Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnig dull aroesol tuag at Ymwybyddiaeth Ofalgar yn y Gweithle


17.12.2014

Yn ddiweddar, fe wnaeth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) gynnig cyfle i bobl ddarganfod mwy am ei rhaglen arloesol Ymwybyddiaeth Ofalgar mewn gweithdy blasu a gynhaliwyd ddechrau mis Rhagfyr.

PCYDDS yw’r unig Brifysgol yn y DU sy’n cynnig rhaglen achrededig mewn Ymwybyddiaeth Ofalgar ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith. Cydnabyddir Ymwybyddiaeth Ofalgar fel ffordd effeithiol o leihau straen, cynyddu hunan-ymwybyddiaeth, gwella deallusrwydd ac empathi a thrin meddyliau a theimladau’n effeithiol.

Fe wnaeth y sesiwn flasu hon gynnig cyflwyniad ymarferol i Ymwybyddiaeth Ofalgar a wnaeth helpu unigolion i ddarganfod sut y gallen nhw a’u busnesau elwa o arferion Ymwybyddiaeth Ofalgar yn y gweithle.

Fe ddarparodd y gweithdy drosolwg o rai o elfennau allweddol Ymwybyddiaeth Ofalgar, a chipolwg ar yr ymchwil sy’n dangos sut mae’r arfer yn effeithio ar yr ymennydd. Fe gynigiodd brofiadau ymarferol o arferion byrrach o Ymwybyddiaeth Ofalgar – rhai sy’n helpu adnabod arwyddion straen.

Erbyn diwedd y digwyddiad, roedd y cyfranogwyr wedi derbyn cyflwyniad cyffredinol i’r maes. Fe wnaeth sawl person oedd â diddordeb bellach yn y pwnc archebu lle ar y rhaglen ‘Ymwybyddiaeth Ofalgar yn y Gweithle’, a gyllidir, sy’n dechrau ar 7 Ionawr 2015.   

"Fe wnes i fwynhau'r sesiwn blasu ac mae gen i ddiddordeb dysgu mwy am Ymwybyddiaeth Ofalgar a rhannu’r arferion hyn gyda fy nghydweithwyr yn y gweithle," meddai un cyfranogwr. 

Fe wnaeth un arall ddatgan: "Roedd hwn yn gyflwyniad defnyddiol iawn sydd wedi gwneud i mi feddwl y dylwn wneud amser am ymwybyddiaeth ofalgar. Diolch yn fawr."

Darperir y rhaglen gan Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith PCYDDS. Mae’r Athrofa’n ddysgwr-ganolog ac yn annog cynhwysiant, ehangu mynediad a dysgu gydol oes. Mae ganddi bortffolio arbennig o raglenni aml-wobr sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth ac a ddarperir drwy lwybrau dysgu cyfunol.

Mae’r Athrofa’n darparu’r rhaglen hon drwy ei phrosiect Elevate Cymru, sydd yn rhan o’r rhaglen Dysgu Seileidig ar Waith a alluogir drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cymru.

 

Am fwy o wybodaeth ynglyn â’r cyrsiau a gynygir gan Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith, ewch i www.uwtsd.ac.uk/wiwbl

Nodyn i'r Golygydd

1. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Steven Stokes, Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu ar 07872 423788 neu anfonwch e-bost at  steven.stokes@sm.pcydds.ac.uk

2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

3. Siarter Frenhinol 1828 y Brifysgol yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd siarter hynaf yng Nghmru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

4. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Fodd bynnag, bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.