Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


PCYDDS ar y Brig yn ystod Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang


28.11.2014

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) oedd ar frig y rhestr o Brifysgolion y DU o ran y nifer o ddigwyddiadau a gynhaliwyd yn ystod Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang. At hynny, roedd yn ail yn unig i Lywodraeth Cymru am y nifer o ddigwyddiadau a gynhaliwyd yng Nghymru.

Meddai Kathryn Penaluna, Rheolwr Entrepreneuriaeth yn PCYDDS: “Mae’r Wythnos Entrepreneuriaeth yn rhoi cyfle gwirioneddol inni ddathlu’r hyn yr ydym yn ei wneud yma fel rhan annatod o’n cenhadaeth. O ran bod yn fentrus, rydym yn Brifysgol aml-gyswllt ym mhob ystyr y gair; rydym yn cysylltu â’n dysgwyr, yn cysylltu â busnesau ac yn cysylltu â gwneuthurwyr polisi mewn ffordd gwirioneddol hollgynhwysol. Mae’r ffaith mai ni oedd y brif Brifysgol yn y tabl hwn i’w briodoli yn gymaint i’n profiadau beunyddiol ag ydyw i’r dathliadau yn ystod Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang.”

Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang yw’r ymgyrch fwyaf yn y byd i hyrwyddo entrepreneuriaeth ac mae’n chwarae rôl allweddol yn annog y genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid i ystyried dechrau’u busnesau eu hunain.

Cynhaliwyd Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang eleni rhwng 17 a 23 Tachwedd a’r bwriad oedd ysbrydoli pobl trwy weithgareddau lleol, cenedlaethol a byd-eang i archwilio eu potensial fel dechreuwyr busnesau ac arloeswyr. Yn sgil y gweithgareddau hyn, yn amrywio o gystadlaethau a digwyddiadau ar raddfa fawr i gyfarfodydd rhwydweithio mwy personol, rhoddwyd cyfranogwyr mewn cysylltiad â darpar gydweithwyr, mentoriaid ac arloeswyr. Yn y DU trefnir ymgyrch Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang bob blwyddyn gan Youth Business International, rhwydwaith fyd-eang sydd wedi ymroi i helpu entrepreneuriaid ifanc i ddechrau arni mewn busnes.

Cynhaliodd PCYDDS ddigwyddiadau ar draws y tri champws yn Abertawe, Caerfyrddin a Llambed. Ymhlith y digwyddiadau lansiwyd Cystadleuaeth Syniadau Busnes Robert Owen sy’n gwahodd myfyrwyr ar draws y Brifysgol i gymryd rhan yn yr her a fydd yn arwain at yr uchafbwynt o gyflwyno syniadau ar Gampws Busnes Abertawe ar 7 Mai 2015. Yn ogystal cynhaliwyd gweithdy i drafod darparu addysg fenter mewn ysgolion a chynhaliwyd Sesiwn Galw Heibio yn ymwneud â Gyrfaoedd a Dechrau Busnes ar Gampws Llambed.

Dychwelodd graddedigion PCYDDS Jon Dawkins ac Andrew Evans i’r Brifysgol yn ystod yr wythnos i rannu eu profiadau o weithio’n llawrydd yn y Diwydiannau Creadigol. Bu’r gweithdy I Love IP ar gyfer myfyrwyr patrymau arwyneb yn edrych ar sut i ddiogelu’u syniadau, a dywedodd yr entrepreneur cymdeithasol Nicola Hemley wrth fyfyrwyr Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol sut i ddechrau menter gymdeithasol. Bu Model Rôl Llywodraeth Cymru ym maes Busnes, Emma Wilkins, yn rhannu ei phrofiadau, o sefydlu’i busnes ei hun, Biz Mobiles Ltd, gyda myfyrwyr Busnes.

Roedd yn bleser gan y Brifysgol noddi Dreigiau Busnes Ifanc 2014, cystadleuaeth sy’n canolbwyntio ar fenter ar gyfer disgyblion Blwyddyn 9 ar draws y rhanbarth. Trefnwyd y noson wobrwyo gan y South Wales Evening Post, a’i chynnal yng Ngwesty’r Marriott, Abertawe ar 19 Tachwedd. Y buddugwyr yn y pen draw oedd Ysgol Bryngwyn.

Daethpwyd â gweithgareddau’r wythnos i derfyn yn briodol iawn gyda Phenwythnos Cychwyn Busnes yn y Tech-Hub yn Abertawe. Llwyddodd Elliot Thomas, oedd wedi graddio mewn Technoleg Gwybodaeth Busnes, a’i dîm i drechu’r cystadleuwyr o sefydliadau addysg eraill yn yr ardal i ennill y wobr gyntaf am eu syniad busnes Skipper. Offeryn yw Skipper sy’n dynodi cyfrifon cyfryngau cymdeithasol sydd â dros 100,000 o ddilynwyr ac yn eu cysylltu â brandiau i’w hyrwyddo ar eu ffrwd newyddion. Y pwynt gwerthu unigryw yw ei fod yn cynyddu ymgysylltu â brandiau trwy lwyfan gwerthu uniongyrchol i gwsmeriaid. Mae’r app yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd a disgwylir iddo gael ei lansio yn gynnar flwyddyn nesaf ar lwyfannau ffonau clyfar IOS ac Android.

I gael rhagor o fanylion am Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang ewch i http://uk.gew.co/regions/wales