Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Prifysgol yng Nghymru yn Cynnal Uwchgynhadledd ar Entrepreneuriaeth Fyd-eang


23.06.2014

Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn cynnal cynulliad unigryw o arbenigwyr rhyngwladol ym maes addysg entrepreneuriaeth yn uwchgynhadledd gyntaf yr Athrofa Ryngwladol er Datblygu Entrepreneuraidd Creadigol (IICED) yr wythnos hon.

Cyhoeddwyd bythefnos yn ôl i PCYDDS gryfhau’i henw da yn arweinydd byd-eang o ran ymchwil a datblygu ym maes addysg menter entrepreneuriaeth trwy fynd yn gartref i'r IICED a gymeradwyir yn fyd-eang.

Cynhelir Uwchgynhadledd IICED, o dan y teitl 'Troi Ymarfer yn Bolisi’ (Practice into Policy), ddydd Mercher a dydd Iau 25 a 26 Mehefin yn Abertawe. Bydd yn dod â grŵp nodedig o arbenigwyr rhyngwladol eraill mewn addysg entrepreneuraidd at ei gilydd er mwyn cynnal trafodaethau ar lefel uchel ac ystyried persbectifau byd-eang a all effeithio, neu sydd wedi cael effaith ar yr ymdrechion i lunio polisïau. Nod yr Athrofa yw llywio'r arfer rhyngwladol gorau ym maes menter, entrepreneuriaeth ac addysgu, dysgu a gwerthuso entrepreneuraidd.

Dyma rai o’r prif siaradwyr: Fiorina Mugione, Pennaeth Entrepreneuriaeth y Cenhedloedd Unedig; Simon Brown, Y Ganolfan Genedlaethol er Entrepreneuriaeth mewn Addysg; Tom Williamson Cadeirydd Enterprise Educators UK; Nigel Culkin, Llywydd y Sefydliad Busnesau Bach ac Entrepreneuriaeth; Leigh Sear, Prif Weithredwr SFEDI Solutions.

Bydd arbenigwyr rhyngwladol yn yr uwchgynhadledd yn cynrychioli’r gwledydd canlynol: Awstralia, Awstria, Brasil, Canada, Yr Aifft, Y Ffindir, Gwlad yr Iâ, Israel, Macedonia, Nigeria, Rwsia, Saudi Arabia, Singapore, Sbaen, Sweden, Y Deyrnas Unedig, a’r Unol Daleithiau.

Yr Athro Andy Penaluna yw Cyfarwyddwr IICED a bydd yn dechrau’r wythnos trwy siarad â Chomisiwn Pobl Ifanc a Menter Llywodraeth Y DU yn San Steffan, cyn dychwelyd i Abertawe ar gyfer yr Uwchgynhadledd.

Gan siarad o Lundain, meddai: “Trwy’r uwchgynhadledd, mae IICED yn Brifysgol yn awyddus i ymwneud ag arbenigwyr eraill yn y maes a gwrando arnynt. Mae angen i bob un ohonom fwrw ymlaen â'r agenda, ond beth yw'r ffordd orau o wneud hyn? Mae gwledd o brofiad addysgol gwych a allai lywio’r gwaith o ddatblygu polisïau’n fanwl, felly gallai rhannu syniadau a meddyliau ymysg cydweithwyr gael effaith sylweddol ar yr agenda ryngwladol.”

Mae PCYDDS wedi arwain y ffordd yn fyd-eang o ran addysg menter ac entrepreneuriaeth. Mae wedi herio llawer o ddamcaniaethau ynghylch addysg busnes ac wedi llywio’r gymuned entrepreneuraidd ryngwladol ynghylch dulliau o ennyn diddordeb a chynyddu creadigrwydd mewn cyd-destun menter. Mae’r Brifysgol wedi symbylu ymdrechion rhyngwladol i ddod o hyd i ffyrdd newydd o gefnogi myfyrwyr a’u cymhwyso ar gyfer amgylchedd gweithio’r 21ain Ganrif, lle bydd hyblygrwydd ac addasrwydd yn sgiliau allweddol.

O ganlyniad i’w gwaith yn y maes hwn, bellach PCYDDS yw un o'r sefydliadau addysg uwch gorau yn y wlad am gychwyn busnesau llwyddiannus gan raddedigion.

Yn gynharach eleni, cyfrannodd y Brifysgol i adroddiad pwysig gan Lywodraeth y DU, ar ran Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar gyfer Meicrofusnesau, a gydnabu'r rhan allweddol a chwaraeir gan entrepreneuriaid wrth hyrwyddo twf, ac a ystyriodd effeithiolrwydd ein system addysgol wrth gefnogi ein hentrepreneuriaid.

Yn ddiweddar dewisodd Pennaeth Entrepreneuriaeth y Cenhedloedd Unedig, Fiorina Mugione PCYDDS i gefnogi rhaglen Empretec y CU, sy’n ysbrydoli entrepreneuriaid mewn gwledydd sy’n datblygu a gwledydd lle mae economïau mewn cyfnod o newid.

Mae gan y Brifysgol brofiad o wneud cyfraniadau sylweddol i adroddiadau pwysig ynghylch addysg menter ac entrepreneuriaeth ar draws y DU. Roedd hyn yn cynnwys Adolygiad Wilson ar Gydweithredu rhwng Busnesau a Phrifysgolion ac adroddiad yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (ASA), Canllawiau ar gyfer Addysg Menter ac Entrepreneuriaeth, a gadeiriwyd gan PCYDDS.

Yn ogystal, datblygodd PCYDDS y ddarpariaeth hyfforddiant athrawon gyntaf i’w hachredu gan Brifysgol sy’n canolbwyntio ar entrepreneuriaeth ar gyfer athrawon ysgol mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru a phartneriaid addysgol eraill yn 2011. Yn dilyn hynny mabwysiadwyd y dulliau newydd a luniwyd ganddynt, yn enwedig y deilliannau a’r nodau dysgu, gan brosiect Cydnabod a Datblygu Hyfforddiant Athrawon Entrepreneuraidd y Comisiwn Ewropeaidd (ADEPTT).

I gael rhagor o wybodaeth am IICED, ewch i: http://www.uwtsd.ac.uk/events/practice-into-policy-a-global-summit-of-entrepreneurial-educators.php;. I ddilyn yr Uwchgynhadledd a chyfrannu iddi, defnyddiwch yr hashnod Twitter #entedglobal

Nodyn i'r Golygydd

  1. Bydd cyfleoedd ar gyfer cyfweliadau, ffilmio a thynnu lluniau ar gael.  I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Steven Stokes, Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@sm.pcydds.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siartr hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.