Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


PCYDDS yn rhan o ddathliad Blwyddyn Wyddoniaeth ac Arloesi y DU-Twrci


29.04.2015

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) wedi cymryd rhan yn lansiad Blwyddyn Wyddoniaeth ac Arloesi 2015-16 y DU-Twrci yn Ankara.

Ymunodd yr Athro Peter Quantick, Cyfarwyddwr Cyllid a Phrosiectau Ewropeaidd PCYDDS, a Dayne Hodgson, Swyddog Datblygiad Strategol Ewropeaidd y Brifysgol â chynrychiolwyr o bum prifysgol yn Lloegr a’r Alban, Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau Llywodraeth y DU, Innovate UK, Cynghorau Ymchwil y DU a’r Swyddfa Dramor a Chymanwlad.

Mae Blwyddyn Wyddoniaeth ac Arloesi y DU-Twrci 2015 yn ganlyniad i fenter ar y cyd a gynlluniwyd gan y sefydliadau perthnasol yn y DU a Thwrci, yn cynnwys Llysgenhadaeth Prydain, yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau; Gweinyddiaeth Wyddoniaeth, Diwydiant a Thechnoleg Twrci a TUBITAK (Cyngor Ymchwil Gwyddonol a Thechnolegol Twrci).

Bydd hyn yn hwb pellach i bartneriaeth ddwyochrog y cenhedloedd ac yn ymestyn y cydweithio helaeth ym maes gwyddoniaeth rhwng y DU a Thwrci. Nod y fenter yw hyrwyddo ymwybyddiaeth ar y ddwy ochr o ragoriaeth mewn gwyddoniaeth ac arloesi, gan gryfhau a chynyddu’r cydweithio rhwng y ddwy wlad a meithrin perthynas rhwng cymunedau academaidd. Bydd y fenter hefyd yn rhoi cyfle i rannu arfer gorau o ran llunio polisïau yn seiliedig ar wyddoniaeth, a chynyddu cysylltiadau masnach a buddsoddi rhwng y DU a Thwrci.

Mae TUBITAK a’r Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau eisoes wedi lansio Cronfa Katip-Celebi – Newton ar gyfer gweithgareddau ymchwil ac arloesi ar y cyd rhwng Twrci a’r DU. Mae’r cyllid hwn, a fydd yn rhedeg tan 2019, yn gweithredu fel ffynhonnell newydd i gryfhau cydweithio ym maes Gwyddoniaeth ac Arloesi rhwng y gwledydd. Dyrannodd y DU £20 miliwn i Gronfa Katip Celebi – Newton o 2014 ymlaen. Ymrwymodd Twrci i ddarparu’r un faint o gyllid, gan wneud cyfanswm o £40 miliwn. Mae’r Gronfa eisoes wedi gwneud dyfarniadau i ddeugain o ymchwilwyr, gwerth £1.6 miliwn.

Meddai’r Athro Quantick: “Roedd ein gwahoddiad yn ganlyniad i ymweliadau a wnaed fis Tachwedd diwethaf gan PCYDDS i Ganolfan Ymchwil Marmara TUBITAK, Canolfan Cyngor Ymchwil Twrci a Swyddfa Conswl Prydain yn Istanbwl i drafod cyfleoedd i gydweithio. Mae’r Swyddfa Dramor a Chymanwlad, a gyfrannodd at ariannu’r ymweliad, wedi gofyn i PCYDDS gynllunio gweithgareddau yn gysylltiedig â Blwyddyn Wyddoniaeth ac Arloesi y DU-Twrci 2015-16".

Bellach mae PCYDDS wedi cael gwahoddiad i gyflwyno papurau ar raglen Horizon 2020, a ariennir gan yr UE, a chyfraniad diwydiant i Horizon 2020 yn TUBITAK ym mis Mai. Horizon 2020 yw rhaglen fwyaf yr UE erioed ym maes Ymchwil ac Arloesi, gyda bron €80 biliwn o gyllid ar gael dros saith mlynedd (2014 i 2020) – yn ychwanegol at y buddsoddiad preifat y bydd yr arian hwn yn ei ddenu. Mae’n argoeli’n dda ar gyfer rhagor o ddatblygiadau, darganfyddiadau a dyfeisiau cyntaf o'u bath yn y byd trwy drosglwyddo syniadau gwych o’r labordy i’r farchnad.
Mae gan yr Athro Peter Quantick gysylltiad hir â TUBITAK fel ymgynghorydd allanol Prosiect Potensial Rhanbarthol y Gymuned Ewropeaidd sydd dan arweiniad ei gyn-ymchwilydd ôl-ddoethurol, yr Athro Alasalvar, sydd bellach yn Gyfarwyddwr y Sefydliad Bwyd yng Nghanolfan Ymchwil Marmara.

Deillia cysylltiadau’r Athro Quantick gyda’r Swyddfa Dramor a Chymanwlad o’r cyfnod y bu’n gweithredu fel cynrychiolydd sefydliadau AU Prifysgolion y Deyrnas Unedig (UUK) gan fynychu cyfarfod Datblygu Prosiectau Lefel Uchel ym Merlin yn 2013 a oedd yn cynllunio ar gyfer rhaglen Ffurfio Timau a Gefeillio (Ehangu Mynediad) Horizon 2020 y Gymuned Ewropeaidd.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
07872 423788
steven.stokes@uwtsd.ac.uk