Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yw’r sefydliad addysg uwch sydd â’r nifer fwyaf o fyfyrwyr yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg


01.10.2014

Yn dilyn ystadegau a ryddhawyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â’r Gymraeg mewn sefydliadau addysg uwch, mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn llawenhau bod ganddi'r nifer fwyaf o fyfyrwyr sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r adroddiad hwn yn dangos gwybodaeth am fyfyrwyr a gafodd eu haddysgu i ryw raddau drwy gyfrwng y Gymraeg a'r staff academaidd sy'n gallu addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg ar draws pob sefydliad addysg uwch yng Nghymru yn ystod y flwyddyn academaidd 2012 / 2013.

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant oedd â’r nifer uchaf o fyfyrwyr (2,425) a’r gyfran uchaf o’i myfyrwyr (20.5%) oedd yn derbyn rhywfaint o’u haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg a gwelwyd hefyd gynnydd o 23% yn nifer y myfyrwyr oedd yn derbyn rhywfaint o’u haddysg drwy’r Gymraeg yn y Brifysgol o’i gymharu â 2011/12.

Dywed Gwilym Dyfri Jones, Dirprwy Is-ganghellor Cysylltiol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: “Mae’r Gymraeg yn rhan greiddiol o genhadaeth y Brifysgol ac ry’n ni’n ymfalchïo yn y data a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.  Yn ystod y cyfnod diweddar, datblygwyd strategaeth uchelgeisiol ar draws y Brifysgol i hyrwyddo manteision astudio drwy gyfrwng y Gymraeg a braf yw gweld ein hymdrechion bellach yn dwyn ffrwyth.”

Ychwanegodd Gwilym Dyfri Jones fod “pob cyfadran o fewn Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn hollol ymwybodol o bwysigrwydd addysg cyfrwng Cymraeg ac o bwysigrwydd hyfforddi myfyrwyr fel y gallant weithredu’n hyderus fel rhan o weithlu dwyieithog yn y dyfodol.

“Mae’r Brifysgol yn darparu addysg drwy gyfrwng y Gymraeg ac addysg ddwyieithog - nid yn unig ar ei champysau yng Nghaerfyrddin, Abertawe a Llambed - ond hefyd mewn cymunedau ar draws Cymru mewn cydweithrediad â nifer o bartneriaid allweddol. Mae canran sylweddol o’r ddarpariaeth hon wedi ei theilwrio ar gyfer myfyrwyr rhan amser neu fyfyrwyr sy’n dymuno datblygu’n broffesiynol mewn amrywiol feysydd.”

Mae ystod eang o gyrsiau ar gael i’w hastudio naill ai’n gyfan gwbl neu’n rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg - yn llawn amser neu’n rhan amser - ar draws holl gampysau Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.  Gellid astudio rhaglenni sy’n amrywio o Dystysgrif Addysg Uwch hyd at Ddoethuriaeth o fewn y Brifysgol a hynny trwy gyfrwng dulliau dysgu hyblyg mewn awyrgylch Cymreig a Chymraeg.

Mae gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant hefyd gangen gref a gweithgar o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy’n datblygu darpariaeth a chefnogaeth cyfrwng Cymraeg o fewn y sefydliad yn barhaus.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r rhaglenni a gynigir gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, ewch i www.uwtsd.ac.uk neu ffoniwch 0300 500 1822.

Nodyn i'r Golygydd

1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476