Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


PCYDDS yn dathlu bod ar y brig ar draws y DU o ran effaith ei gwaith ymchwil ym maes Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol


18.12.2014

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn llawenhau yn ei chanlyniadau ardderchog ar gyfer Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF 2014) a gyhoeddwyd heddiw (18/12/14).

Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol

Mae Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol wedi bod yn rhan o weithgaredd craidd PCYDDS er ei sefydlu yn 1822 ac mae'r Ysgol Ddiwinyddiaeth, Astudiaethau Crefydd ac Astudiaethau Islamaidd (TRSIS) dal i fod greiddiol i ddarpariaeth y Brifysgol heddiw ar draws campysau'r Brifysgol yn Llambed a Chaerfyrddin.

Mae 50% o waith ymchwil yr Ysgol yn arwain y byd a 50% o ragoriaeth ryngwladol o ran ei effaith sy’n arwyddo o ddull arloesol yr Ysgol tuag at y pynciau.

Mae 62% o ymchwil yr Ysgol o ragoriaeth ryngwladol neu’n well gyda 14% o'r hyn yn cael ei nodi i fod yn arwain y byd.  Mae 50% o gyhoeddiadau ymchwil yr Ysgol hefyd yn cael ei nodi i fod o ragoriaeth ryngwladol gyda 5% yn arwain y byd.

"Rwyf wrth fy modd yn nodi bod PCYDDS wedi’i graddio yn gyntaf o ran effaith ein ymchwil ar y cyd â 10 o Brifysgolion eraill yn y DU, gan gynnwys Caergrawnt a Durham," meddai'r Athro Mike Phillips, Dirprwy Is-Ganghellor, Ymchwil, Arloesi a Masnacheiddio’r Brifysgol. "Mae hyn yn well na chanlyniadau nifer o sefydliadau sy’n ddwys o ran eu hymchwil," atega.

Mae Ysgol Diwinyddiaeth, Astudiaethau Crefydd ac Astudiaethau Islamaidd (TRSIS) y Brifysgol yn cynnal proffil ymchwil rhyngwladol sy'n cymharu'n dda gydag adrannau Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol eraill yng Nghymru ac ar draws y Deyrnas Unedig. Roedd cyflwyniad y Brifysgol i’r Uned Asesu yn un o ddwy a wnaed ar draws y sector yng Nghymru.

Mae perfformiad gref yr Ysgol yn adlewyrchu’r gwaith ymchwil sy'n cael ei gynnal mewn tri maes rhyngddisgyblaethol penodol o fewn Astudiaethau Beiblaidd, Hanes ac Astudiaethau Diwinyddol, ac Astudiaethau Crefyddol ac Islamaidd. Mae'r grŵp yn adlewyrchu natur ryng-ddisgyblaethol yr ymchwil a gynhelir ar gampws PCYDDS yn Llambed.

Ar draws PCYDDS, dyfarnwyd 47% o waith ymchwil y Brifysgol i fod yn arwain yny byd neu o ragoriaeth rhyngwladol gyda gweddill yr ymchwil yn derbyn cydnabyddiaeth ryngwladol neu genedlaethol.  Mae’r canlyniad yn cynrychioli gwelliant sylweddol ar yr Ymarferiad Asesu Ymchwil diwethaf a gynhaliwyd yn 2008 pan ddyfarnwyd cyfartaledd o 26.5% o waith ymchwil y sefydliad yn arwain y byd neu o ragoriaeth ryngwladol. 

Mae’r canlyniadau’n adlewyrchu cryfderau’r Brifysgol yn nifer o ardaloedd ymchwil allweddol gyda chryfderau penodol mewn Celf a Dylunio a’r Dyniaethau.

Nodyn i'r Golygydd

1. Beth yw REF? - Fframwaith Rhagoroiaeth Ymchwil 2014 Mae'r pedwar corff cyllido addysg uwch yn y DU yn dyrannu tua £2 filiwn y flwyddyn o gyllid ymchwil i brifysgolion y DU, yn seiliedig ar ansawdd a maint eu hymchwil. Y nod yw cefnogi sector ymchwil yn y DU sy’n ddeinamig ac un sy’n medru cystadlu’n rhyngwladol – un gall wneud cyfraniad mawr at ffyniant economaidd a lles cenedlaethol tra hefyd yn ehangu a lledaenu gwybodaeth.

2. Amcanion y Fframwaith Rhagoriaeth Ymwchil 2014 Er mwyn dosbarthu arian detholedig ar sail ansawdd, mae’r cyrff cyllido yn asesu ymchwil prifysgolion drwy ymarfer cyfnodol.  Yn y gorffennol, cafodd hyn ei alw yn Ymarfer Asesu Ymchwil (RAE), ac fe gynhaliwyd yr un diwethaf yn 2008.

3. Mae Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014 bellach wedi disodli yr Ymarfer Asesu Ymchwil. Mae REF wedi asesu ansawdd ac effaith yr ymchwil a gyflwynwyd gan brifysgolion y DU ar draws yr holl ddisgyblaethau. Bydd y canlyniadau'n cael eu defnyddio gan y cyrff cyllido i ddyrannu cyllid ymchwil bloc-grant i brifysgolion yn 2015-16. Yn ogystal â hysbysu dyraniadau cyllido, mae'r REF yn darparu atebolrwydd o ran buddsoddi arian cyhoeddus ym maes ymchwil, yn dangos ei fanteision, ac yn darparu ffyn mesur pwysig o ran enw da a beinc-nodi gwybodaeth ynglyn â pherfformiad ymchwil Prifysgolion y DU.

4. REF 2014 – Ffeithiau Allweddol ar gyfer y DU :

  • Fe wnaeth 154 o Brifysgolion y DU gymryd rhan
  • Fe wnaethant gynnig 1,911 o gyflwyniadau:
  • 52,077 o staff academaidd
  • 191,232 o allbynnau ymchwil
  • 6,975 o astudiaethau achossy’n dangos effaith.
  • Fe wnaeth 36 o is-baneli arbenigol adolygu'r cyflwyniadau, a oruwchwyliwyd gan bedwar prif banel
  • Bydd tua £2 filiwn y flwyddyn o gyllid ymchwil yn cael ei ddyrannu ar sail y canlyniadau.

5. Nodyn Y pedwar brif corff cyllido yw: Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr; Cyngor Cyllido yr Alban; Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, ac Adran Addysg, Gogledd Iwerddon.

6. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol. 

7. Siarter Frenhinol 1828 y Brifysgol yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd siarter hynaf yng Nghmru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

8. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Fodd bynnag, bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

 Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Sian-Elin Davies, Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu ar 01267 676908 / 07449 998476 neu anfonwch e-bost at  sian-elin.davies@ydds.pcydds.ac.uk