Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn arwyddo cytundeb gyda chwmni Tribal ar gyfer System Cofnodion Myfyrwyr newydd


18.12.2015

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi arwyddo cytundeb gwerth £1,600,000 gyda Grŵp Tribal ar gyfer darparu meddalwedd a gwasanaethau rheoli data.  Mae'r cytundeb 10 mlynedd yn rhan o gynllun strategol y Brifysgol i ddod â dwy system flaenorol ynghyd ar gyfer rheoli data, gan gynnwys cofnodion myfyrwyr ar draws ei holl gampysau yng Nghaerfyrddin, Llambed ac Abertawe yn dilyn yr uno diweddar.

Mae system Tribal - 'SITS: Vision’ - a gafodd ei dewis yn dilyn proses tendro dwys yr UE, yn cynnwys cyfleusterau hunan-wasanaeth ar-lein i alluogi ymgeiswyr i olrhain eu cais; bydd yn galluogi myfyrwyr i gofrestru, dewis modiwlau a rheoli’u gwybodaeth bersonol a bydd hefyd yn galluogi cyn-fyfyrwyr i gynnal eu cysylltiad â'r Brifysgol. Mae'n rhan o nifer o fentrau'r Brifysgol ar draws ei champysau yng Nghaerfyrddin, Llambed ac Abertawe i wella ymgysylltu myfyrwyr yn ogystal â gwella profiad y myfyriwr.

Bydd y System Cofnodion Myfyrwyr newydd hefyd yn gwella ansawdd a chywirdeb y data a gynhyrchwyd ar gyfer y Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac yn hwyluso cynllunio strategol effeithlon ac adrodd ar ddata.

"Bydd y System Cofnodion Myfyrwyr newydd yn galluogi'r Brifysgol i ddod â’i holl ddata ei gilydd i mewn i un system yn dilyn yr uno ag Abertawe," meddai Gwyndaf Tobias, Dirprwy Is-Ganghellor Y Drindod Dewi Sant.

"Bydd system Tribal ‘SITS: Vision’ yn sicr o gael cryn effaith o ran profiad ein hymgeiswyr a’n myfyrwyr drwy eu galluogi i reoli eu hymwneud â'r Brifysgol. Mae hon wedi bod yn broses gwmpasu a dethol sylweddol a hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cymryd rhan ".

Dywedodd Jon Baldwin, Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau Marchnata Tribal: "Mae Tribal yn falch iawn o fod yn gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ac rydym wrth ein bodd o fod wedi ennill y cytundeb hwn. Fel darparwyr blaenllaw Systemau Cofnodion Myfyrwyr  y Deyrnas Unedig, rydym yn dod â chyfoeth o brofiad i’r ymgysylltu hwn, ac rydym yn edrych ymlaen at helpu’r Brifysgol ar y camau nesaf o’i thaith wrth iddi uno ar blatfform sy'n arwain yn y farchnad sengl.”

Nodyn i'r Golygydd

Lluniau:

Blaen: Jon Baldwin (Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau Marchnata, Grŵp Tribal); Gwyndaf Tobias, Dirprwy Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cefn: Andy Garner - Rheoli Cyfrifon Tribal; Elin Bishop, Pennaeth Gweithredol y Gofrestrfa ac Alex Vaughan-Morris, Pennaeth Prosiectau Data Corfforaethol

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond byddant yn cadw eu brand eu hunain. Unwyd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.
  4. Mae Tribal yn ddarparwr blaenllaw atebion technolegol i'r farchnad rheoli addysg ryngwladol. Maent yn adeiladu meddalwedd rheoli addysg o'r radd flaenaf, ac yn darparu atebion gwella perfformiad a sicrhau ansawdd ar draws prifysgolion, colegau ac ysgolion, yn y DU ac yn rhyngwladol.
  5. Mae Tribal yn gweithio mewn partneriaeth ag ystod eang o sefydliadau, gan gynnwys ysgolion, colegau, prifysgolion, asiantaethau'r llywodraeth a chyflogwyr mawr a bach.
  6. Mae gan Tribal tua 1,400 o staff ac mae gwaith y cwmni  yn rhychwantu pum cyfandir ar draws y byd.
  7. Ceir mwy o wybodaeth am Tribal ar gael ar-lein - www.tribalgroup.com

Gwybodaeth Bellach

  1. I gael gwybodaeth bellach cysylltwch â Sian-Elin Davies drwy e-bost sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476