraff, profi deunyddiau a’r technolegau newydd sy’n herio’r ‘norm’ yn y meysydd hyn ar hyn o bryd. Drwy Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth gyda PCYDDS, bydd Stenor yn gallu manteisio ar yr adnoddau hyn ac ymchwilio i ddatblygu cyfleuster newydd i brofi pridd. Bwriad Stenor yw gwella’u busnes drwy wneud eu profion eu hunain yn fewnol yn ogystal â datblygu cynnyrch newydd drwy ymchwil a phrofion. Mae cynllun tymor hir i ddatblygu canolfan rhagoriaeth yn rhan o ddatblygiad PCYDDS yn Ardal Arloesi Glannau Abertawe yn SA1.

Meddai Steve Norman, Rheolwr Gyfarwyddwr Stenor: “Bydd gweithio gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn gwneud gwahaniaeth enfawr i’n cwmni ni, gan roi i ni’r hyder i arloesi ac i fynd ar ôl marchnadoedd newydd. Rydym ni’n deall pwysigrwydd cael academyddion i ymwneud â datblygiad a thwf ein busnes.”

Meddai Dr Tony Thomas: “Bydd y Bartneriaeth gyda Stenor o fudd i’r naill ochr a’r llall.Yn ogystal â chefnogi uchelgeisiau masnachol y cwmni, bydd y bartneriaeth yn caniatáu i PCYDDS wella’i hymchwil a’i dealltwriaeth yn y maes hwn. Gallai’r bartneriaeth hon hefyd greu buddion sylweddol i Forlyn Llanw Bae Abertawe, a gafodd ganiatâd cynllunio’n ddiweddar.

“Mae’n briodol y caiff y Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth hon ei lleoli yn SA1 Abertawe, lle mae PCYDDS yn symud ymlaen â chynlluniau i greu Ardal Arloesi’r Glannau. Bydd y datblygiad hwn yn caniatáu i'r Brifysgol adeiladu ecosystem arloesi a mentergarwch integredig sy’n darparu ar gyfer cydweithio a throsglwyddo gwybodaeth rhwng diwydiant a’r byd academaidd. Bydd partneriaethau o’r fath yn cyflwyno buddion economaidd a masnachol eglur i’r rhanbarth i gyd.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus, Steven Stokes, ar 01792 483695 / 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@uwtsd.ac.uk.