Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


PCYDDS yn Cryfhau’r Cysylltiadau â Cholegau Gogledd America


09.10.2014

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) wedi cryfhau ei chysylltiadau â Gogledd America yn dilyn ymweliad pum niwrnod â nifer o golegau yng Nghanada ac UDA.

Yn ystod y daith, a ddigwyddodd yr wythnos ddiwethaf, treuliodd cynrychiolwyr PCYDDS amser yn cyfarfod â staff a darpar fyfyrwyr yng Ngholeg Douglas, British Columbia, sef sefydliad y bu’r Brifysgol yn meithrin cysylltiadau cydweithredol ag ef er 2009.

Dechreuodd y berthynas gyda chytundeb i PCYDDS gynnal ysgol maes i’r Coleg. Datblygodd hyn yn ddigwyddiad blynyddol, gyda thua phump ar hugain o fyfyrwyr ac fel arfer, tri aelod o’r Coleg yn dod i PCYDDS bob haf. Yn ddiweddarach, daeth tro PCYDDS ac aeth pedwar ar hugain o’i myfyrwyr i ysgolion haf yng Ngholeg Douglas ym mlynyddoedd academaidd 2012/13 a 2013/14, o bynciau megis y Celfyddydau Perfformio, Astudiaethau Diwylliannol a Phlentyndod Cynnar.

Yn ychwanegol at yr ysgolion maes, daw myfyrwyr o’r Coleg yn ôl i PCYDDS i gwblhau eu graddau BA mewn pynciau megis Actio, Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, Dylunio a Chynhyrchu, Hanes, Athroniaeth, Cynhwysiant Cymdeithasol ac Addysg Gorfforol. Mae deuddeg myfyriwr newydd o’r Coleg wedi cofrestru ar raglenni gradd yn y Brifysgol ym mis Medi eleni.

Datblygiad diweddar yn y berthynas yw cytundeb ffurfiol rhwng y Brifysgol a Choleg Douglas sy’n caniatáu i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau eu Diploma Graddedig mewn Addysg Gorfforol, i gofrestru ar lefel uwch ar M.A. PCYDDS mewn Addysg Gorfforol, gyda chyfnod astudio yn y Brifysgol ac wedyn yn cwblhau’r M.A. trwy ddysgu o bell.

Mae Dr Marni Westernman, Cadair Anthropoleg a Chymdeithaseg yn y Coleg, a Dr Brian Storey, Cadair Gwyddor Chwaraeon, yn academyddion gwadd yn PCYDDS ac mae trefniadau ar gyfer cyfnewid cyfadrannol, yn enwedig ym maes ymchwil.
A nifer o raddedigion PCYDDS yn dod o Goleg Douglas, trefnwyd digwyddiad cyn-fyfyrwyr yn y Coleg yr wythnos ddiwethaf lle daeth wythdeg a phump o bobl ynghyd.

Un o gyn-fyfyrwyr PCYDDS, Paula Broderick o Ganada.Yn ddiweddar graddiodd y Paula Broderick gyda gradd mewn actio o PCYDDS. Wrth siarad yn y digwyddiad i gyn-fyfyrwyr, meddai: “Mae pobl yn dweud bod ein calon ni gartref. Heb air o gelwydd, galla i ddweud fy mod i wedi gadael rhan o’m calon i a’m henaid i, a mi fy hun 7000 o gilometrau i ffwrdd. Bydd Cymru rhan ohono i am byth ac rwy’n awchu am fynd ‘nôl.”

Tra oeddent yng Nghanada, cyfarfu cynrychiolwyr PCYDDS â Llywydd Prifysgol Quest, yr Athro David J. Hefland, ac â staff a myfyrwyr o Goleg Camosun, sef dau sefydliad a geir yn British Columbia. Ar ran Americanaidd y daith ymwelwyd â nifer o golegau yn Swydd Orange, Califfornia.

Meddai Kath Griffiths: “Mae Gogledd America yn farchnad bwysig i PCYDDS ac rydyn ni ynghlwm wrth nifer fach o gysylltiadau sefydliadol allweddol. O ganlyniad, rydyn ni wedi cael cyfleoedd addysgol rhagorol i fyfyrwyr o’r ddwy ochr i'r Iwerydd. Mae’r cysylltiadau rhyngom ni yn dangos yn glir i fyd addysg fynd yn bentref byd-eang. Rydyn ni’n ymfalchïo yn y ffaith fod modd i ni gael y fath brofiadau addysgol ardderchog.

“Mae’r Swyddfa Ryngwladol yn ymweld yn aml ag UDA a Chanada gydol y flwyddyn i gyfarfod â darpar fyfyrwyr a gweithio gyda cholegau a Phrifysgolion sy’n bartneriaid i ni. Rydyn ni hefyd yn mynd i gynhadledd Cymdeithas Addysgwyr Rhyngwladol (NAFSA) bob blwyddyn.”

Os ydych chi’n fyfyriwr o Ogledd America a phe hoffech ragor o wybodaeth am wneud cais cysylltwch â: Kath Griffiths k.griffiths@ydds.pcydds.ac.uk

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07872 423788
steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk