Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Prifysgol yn penodi Deon Addysg a Phennaeth Athrofa Cymru ar gyfer Addysg ac Arweinyddiaeth Ysgol


01.07.2015

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) wedi penodi Dr Dylan E Jones i rôl Deon Addysg a Chymunedau.  Bydd hefyd yn arwain y gwaith o sefydlu Athrofa Cymru ar gyfer Addysg ac Arweinyddiaeth Ysgol.

Ar hyn o bryd mae Dr Jones yn Bennaeth Ysgol Gyfun Bro Morgannwg.  Mae hefyd yn Gadeirydd y Panel Ymarferwyr Ysgolion, a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i gynghori’r Gweinidog a chefnogi datblygiad polisi addysg yng Nghymru, ac yn aelod o Fwrdd Cysgodol Cymwysterau Cymru.  Bydd ei brofiad helaeth o fewn y proffesiwn addysg a’r ffaith ei fod yn cael ei gydnabod yn arweinydd sy’n gweddnewid yn caniatáu iddo chwarae rhan allweddol o fewn Athrofa Cymru ar gyfer Addysg ac Arweinyddiaeth Ysgol.

Yn ogystal cyhoeddodd y Brifysgol, fel rhan o’i hymwneud â pholisi a diwygio addysg, ac yn sgil yr argymhellion a dderbyniwyd gan y Gweinidog yn gysylltiedig ag adroddiadau Donaldson a Furlong, y bydd y Brifysgol yn sefydlu Comisiwn Addysg Cymru.  Bydd y Comisiwn Addysg yn cynnwys rhanddeiliaid strategol ac arweinwyr addysg proffesiynol o fewn y proffesiwn addysgu yng Nghymru.  Bydd y Comisiwn yn  bwrw ati â newid trawsffurfiol fel yr amlinellwyd gan y Brifysgol yn ei dogfen bolisi “Cyfle newydd i arwain”.  Caiff ei gadeirio gan yr Is-Ganghellor, yr Athro Medwin Hughes, DL. Cyhoeddir enwau aelodau’r Comisiwn dros yr ychydig wythnosau nesaf.

Meddai’r Athro Medwin Hughes, “Rwyf wrth fy modd fod Dr Dylan Jones wedi derbyn swydd Deon a Phennaeth Athrofa Cymru ar gyfer Addysg ac Arweinyddiaeth Ysgol. Mae ganddo brofiad helaeth i’w gynnig i’r rôl a bydd yn gallu gweithio gyda’r proffesiwn addysgu ledled Cymru i greu cynghrair arweiniol o ymarferwyr a all weithredu newid systemig.  Mae hi’n bryd bellach sefydlu modelau arloesol newydd ar gyfer addysg athrawon a datblygiad proffesiynol parhaus.  Bydd ei ddirnadaeth o reoli newid strategol o fewn addysg yn allweddol wrth fynd ati i ddiwygio addysg ymhellach.

“Mae’r Brifysgol yn parhau i chwarae rhan sylweddol yn natblygiad polisi a diwygio addysg yng Nghymru.  Mae’r cyhoeddiadau hyn yn rhan o’n Hadduned Addysg sy’n amlinellu’r agenda gyffrous ar gyfer newid y mae’r Brifysgol yn ei gyrru yn ei blaen i gefnogi mentrau polisi a gyflwynwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru”.

Ychwanegodd Dr DylanE. Jones “Wedi 17 mlynedd fel Pennaeth Ysgol mae’n anrhydedd i dderbyn y cyfle arbennig yma i fod yn rhan o ddatblygiadau cyffrous y Brifysgol. Dyma gyfle allweddol i wneud cyfraniad pwysig at ddyfodol addysg yng Nghymru”.

Nodyn i'r Golygydd

 1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

 2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

 3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

 4. Ym mis Mawrth eleni cyhoeddodd y Brifysgol Adduned Addysg a’r ddogfen bolisi “Cyfle Newydd i Arwain”. 

  http://www.uwtsd.ac.uk/cy/newyddion-a-digwyddiadau/datganiadau-ir-wasg/cyfle-newydd-i-arwain--gweledigaeth-newydd-ar-gyfer-dyfodol-addysg-yng-nghymru-.html

   

   

   

Gwybodaeth Bellach

Further information: 

 

Eleri Beynon

01267 676790 / 07968249335