Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ddatblygiad Ardal Arloesi Glannau Abertawe


25.02.2015

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) heddiw (25.02.15) wedi lansio cyfnod o ymgynghoriad cyhoeddus er mwyn pennu’r camau cynllunio nesaf ar gyfer Ardal Arloesi Glannau Abertawe a fydd yn cael ei sefydlu yn ardal SA1 y ddinas.

Fel rhan o fuddsoddiad y Brifysgol yn Abertawe, mae’r Brifysgol wedi prynu darnau sylweddol o dir i’w datblygu yn ardal glannau SA1. Yn dilyn cyfnod archwilio sydd wedi cynnwys edrych ar syniadau a datblygiadau posib, mae’r Brifysgol bellach yn rhannu ei gweledigaeth gyda’r cyhoedd. Mae'n cynnwys cynigion i ddatblygu cyfleusterau a fydd yn cael eu hadeiladu’n bwrpasol ar gyfer dysgu, addysgu ac ymchwil yn ogystal â chyfleusterau cymdeithasol a hamdden ehangach.

Bydd y sawl sydd â diddordeb i leisio’u barn am gynlluniau'r Brifysgol yn medru gwneud hynny ar y dyddiadau canlynol:

Ble?

Pryd?

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe

25 Chwefror -  2 Mawrth, 10am i 5pm yn ddyddiol

Gwesty’r Village, Abertawe

19 Mawrth, 8am i 6pm

Eglwys San Steffan, Port Tennant, Abertawe

26 Mawrth, 12pm i 6pm

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe

1 Ebrill – 7 Ebrill, 10am i 5pm

 

Mae’r cynlluniau hefyd ar gael ar-lein a gellir cynnig adborth drwy wefan y Brifysgol ar unrhyw adeg, hyd at Ebrill 8fed – www.pcydds.ac.uk.

Medwin Hughes a Rob StewartMae Ardal Arloesi Glannau Abertawe yn ddatblygiad uchelgeisiol, arloesol o fewn y ddinas a fydd yn creu cymdogaeth yn hytrach na champws yn unig – fe fydd yn ailddiffinio ac yn ailfeddwl profiad prifysgol ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain.

Bydd yr Ardal Arloesi hon yn caniatáu gwasanaethau myfyrwyr craidd, gan gynnwys cymorth i fyfyrwyr, Undeb y Myfyrwyr, ynghyd â llyfrgell a chyfleusterau chwaraeon a hamdden a fydd yn eistedd ochr yn ochr gyda chyfleusterau cymunedol a masnachol.

Mae gweledigaeth y Brifysgol ar gyfer y datblygiad hwn yn creu dechrau newydd i SA1 sy’n seiliedig ar dreftadaeth y ddinas ac yn cael ei yrru gan arloesedd. Bydd yn cael ei wireddu drwy gydweithrediad a phartneriaeth gyda chymunedau lleol; busnes a diwydiant; staff a myfyrwyr y Brifysgol; yn ogystal â Llywodraeth Cymru a Dinas a Sir Abertawe.

Y nôd tymor hir yw creu Ardal Arloesi a fydd wedi’i lleoli mewn ardal fywiog, modern gyda mynediad hawdd i ganol y ddinas. Mae amcanion y datblygiad yn cynnwys:

  • Cefnogi a gwella profiad y myfyriwr
  • Cyfrannu at gynaliadwyedd parhaus y Brifysgol
  • Ysgogi buddsoddiad economaidd a fydd yn fantais Abertawe, Dinas-Ranbarth Bae Abertawe a thu hwnt
  • Darparu cyfleoedd i arall-gyfeirio ffrydiau incwm wrth i’r Brifysgol fanteisio ar ei chysylltiadau gyda’r sector preifat
  • Sefydlu presenoldeb sylweddol i’r Brifysgol yn ardal Glannau SA1 erbyn 2018

"Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn hynod falch o fod yn creu dyfodol newydd ar gyfer ei hunain ac ar gyfer y ddinas yn ardal SA1 yn Abertawe," meddai'r Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. "Dyma brosiect ar raddfa eang a fydd yn darparu math newydd o brifysgol, gan ddod â syniadau newydd, datblygu cydweithrediadau newydd, ac yn anadlu bywyd newydd i mewn i'r ddinas.

"Rydym yn buddsoddi mewn dyfodol ar y cyd – yn creu dyfodol egniol ar gyfer y Brifysgol, y ddinas, ar gyfer mentrau rhanbarthol ac ar gyfer cymunedau lleol. Byddwn yn creu profiad Prifysgol newydd - gan dynnu ar hanes hir a balch ardal y Glannau, a chreu dyfodol a deinamig sy'n seiliedig ar greadigrwydd, arloesi a mentergarwch.

"Dyma brosiect ar gyfer y Brifysgol, y ddinas, yr ardal a'i phobl.  Rydym felly wedi penderfynu’n wirfoddol i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus er mwyn i ni i gasglu adborth ar y cam cynnar pwysig hwn o ran Ardal Arloesi Glannau Abertawe."

Drwy ddatblygiad Ardal Arloesi Glannau Abertawe, bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ailystyried ffyrdd prifysgolion o weithredu yn ogystal â’i swyddogaeth. Y cynllun yw creu presenoldeb newydd ar gyfer y Brifysgol a fydd yn rhan o'r ddinas, gan esblygu i ddiwallu anghenion cymuned o ddysgwyr; o fusnesau a sefydliadau, ac o gymunedau.

Ei nod bydd adfywio ardal y dociau a'r glannau a bu unwaith mor ffynnianus, gan ffurfio amrywiaeth o gysylltiadau newydd rhwng dysgu a menter; ymchwil a diwydiant; llywodraeth ac addysg; a rhwng y Brifysgol a'r gymuned. Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn caniatáu i’r rhan-ddeiliaid allweddol hyn i leisio’u barn ac i helpu lunio dyfodol Ardal Arloesi Glannau Abertawe

Nodyn i'r Golygydd

  1. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476.  Eleri Beynon 01267 676790 / 07968 249335
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  4. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014. 

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476.  Eleri Beynon 01267 676790 / 07968 249335