Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Prifysgol yn rhan o grŵp Ceredigion sy'n cefnogi'r ffoaduriaid


09.12.2015

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn rhan o Grŵp Gorchwyl a Gorffen Ffoaduriaid Syria sy'n cael ei arwain gan Gyngor Sir Ceredigion.

Penderfynodd Ceredigion i dderbyn gwahaoddiad y Swyddfa Gartref i fod yn ‘Awdurdod Arloesol’ wrth gefnogi’r ffoaduriaid o Syria nôl ym mis Hydref a bellach bydd y Sir yn croesawu'r ffoaduriaid cyntaf yr wythnos hon.

Golyga hyn mai Ceredigion fydd un o’r siroedd cyntaf yng Nghymru i allu derbyn y ffoaduriaid yn ystod Cyfnod Un y Cynllun Adleoli Personau Bregus o Syria. Mae tai o’r sector breifat wedi’u hadnabod a bydd tenantiaethau yn cael eu rheoli gan sefydliad gwirfoddol.  Wrth son am rôl Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar y Grŵp meddai Dr Jane Davidson, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol sydd â chyfrifoldeb am gysylltu allanol:

"Mae'r Brifysgol yn awyddus i gyfrannu'n llawn at yr ymdrech ddyngarol i gefnogi ffoaduriaid o Syria ac i gefnogi Cyngor Sir Ceredigion yn ei benerfyniad i gynnig lloches ar adeg anodd iawn.  Mae'r Brifysgol wedi cytuno cychwyn trafodaethau gyda Thai Ceredigion o ran darpar ddefnydd o Neuadd yr Esgob Burgess yn Llambed, nad yw'n cael ei ddefnyddio gan y Brifysgol ar hyn o bryd, ar gyfer nifer fechan o deuluoedd sy'n ffoi.  Pe bai'r trafodaethau hynny yn gadarnahol, byddwn yn gwneud cais cynllunio ar gyfer newid defnydd yn y ffordd arferol."

Dywedodd y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Cadeirydd y Grŵp ac Arweinydd y Cyngor: “Wrth ddod yn Awdurdod Arloesol, mae Ceredigion yn gallu cyfrannu i’r ymdrechion ledled Cymru cyn gynted â phosib er mwyn cefnogi’r ffoaduriaid. Mae’r holl bartneriaid sy’n rhan o’r Grŵp yn parhau i gydweithio er budd yr ymdrechion yma, ac mae’r trefniadau ar gyfer derbyn y ffoaduriaid yn datblygu’n dda. Mae’r gefnogaeth sydd wedi ei arddangos gan drigolion Ceredigion i'r ffoaduriaid yn galondid mawr wrth i ni helpu i ymateb i’r argyfwng yma.”

Mae’r Grŵp yn cynrychioli’r dull partneriaeth a gydlynir ac arweinir arno gan Gyngor Sir Ceredigion fel rhan o’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol, gyda chynrychiolwyr o bob partner sefydliad perthnasol yn rhan o’r Grŵp.  Lindsey Gilroy, Swyddog Datblygu Busnes, campws Llambed sy'n cynrychioli'r Brifysgol ar y Grŵp, ac eisoes mae hi wedi bod yn codi arian ac yn casglu cnuoedd i'w hanfon allan i wersylloedd ffoaduriaid.

Mae dyfodiaid i Geredigion wedi cael eu hadnabod gan Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid o wersylloedd ffoaduriaid yn y Dwyrain Canol ac wedi eu cyfeirio trwy rhaglen y Swyddfa Gartref i ddarparu cartrefi ar gyfer hyd at 20,000 o ffoaduriaid yn y DU.

Darlledwyd eitem ar raglen newyddion Channel 4 neithiwr: https://www.facebook.com/Channel4News/videos/10153378789101939/?pnref=story

 

Gwybodaeth Bellach

Am fanylion pellach:  Eleri Beynon 01267 676790 e.beynon@pcydds.ac.uk