Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ennill gwobrau cynaladwyedd cenedlaethol


27.11.2015

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu ei llwyddiant yng Ngwobrau’r Gwn Gwyrdd a gynhaliwyd ym Mryste neithiwr.

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu ei llwyddiant yng Ngwobrau’r Gwn Gwyrdd a gynhaliwyd ym Mryste neithiwr. 

Enillodd y Prifysgol dair gwobr a chafodd glod uchel fel a ganlyn: 

Newydd-ddyfodiaid gorau – Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Cyflwynwyd y wobr i’r Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesedd ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSIPRE) sydd wedi gweithio ar draws y Brifysgol i gyflwyno cynaladwyedd drwy’r diwylliant, cwricwlwm, campysau a’r gymuned.   

Am fwy o wybodaeth ewch at www.uwtsd.ac.uk/inspire

Dywedodd y beirniad bod INSPIRE yn “cyflwyno safonau sefydliadol cadarn ar gyfer cynaladwyedd, a’i fod wedi treiddio drwy holl lefelau’r Brifysgol.  Mae’n dangos bod nodau clir yn cael eu gosod o’r top a bod canlyniadau da.

Gwobr Arweinyddiaeth

Cyflwynwyd y wobr hon i Dr Jane Davidson, Cyfarwyddwraig INSPIRE.  Sefydlodd Dr Davidson INSPIRE yn 2012 cyn bod gan y Brifysgol hanes o ymwneud â chynaliadwyedd.  Dair blynedd yn ddiweddarach mae INSPIRE wedi ennill gwobr Addysg Uwch gyntaf y Guardian yn 2013 a Bathodyn Aur Arlwyaeth am ei chefnogaeth i gynhyrchwyr lleol wrth Sefydliad y Tir yn 2014.   Yn 2015, cododd y Brifysgol o fod yn y 113 safle yn y DU a gradd trydydd ddosbarth i Radd Dosbarth 1af  ac 8fed yn y DU a 1af yng Nghymru yng Nghynghrair Prifysgolion People and Planet.

Dywedodd y beirniaid fod arweinyddiaeth rhagorol Jane yn dangos rôl bwerus y Brifysgol fel catalydd ar gyfer newid a’i bod yn sefydliad craidd sy'n effeithio ar y ddinas / rhanbarth a thu hwnt. Mae Jane wedi cefnogi ymgorffori cynaliadwyedd ar draws  strategaeth y Brifysgol. Mae hyn yn arbennig o bwerus gan fod y Brifysgol yn sefydliad sector deuol, ac mae’r agenda hon yn cysylltu’r gymuned mewn cyfnod o newid. Mae Jane yn arweinydd ysbrydoledig, carismatig sy’n galluogi pobl eraill - mae hi yn ddilys ac mae ei brwdfrydedd wedi creu lle unigryw ar gyfer creadigrwydd a newid a arweinir gan bobl eraill '.

Gwobr Hyrwyddwr Cynaladwyedd - Staff

Cyflwynwyd y wobr hon i Luci Attala, Cyfarwyddwr Rhaglen Anthropoleg y Brifysgol. Mae Luci yn credu mai’r ffordd o ysgogi newid gwirioneddol yw i bobl brofi sut mae eu gweithredoedd yn gwneud gwahaniaeth. Gan gydnabod bod arweinyddiaeth yn y dyfodol yn gofyn am unigolion hyderus sy'n gwneud penderfyniadau clir, beiddgar, mae Luci yn gweithio'n galed i rymuso israddedigion mewn ffyrdd amrywiol.

Cafodd ei gwaith cymunedol gyda myfyrwyr yn Kenya wedi cael ei gydnabod gyda Gwobr Seren Aur y Cenhedloedd Unedig yn 2014.

Roedd y beirniaid wedi eu plesio gyda'r ehangder, ansawdd a maint y gwaith a wneir gan Luci. Mae hi wedi gwreiddio cynaliadwyedd yn y cwricwlwm anthropoleg, dylanwadu academyddion eraill i addasu eu technegau addysgu a dysgu ac yn darparu cryn dipyn o gefnogaeth i fyfyrwyr i'w helpu i godi arian ar gyfer gwledydd sy'n datblygu. Mae ei brwdfrydedd dros gynaliadwyedd fe'i disgrifiwyd gan y beirniaid yn 'wirioneddol ysbrydoledig'.  

Gwobr Hyrwyddwr Cynaladwyedd – Staff (clod uchel)

Cafodd Gwen Beynon glod uchel am ei gwaith yn maes Celf a Dylunio.  Cafodd Gwen Beynon ganmoliaeth Uchel yn y categori hwn.   Mae Gwen yn ddarlithydd Celf a Dylunio Uwch. Mae gwerthoedd 'cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol', yn ganolog i rôl Gwenllian mewn Addysg Uwch. Mae hi wedi galluogi myfyrwyr i astudio yn eu hiaith eu hunain, i edrych ar eu diwylliannau eu hunain a byd-eang, ac i gofleidio cynaladwyedd mewn ymarfer creadigol.

Roedd y beirniaid yn 'edmygu y ffordd y mae hi wedi gwreiddio cynaliadwyedd yn ei chwrs celf a dylunio, gan ddatblygu graddau yn yr iaith Gymraeg ynghyd â phrosiect rhyngwladol gydag Ysgol Sant Mihangel i rannu arbenigedd cynaliadwyedd a dysgu ar draws ffiniau. Roedd y beirniaid hefyd yn falch o weld y ffordd y mae Gwenllian wedi cynnwys y gymuned leol yn ei gwaith - gan ddarparu, profiad cynaliadwyedd ymarferol i fyfyriwr o'r ysgol leol '.

Bellach yn ei unfed flwyddyn ar ddeg, mae'r Gwobrau Green Gown yn darparu prifysgolion a cholegau gyda meincnodau er mwyn cyrraedd rhagoriaeth ac maent yn cael eu parchu gan lywodraethau, cynghorau cyllido, uwch reolwyr, academyddion a myfyrwyr fel ei gilydd. Mae'r Gwobrau'n cydnabod mentrau cynaliadwyedd eithriadol a wneir gan brifysgolion, colegau a'r sector dysgu a sgiliau ar draws y DU.  Wrth i ddatblygiad cynaliadwy symud i fyny'r agenda fyd-eang, mae'r Gwobrau yn awr yn cael eu sefydlu fel y gydnabyddiaeth mwyaf mawreddog o ragoriaeth cynaladwyedd o fewn y sector addysg drydyddol, yn ogystal â'r sector amgylcheddol.

Roedd Grŵp Y Drindod Dewi Sant, sy'n cynnwys Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion, ar y rhestr fer mewn chwe chategori a oedd yn cynrychioli mentrau traws-campws yn ogystal â chyfraniadau staff unigol i'r agenda gynaliadwyedd.

Dywedodd Dr Jane Davidson "Mae hyn yn newyddion ardderchog sy'n dangos yn glir ymrwymiad y Brifysgol i gynaliadwyedd.  Mae cydweithwyr a myfyrwyr ar draws y Grŵp YDDS wedi gweithio'n ddiwyd i sicrhau bod yr agenda bwysig hon yn rhan annatod trwy gydol ein gweithrediadau a'n diwylliant craidd.

"Mae’r Brifysgol wedi gosod datblygu cynaliadwy fel un o werthoedd craidd a'r nod yw sicrhau bod ein myfyrwyr a graddedigion yn datblygu'r sgiliau a'r rhinweddau sydd eu hangen gan gyflogwyr a'r gymdeithas ar draws y byd."

Dywedodd yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor,: "Mae'r rhain yn wobrau mawreddog ac maent yn cydnabod ein hymrwymiad i gynaliadwyedd yn un o'n gwerthoedd craidd. Yn bwysicaf oll maent yn dathlu gwaith rhagorol ac ysbrydoledig cydweithwyr a myfyrwyr ar draws gampysau'r Brifysgol. "

Dywedodd Iain Patton, Prif Weithredwr Cymdeithas Amgylcheddol Prifysgolion a Cholegau (EAUC),: "Bob blwyddyn mae'r Gwobrau Gŵn Gwyrdd yn ailddiffinio busnes-fel-arfer yn ei olygu i Brifysgolion. Mae cynaliadwyedd yn gwneud synnwyr busnes ac mae’r mentrau ysbrydoledig eleni yn profi bod cynaliadwyedd, yn manteisio staff myfyrwyr, y gymuned ehangach ac wrth gwrs y llinell waelod. Llongyfarchiadau i bawb yn y rownd derfynol am eu gwaith caled. "