Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


PCYDDS yn llenwi’r rhestrau byr ar gyfer Gwobrau’r Gŵn Gwyrdd


07.07.2015

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) wrthi’n dathlu ei llwyddiant yn dilyn cyhoeddi enwau’r rheini sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gŵn Gwyrdd 2015.

Mae PCYDDS yn un o’r 85 prosiect ysgogol ac ysbrydoledig sy’n cynrychioli 51 o sefydliadau addysgol ledled y DU – gyda chyfanswm o 877,513 o fyfyrwyr.  Mae’r Brifysgol sydd wedi gwneud cynaliadwyedd yn egwyddor graidd trwy’r Sefydliad Arfer Cynaliadwy ac Effeithlonrwydd Adnoddau (INSPIRE), wedi’i roi ar y rhestr fer ym mhob un o’r categorïau y bu’n cystadlu ynddynt.

Darpara’r Gwobrau Gŵn Gwyrdd feincnodau i brifysgolion ar gyfer rhagoriaeth ac mae parch mawr atynt ymhlith llywodraethau, cynghorau ariannu, uwch reolwyr, academyddion a myfyrwyr fel ei gilydd.

Mae Grŵp PCYDDS, sy’n cynnwys Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion, wedi’i roi ar y rhestr fer mewn chwe chategori ar gyfer mentrau ar draws campysau yn ogystal â chyfraniad staff unigol i’r agenda cynaliadwyedd. Enwyd y Dirprwy Is-Ganghellor Cysylltiol a Chyfarwyddwr INSPIRE, Dr Jane Davidson, ar y rhestr fer yn y categori Arweinyddiaeth, ac enwyd y darlithydd Anthropoleg Luci Attala a’r darlithydd Celf a Dylunio Gwenllian Beynon ar restr fer y Wobr Hyrwyddwr Cynaliadwyedd.

Ymhlith y categorïau eraill mae Cyfleusterau a Gwasanaethau am ddull y Brifysgol o gynnal cyfarfod ar draws campysau (Modern Meetings@UWTSD), y categori Bwyd a Diod (Food for Thought) am ddull cynaliadwy'r Brifysgol o gyrchu bwyd ar gyfer eu mannau arlwyo ac y mae eisoes wedi cael Safon Aur ac Arian ar ei chyfer gan Gymdeithas y Pridd. Mae dwy o fentrau academaidd y brifysgol wedi’u cydnabod ar gyfer Dysgu a Sgiliau – Eiriolaeth yn y Categorïau Anthropocene ac Addysg Ysbrydoledig ac enwyd Coleg Sir Gâr ar restr fer y Categori Newydd-ddyfodiad Gorau.

Meddai Dr Jane Davidson, “Am newyddion gwych sy’n dangos yn glir ymrwymiad y Brifysgol wrth gynaliadwyedd.  Mae cydweithwyr a myfyrwyr ar draws Grŵp PCYDDS wedi gweithio’n ddiwyd i sicrhau bod yr agenda bwysig hon yn rhan annatod o’n gweithrediadau craidd a’n diwylliant.

“Rydyn ni wrth ein bodd o gael ein rhoi ar y rhestr fer ym mhob un o’r categorïau y gwnaed cais ar eu cyfer ac i gael ein cydnabod am ein gwaith blaengar yn y sector.  Mae PCYDDS wedi gwneud datblygiad cynaliadwy yn un o’i gwerthoedd craidd ac mae’n anelu at sicrhau bod ein myfyrwyr a’n graddedigion yn meithrin y sgiliau a’r rhinweddau y mae cyflogwyr a chymdeithas ledled y byd yn gofyn amdanyn nhw”.  

Y Brifysgol oedd enillydd cyntaf Gwobr y Guardian am Gynaliadwyedd yn 2013 ac eleni cafodd Anrhydedd Dosbarth 1af yng Nghynghrair Gwyrdd Pobl a’r Blaned Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr, sef y canlyniad gorau yng Nghymru a’r 8fed yn y DU am berfformiad amgylcheddol.

Bellach yn bodoli ers un mlynedd ar ddeg, mae’r Gwobrau Gŵn Gwyrdd yn cydnabod mentrau cynaliadwyedd eithriadol a wneir gan brifysgolion, colegau a’r sectorau dysgu a sgiliau ledled y DU. Wrth i bwysigrwydd datblygiad cynaliadwy gynyddu ar yr agenda fyd-eang, bellach mae’r Gwobrau wedi ennill eu plwyf fel y gydnabyddiaeth uchaf ei bri o ragoriaeth cynaliadwyedd yn y sector addysg drydyddol, yn ogystal â’r sector amgylcheddol.

“Bob blwyddyn mae’r Gwobrau Gŵn Gwyrdd yn gweddnewid yr hyn a olygir wrth fusnes fel arfer  i brifysgolion a cholegau.Mae cynaliadwyedd yn gwneud synnwyr busnes ac mae mentrau ysbrydoledig eleni yn dangos bod cynaliadwyedd o fudd i staff, myfyrwyr, y gymuned ehangach ac wrth gwrs y fantolen ariannol.Llongyfarchiadau i bawb a gyrhaeddodd y rownd derfynol am eu gwaith caled ac edrychwn ymlaen at ddathlu eu llwyddiannau.”meddai Iain Patton, Prif Weithredwr Cymdeithas Amgylcheddol Prifysgolion a Cholegau (EAUC).

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond bydd yn cadw’i frand ei hun. Unwyd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

    Darpara’r Gwobrau Gŵn Gwyrdd feincnodau ar gyfer rhagoriaeth i brifysgolion, colegau a’r sector dysgu a sgiliau ac mae parch mawr atynt ymhlith llywodraethau, cynghorau ariannu, uwch reolwyr, academyddion a myfyrwyr fel ei gilydd. Ychwanegir ymhellach at boblogrwydd y Gwobrau Gŵn Gwyrdd yn y DU, a weinyddir gan EAUC ac a lywodraethir gan grŵp llywio traws asiantaeth, gan eu presenoldeb rhyngwladol. Dyfernir Gwobrau Gŵn Gwyrdd yn rheolaidd yn Awstralasia, y DU a gwledydd Ffrangeg eu hiaith Ewrop a Chanada. Wedyn â enillwyr pob rhanbarth benben â’i gilydd am y Gwobrau Gŵn Gwyrdd Rhyngwladol y mae cryn awydd i’w hennill: lle gwelir enillwyr y DU yn y categorïau “Arloesi Cymunedol”, “Gwelliant Parhaus” ac “Ymgysylltu Myfyrwyr” benben ag enillwyr o Awstralasia a rhanbarthau Ffrangeg eu hiaith. Y DU fydd yn gyfrifol am wobrwyo’r enillwyr rhyngwladol eleni ac fe’u cyhoeddir ar yr un pryd ag enillwyr y DU yn Seremoni Wobrwyo’r DU ar 26 Tachwedd yn Hen Orsaf Brunel, Bryste.

Gwybodaeth Bellach

Eleri Beynon

01267 676790