Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Prifysgol o Gymru yn Ganolfan Fyd-eang er Datblygiad Entrepreneuraidd


11.06.2014

Mae prifysgol o Gymru wedi cadarnhau’i lle yn arweinydd byd-eang ym maes ymchwil a datblygu addysg fenter ac entrepreneuriaeth trwy ddod yn gartref i’r Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol (IICED) a gydnabyddir yn fyd-eang.

Bydd yr Athrofa, sydd wedi’i lleoli ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn Abertawe, yn ganolbwynt rhyngwladol a fydd yn dwyn ynghyd grŵp nodedig o arbenigwyr rhyngwladol ym maes addysg entrepreneuraidd. Byddant yn cymryd rhan mewn trafodaethau lefel uchel ac yn ystyried safbwyntiau byd-eang a all effeithio, neu sydd wedi effeithio, ar lunio polisïau. Nod yr Athrofa yw llywio arfer gorau rhyngwladol o ran menter, entrepreneuriaeth ac addysgu, dysgu a gwerthuso entrepreneuraidd.

Mae PCYDDS ar flaen y gad yn fyd-eang ym maes arloesi, menter ac addysg entrepreneuriaeth. Mae wedi herio nifer o ddamcaniaethau addysg fusnes ac wedi arwain y gymuned entrepreneuraidd ryngwladol ar ddulliau o ymgysylltu a gwella creadigrwydd yng nghyd-destun menter. Mae’r Brifysgol wedi hybu ymdrechion rhyngwladol i ddod o hyd i ffyrdd newydd o gefnogi myfyrwyr a’u paratoi ar gyfer amgylchedd gwaith yr unfed ganrif ar hugain, lle bydd hyblygrwydd a’r gallu i ymaddasu yn sgiliau allweddol.

O ganlyniad i’w gwaith yn y maes hwn, mae PCYDDS bellach yn un o sefydliadau addysg uwch gorau’r wlad o ran llwyddiant ei myfyrwyr yn creu busnesau newydd.

Yn gynharach eleni cyfrannodd y Brifysgol at adroddiad pwysig gan Lywodraeth y DU, ar ran y Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar Ficrofusnesau. Roedd yr adroddiad yn cydnabod y rôl allweddol mae entrepreneuriaid yn ei chwarae yn yr ymgyrch am dwf, a bu’n edrych ar effeithiolrwydd ein system addysg wrth gefnogi ein hentrepreneuriaid – o 4 i 44 oed a thu hwnt.

Yn ddiweddar fe wnaeth Fiorina Mugione, Pennaeth Entrepreneuriaeth y Cenhedloedd Unedig, ddewis PCYDDS i gefnogi rhaglen Empretec y CU, sy’n ysbrydoli entrepreneuriaid mewn gwledydd sy’n datblygu a gwledydd sydd â’u heconomïau mewn cyfnod o newid.

Mae record y Brifysgol yn cynnwys cyfraniadau helaeth at adroddiadau o bwys yn ymwneud ag addysg fenter ac entrepreneuriaeth ar draws y DU. Roedd y rhain yn cynnwys Adolygiad Wilson ar Gydweithio rhwng Busnesau a Phrifysgolion a Chanllawiau'r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (ASA) ar gyfer Addysg Fenter ac Entrepreneuriaeth, a gadeiriwyd gan PCYDDS.

Yr ASA yw’r corff sy’n gosod safonau ar gyfer addysg holl brifysgolion y DU, ond gan mai’r ddogfen canllawiau yw’r cyntaf o’i bath ledled y byd, mae addysgwyr o wledydd mor bell i ffwrdd â Seland Newydd ac Awstralia yn troi ati am arweiniad. Mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyfeirio at y gwaith a’i ddefnyddio i gefnogi datblygiadau newydd mewn hyfforddiant athrawon ledled Ewrop. Dyma’r math o ymgysylltu sydd wedi ennyn diddordeb yn fyd-eang.

Meddai’r Athro Radmil Polenakovikj, o’r Ganolfan Genedlaethol er Datblygu Arloesi a Dysgu Entrepreneuraidd ym Macedonia: “Mae angen safbwynt rhyngwladol ar gyfer problemau byd-eang, ond gellir dysgu arferion da hefyd o brofiadau prifysgolion megis PCYDDS. Yma ym Macedonia, mae ein llywodraeth ni wedi mabwysiadu rhai o’u mentrau nhw a’u haddasu i weddu i amgylchiadau lleol.

“Mae angen arweinyddiaeth ryngwladol gref arnom a sefydliadau lle mae gwybodaeth fyd-eang yn cael ei choladu a’i lledaenu. Dyna’r rheswm pam rwy’n llwyr o blaid datblygu’r Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol yn PCYDDS.”

PCYDDS hefyd a ddatblygodd ddarpariaeth hyfforddiant athrawon yn canolbwyntio ar fenter ac entrepreneuriaeth ar gyfer athrawon ysgol, a hynny yn 2011. Y ddarpariaeth hon oedd y gyntaf i’w hachredu gan Brifysgol a gwnaethpwyd hynny mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru a phartneriaid addysgol eraill. Yn dilyn hynny cafodd yr ymagweddau newydd a luniwyd ganddynt, yn enwedig y deilliannau dysgu a’r cyrchnodau, eu mabwysiadu gan brosiect Cydnabod a Datblygu Hyfforddiant Athrawon Entrepreneuraidd y Comisiwn Ewropeaidd (ADEPTT).

Pan gafodd ei chyfweld yn Abertawe yn ddiweddar, meddai Pennaeth Entrepreneuriaeth y CU, Fiorina Mugione: “Mae PCYDDS wedi datblygu mentrau cyffrous ac wedi amlygu ffyrdd newydd o feddwl sy’n hyrwyddo polisïau entrepreneuriaeth a strategaethau datblygu economaidd yn fyd-eang. Mae creu Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol felly yn gam rhesymegol i PCYDDS – i wella rhannu gwybodaeth, cydweithio a meincnodi safonau gyda rhwydweithiau rhyngwladol. Bydd gan arweinyddiaeth ymgysylltiol ac ymroddedig y Brifysgol, ynghyd â’r Athrofa newydd, effaith lluosydd grymus ledled y byd.”

Yr Athro Andy Penaluna fu’n arwain gwaith ymchwil y Brifysgol ac ef bellach yw Cyfarwyddwr yr Athrofa newydd. Meddai: “Mae’r Brifysgol bellach ar y map byd-eang. Yr hyn sydd wedi ein hysgogi ni yw'r ffaith ein bod yn pryderu am ein myfyrwyr a’u dyfodol. Maen nhw, yn eu tro, wedi ein helpu i ddeall yr heriau sydd o’u blaen wedi iddynt raddio. Mae’r ffaith fod y Cenedlaethol Unedig a’r Comisiwn Ewropeaidd yn cydnabod PCYDDS yn sefydliad sy’n arwain ar lefel fyd-eang yn deillio yn syml o’r ffaith ein bod yn gwrando ar ein cyn fyfyrwyr.”

Meddai Colin Jones o Brifysgol Tasmania, un o’r Athrawon Gwadd newydd yn PCYDDS: “Mae creu'r Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol yn estyniad rhesymegol i’r arweinyddiaeth a’r weledigaeth neilltuol a ddangosir gan yr Athro Andy Penaluna yn Abertawe. Bellach mae addysg entrepreneuriaeth o bwys cynyddol mewn byd lle mae arloesedd a chreadigrwydd yn rhinweddau y mae’n rhaid i’n graddedigion eu harddangos. Mae’r byd addysg entrepreneuriaeth wrth law i sicrhau llwyddiant y fenter amserol hon.”

Meddai Kelly Smith, ymgynghorydd gyda Llywodraeth San Steffan ac Athro Gwadd yn PCYDDS: “Rwy’n ymfalchïo fy mod yn gysylltiedig â’r Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol ac edrychaf ymlaen at weithio gyda’r Athro Andy Penaluna a’r gymuned addysg fenter ac entrepreneuriaeth ryngwladol i gyfrannu at y maes hanfodol hwn o ymchwil a datblygu polisi.”

Uwchgynhadledd fyd-eang fydd digwyddiad cyntaf yr Athrofa newydd a gynhelir yn Abertawe ar 25 a 26 Mehefin, yn dwyn y teitl ‘Troi Arfer yn Bolisi: Uwchgynhadledd Fyd-eang o Addysgwyr Entrepreneuraidd’.

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07872 423788
steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk