Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn dathlu 15 mlynedd o bartneriaeth gyda Phrifysgol Talaith Califfornia yn Fullerton


10.11.2015

Yn ddiweddar ymwelodd Kath Griffiths, Swyddog Gweithredol Rhyngwladol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant â Phrifysgol Talaith Califfornia yn Fullerton (CSUF) i ddathlu 15 mlynedd o bartneriaeth. Tra oedd hi yno cafodd Kath gyfle i gyfarfod ag aelodau o’r Staff Uwch, cyn-fyfyrwyr a myfyrwyr presennol sy’n astudio yng Nghaliffornia.

Mae’r Rhaglen Gyfnewid Ryngwladol rhwng Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a CSUF gyda’r hynaf yn y Brifysgool. Partneriaeth gyfnewid Ysgol ydoedd yn wreiddiol a dechreuodd un mlynedd ar ddeg yn ôl. Crëwyd y bartneriaeth gan Ysgol y Celfyddydau Perfformio ac yn ei sgil cafwyd nifer o fyfyrwyr Actio a Dylunio a Chynhyrchu Theatr yn dod i mewn ac yn mynd allan. Mae’r Swyddfa Ryngwladol wedi chwarae rôl bwysig wrth ddatblygu’r berthynas a chefnogi myfyrwyr sy’n rhan o'r cyfnewid o’r ddau gampws.

Mae CSUF yn brifysgol ranbarthol o bwys mewn ardal hollbwysig, lewyrchus sy’n cynnwys dinas fetropolitan Orange County, Los Angeles, a’r Inland Empire ymestynnol. Saif y campws hardd 236 erw yn Fullerton yng ngogledd Orange County, ryw 25 milltir o ganol Los Angeles a rhyw 21 milltir o’r traethau gerllaw.

Mae gan CSUF dros 37,000 o fyfyrwyr a rhyw 1,800 aelodau cyfadran amser llawn a rhan-amser. Cynigia’r Brifysgol 107 o raglenni gradd mewn wyth coleg.

Mae rhaglen Theatr CSUF ymhlith yr un ar bymtheg o raglenni israddedig a argymhellir fwyaf yn y wlad, yn ôl y Canllaw Coleg diweddaraf i Israddedigion y Celfyddydau Perfformio a gyhoeddwyd gan y cwmni Macmillan. Fe’i gosodir ymhlith ysgol mor uchel eu parch â Juilliard, Prifysgol Efrog Newydd, Prifysgol Boston, a Phrifysgol Northwestern.

Yn ddiweddar ymestynnodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant y cytundeb i fyfyrwyr cyfnewid o Ysgol Chwaraeon Iechyd ac Addysg Awyr Agored. Ym mis Ionawr eleni bydd y myfyrwyr cyntaf o’r ysgol yn mynd i astudio am semester yn CSUF.

Yn rhan o ymrwymiad Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i Ryngwladoli ac i greu Dinasyddion Byd-eang, mae rhaglen astudio dramor yn ei lle ers tro a nifer o raglenni cyfnewid dwyffordd gyda sefydliadau partner ar gael i fyfyrwyr. Mae’r rhaglen Astudio Dramor yn rhoi gwybodaeth academaidd gadarn i fyfyrwyr, ac mae’r trefniadau hefyd yn galluogi myfyrwyr i fwynhau’r amrywiaeth gyfoethog o brofiadau diwylliannol a chymdeithasol sydd ar gael yng Nghymru ac ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  Mae gan y Brifysgol gysylltiadau yn UDA, Canada, yn Ewrop trwy raglen Erasmus a hefyd yn Tsieina trwy'r rhaglen Astudiaethau Tsieineaidd.

Mae adborth y myfyrwyr yn cadarnhau mor chwyldroadol yw’r profiad hwn i fyfyrwyr ar lefel academaidd a phersonol:

Becky Bright myfyrwraig BA Actio: “Un o’r pethau mwyaf a ddylanwadodd ar fy mhenderfyniad i ddod i YDDS oedd y cyfle i astudio dramor ar gyfer adran y celfyddydau perfformio. Dydw i ddim yn gwybod am unrhyw brifysgolion eraill yn y DU, o ymchwilio, sy’n cynnig cyfle i actorion BA deithio yn ystod eu hyfforddiant. Gan fy mod i’n astudio yma ar hyn o bryd yn UNCG, hwn yw’r cyfle gorau i mi ei gael yn fy mywyd erioed. Rydw i wedi tyfu gymaint ac wedi dysgu gymaint yn ystod y ddeufis diwethaf yn America hyd yn hyn ac rwy’n ddiolchgar dros ben i’r tîm rhyngwladol ac i Kath am hyn!”

Claire Johnson, a raddiodd yn ddiweddar: “Mae'r cyfle i astudio dramor wedi newid fy mywyd. Mae wedi dangos i mi’r posibiliadau sydd ar gael; i mi a faint o ryddid y galla i ei gael. Ces i amser wrth fy modd yn YDDS, ond heb y cyfle i astudio yng Nghaliffornia, fyddwn i ddim wedi bod mor benderfynol o gael lle ar y cwrs. Mae’n gyfraniad gwerthfawr i YDDS ac mae’r tîm rhyngwladol wedi gwneud gwaith rhyfeddol o ran ehangu meddyliau a phrofiadau eu myfyrwyr”.

Os ydych chi’n fyfyriwr sy’n gwneud cais i Brifysgol Cymru Y drindod Dewi Sant neu’n  fyfyriwr presennol a fyddai'n hoffi cael rhagor o wybodaeth am y cyfleoedd i astudio dramor, cysylltwch â: Kath Griffiths, k.griffiths@pcydds.ac.uk neu ewch i’r wefan: http://www.uwtsd.ac.uk/international/study-abroad-and-exchange/international-opportunities/

 

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@uwtsd.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.