Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


PCYDDS yn Canmol y Cyhoedd am Gyfrannu i’r Ymgynghoriad


24.07.2015

Yn ystod cyfres o ddigwyddiadau i fusnesau a'r cymunedau lleol, bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn tynnu sylw at y rôl bwysig y mae’r cyhoedd wedi’i chwarae wrth gynllunio Ardal Arloesi Glannau Abertawe y Brifysgol yn natblygiad SA1 yn y ddinas.

‌Hefyd yn ystod y digwyddiadau a gynhelir ar hyd y diwrnod heddiw (dydd Gwener 24 Gorffennaf) yng Nghanolfan Dylan Thomas yn Abertawe, bydd arddangosiad cyntaf o animeiddiad hedfan drwy’r ardal.

Meddai Dirprwy Is-Ganghellor PCYDDS, yr Athro Mike Phillips:“Mae’r digwyddiadau heddiw yn gyfle i ni ddweud diolch wrth bawb a gyfrannodd i’r cyfnod o ymgynghori cyhoeddus a gynhaliwyd ynghynt yn y flwyddyn. Esgorodd ar adborth cadarnhaol helaeth a disgrifiwyd SA1 yn fan gwych ar gyfer gwneud busnes, denu buddsoddwyr a helpu grymuso’r economi.

“Ers yr ymgynghoriad, gwnaed nifer o newidiadau yn yr uwchgynllun.Yn fras mae’r cysyniad cyffredinol yn unol â’r hyn a gyflwynwyd gennym cyn yr ymgynghoriad.Fodd bynnag ymgymerwyd â gwaith helaeth, sy’n mynd ymlaen o hyd, i werthuso manylion penodol y cynigion.Mae hyn wedi cynnwys trafodaethau’n ymwneud â naws a chymeriad y datblygiad, yr effaith a gaiff y cynllun ar y rhwydwaith priffyrdd yn y cyffiniau, strategaethau diwygiedig ar gyfer parcio, mynediad a symud ceir a hyblygrwydd hirdymor ar gyfer PCYDDS a’i phartneriaid yn y dyfodol.

Gellir crynhoi’r newidiadau arfaethedig fel a ganlyn:

  • Cynllun adeiladau a mynediad diwygiedig.
  • Ail adeilad uchel ym mhen deheuol y Penrhyn.
  • Hepgor llety i fyfyrwyr yn y Pen Dwyreiniol.
  • Cynigion manylach ar y modd y bydd y strydoedd a’r safleoedd yn gweithio, a’u naws.

 

Yn rhan bwysig o fuddsoddiad gwerth miliynau o bunnau gan y Brifysgol yn Abertawe, mae PCYDDS wedi caffael ardaloedd sylweddol o’r tir datblygu sy’n weddill yn ardal SA1 y Glannau. Mae’r uwchgynllun yn cynnwys cynigion i ddatblygu cyfleusterau pwrpasol ar gyfer dysgu, addysgu ac ymchwil cymhwysol yn ogystal â mannau cymdeithasol a hamdden ehangach.

Mae Ardal Arloesi Glannau Abertawe yn ddatblygiad dinesig uchelgeisiol a fydd yn cyflwyno amgylchedd dysgu arloesol, cynhwysol ac ysbrydolgar newydd, gan gysylltu addysg ag arloesi a menter.

Bydd yr Ardal yn rhoi cartref i wasanaethau myfyrwyr creiddiol, yn cynnwys cymorth myfyrwyr ac Undeb y Myfyrwyr, ynghyd â llyfrgell a chyfleusterau chwaraeon a hamdden, ochr yn ochr ag amwynderau cymunedol a masnachol.

Bydd gweledigaeth y Brifysgol ar gyfer y datblygiad hwn yn creu dechreuad newydd i SA1, wedi’i wreiddio yn nhreftadaeth y ddinas a’i yrru yn ei flaen gan arloesi. Bydd hyn yn bosibl yn sgil cydweithio a phartneriaeth â chymunedau, busnesau a diwydiant lleol, staff a myfyrwyr y Brifysgol, yn ogystal â Llywodraeth Cymru a Dinas a Sir Abertawe.

Y nod yn y tymor hir yw creu Ardal Arloesi Glannau Abertawe a leolir mewn llecyn bywiog, modern ar y glannau â mynediad rhwydd i ganol y ddinas. Ei phrif amcanion fydd:

  • Cefnogi a chyfoethogi profiadau myfyrwyr
  • Cyfrannu i hyfywedd a chynaliadwyedd parhaus y Brifysgol
  • Ysgogi buddsoddi a buddion economaidd i Abertawe, Dinas-ranbarth Bae Abertawe a thu hwnt
  • Darparu cyfleoedd ar gyfer amrywiaethu ffrydiau incwm wrth i’r Brifysgol gynyddu’i chysylltiadau â’r sector preifat
  • Sefydlu presenoldeb sylweddol gan y Brifysgol yn ardal SA1 y Glannau erbyn 2018

Ychwanegodd yr Athro Mike Phillips: “Mae Ardal Arloesi Glannau Abertawe yn cynnig cyfle unigryw i PCYDDS greu prifysgol ddinesig newydd i Gymru. Nid campws prifysgol newydd fydd ein datblygiad ni, yn hytrach bydd yn gymdogaeth lle gall pobl fyw, dysgu, gweithio a chwarae.

“Gan weithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a Dinas a Sir Abertawe, bydd Ardal Arloesi Glannau Abertawe yn cyfrannu i uchelgais datblygu strategaeth ‘Dinas-ranbarth Creadigol’ a bydd yn cyfoethogi hygrededd Abertawe fel ‘Dinas Arloesi’.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus, Steven Stokes, ar 01792 483695 / 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@uwtsd.ac.uk.