Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn arwisgo DT Davies o Landeilo yn gymrawd anrhydeddus


23.07.2014

D T DaviesY bore ‘ma mewn seremoni raddio yng Nghaerfyrddin, cafodd y gwr 96 oed o Landeilo, DT Davies, ei arwisgo’n gymrawd anrhydeddus gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Wedi’i eni ar Orffennaf 11eg, 1918, mynychodd David Tom Davies Ysgol Ramadeg Llandeilo tan 1934.

Ym 1939, cafodd DT Davies orchymyn milwrol i ymuno â’r Magnelau Brenhinol, ac er iddo’n wreiddiol gredu y byddai’n gwasanaethu am chwe mis yn unig, buodd gyda nhw am chwe blynedd.

Yn ystod y cyfnod hwn, bu Mr Davies yn garcharor rhyfel ym Mrwydr Creta ym 1941. Dihangodd bum gwaith, gan gyrraedd Iwgoslafia yn y pen draw ac ymuno â'r partisaniaid. Yna cafodd ei anfon i'r Eidal cyn dod ‘nôl i Brydain, lle enillodd Fedal Filwrol. Ar ôl dychwelyd, cafodd ei anfon i’r Coleg Technegol Brenhinol yn Glasgow cyn gadael ym 1946.

Ar y cyd â ffrind ysgol, dechreuodd Mr Davies fusnes Contractwyr trydanol, cwmni sydd dal yn mynd o nerth i nerth heddiw.
Mae Mr Davies wedi bod yn aelod gweithgar o'r gymuned gan wasanaethu’i ardal yn ddiwyd hyd ei ymddeoliad yn 2003.

Etholwyd ef yn aelod o Gyngor Sir Caerfyrddin yn 1970; a bu’n aelod o Gyngor Sir Caerfyrddin rhwng 1970 a 1974; Cyngor Sir Dyfed rhwng 1974 a 1996 a Chyngor Sir Caerfyrddin rhwng 1996 a 2003. Yn ystod ei amser ym maes Llywodraeth Leol, bu DT Davies hefyd yn Gadeirydd Cyngor Sir Dyfed rhwng 1981a1982 ac wrth ad-drefnu Llywodraeth Leol yn 1995, penodwyd ef yn Gadeirydd Cyngor Sir Gâr rhwng 1995 a1997.

Yn ystod y cyfnod hwn, roedd Mr Davies yn weithgar ym maes addysg a gwasanaethodd fel Cadeirydd Pwyllgor Ysgolion Cyngor Sir Dyfed; Cadeirydd Pwyllgor Addysg Cyngor Sir Dyfed; Cadeirydd Campws Addysg Bellach Llanelli; Cadeirydd Campws Addysg Bellach Rhydaman; Llywodraethwr Coleg y Drindod a Llywodraethwr Ysgol Gyfun Tre-gib.

Bu Mr Davies yn un o'r tri gwreiddiol a gychwynnodd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ogystal â Gerddi Aberglasne lle mae'n Aelod Oes.
Wrth dderbyn yr anrhydedd, dywedodd Mr Davies wrth y gynulleidfa o raddedigion, “Rwy’n teimlo’n ostyngedig iawn yma bore ‘ma gan nad ydw i’n teimlo ‘mod i wedi cyflawni hanner cymaint â chi yma heddiw.

“Hoffwn eich llongyfarch chi gyd ar ennill eich graddau heddiw. Dyma’ch gradd gynta, peidiwch stopio yma, cadwch fynd gan fod eich dyfodol o’ch blaeanau.”

Aeth ymlaen i gynnig cyngor i’r graddedigion, “Gadewch i fi ddweud wrthoch chi am fy ffordd i o feddwl. Mae yna dri pheth.

“Parch. Parchwch eich hunain, parchwch eich teuluoedd, parchwch eich cyfoedion a’ch cyd-weithwyr.

“Yr ail beth yw teyrngarwch. Byddwch yn deyrngar i chi’ch hunain, yn deyrngar i’ch teuluoedd, i’ch cyfoedion a’ch cyd-weithwyr.

“Ac yn drydydd, gobeithiaf y gwnewch chi’r cyfan gyda gostyngeidrwydd fel y bydd pobl yn eich parchu chi am eich gostyngeiddrwydd ac hefyd y ffordd y byddwch chi’n trin pawb arall.”

Nodyn i'r Golygydd

  1. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  2. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu priod frandiau. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07872 423788
steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk