Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


PRIFYSGOL YN PENODI DEON ADDYSG A PHENNAETH ATHROFA CYMRU AR GYFER ADDYSG AC ARWEINYDDIAETH YSGOL


01.07.2015

Dr Dylan E JonesMae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) wedi penodi Dr Dylan E Jones i rôl Deon Addysg a Chymunedau. Bydd hefyd yn arwain y gwaith o sefydlu Athrofa Cymru ar gyfer Addysg ac Arweinyddiaeth Ysgol.

Ar hyn o bryd mae Dr Jones, sy'n wreiddiol o Fryncrug, Tywyn, Gwynedd, yn Bennaeth Ysgol Gyfun Bro Morgannwg. Mae hefyd yn Gadeirydd y Panel Ymarferwyr Ysgolion, a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i gynghori’r Gweinidog a chefnogi datblygiad polisi addysg yng Nghymru, ac yn aelod o Fwrdd Cysgodol Cymwysterau Cymru. Bydd ei brofiad helaeth o fewn y proffesiwn addysg a’r ffaith ei fod yn cael ei gydnabod yn arweinydd sy’n gweddnewid yn caniatáu iddo chwarae rhan allweddol o fewn Athrofa Cymru ar gyfer Addysg ac Arweinyddiaeth Ysgol.

Yn ogystal cyhoeddodd y Brifysgol, fel rhan o’i hymwneud â pholisi a diwygio addysg, ac yn sgil yr argymhellion a dderbyniwyd gan y Gweinidog yn gysylltiedig ag adroddiadau Donaldson a Furlong, y bydd y Brifysgol yn sefydlu Comisiwn Addysg Cymru. Bydd y Comisiwn Addysg yn cynnwys rhanddeiliaid strategol ac arweinwyr addysg proffesiynol o fewn y proffesiwn addysgu yng Nghymru. Bydd y Comisiwn yn bwrw ati â newid trawsffurfiol fel yr amlinellwyd gan y Brifysgol yn ei dogfen bolisi “Cyfle newydd i arwain”. Caiff ei gadeirio gan yr Is-Ganghellor, yr Athro Medwin Hughes, DL. Cyhoeddir enwau aelodau’r Comisiwn dros yr ychydig wythnosau nesaf.

Meddai’r Athro Medwin Hughes, “Rwyf wrth fy modd fod Dr Dylan Jones wedi derbyn swydd Deon a Phennaeth Athrofa Cymru ar gyfer Addysg ac Arweinyddiaeth Ysgol. Mae ganddo brofiad helaeth i’w gynnig i’r rôl a bydd yn gallu gweithio gyda’r proffesiwn addysgu ledled Cymru i greu cynghrair arweiniol o ymarferwyr a all weithredu newid systemig. Mae hi’n bryd bellach sefydlu modelau arloesol newydd ar gyfer addysg athrawon a datblygiad proffesiynol parhaus. Bydd ei ddirnadaeth o reoli newid strategol o fewn addysg yn allweddol wrth fynd ati i ddiwygio addysg ymhellach.

“Mae’r Brifysgol yn parhau i chwarae rhan sylweddol yn natblygiad polisi a diwygio addysg yng Nghymru. Mae’r cyhoeddiadau hyn yn rhan o’n Hadduned Addysg sy’n amlinellu’r agenda gyffrous ar gyfer newid y mae’r Brifysgol yn ei gyrru yn ei blaen i gefnogi mentrau polisi a gyflwynwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru”.

Ychwanegodd Dr DylanE. Jones “Wedi 17 mlynedd fel Pennaeth Ysgol mae’n anrhydedd i dderbyn y cyfle arbennig yma i fod yn rhan o ddatblygiadau cyffrous y Brifysgol. Dyma gyfle allweddol i wneud cyfraniad pwysig at ddyfodol addysg yng Nghymru”.