Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Rheolwr Prosiect Cyfryngau Cymdeithasol Cymru-Iwerddon i Gwrdd ag Arlywydd Iwerddon


28.10.2014

Mae Chris Holtom, sy’n rheolwr ar un o brosiectau llwyddiannus Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) sy’n helpu busnesau bach yng Nghymru ac Iwerddon i wneud yn fawr o'r cyfryngau cymdeithasol, wedi’i ddewis i gyfarfod ag Arlywydd Iwerddon, Michael D. Higgins, mewn digwyddiad preifat heddiw (dydd Mawrth 28 Hydref).

Crëwyd y prosiect Technolegau Cyfathrebu Uwch (ACT) i helpu busnesau bach a chanolig (BBaCh) ar draws gorllewin Cymru a de-ddwyrain Iwerddon i ddeall y cyfryngau cymdeithasol a manteisio ar y cyfleoedd y gallant eu cynnig ar gyfer twf busnesau ar-lein. ACT yw un o’r prosiectau y mae Canolfan Ymchwil ac Arloesi’r Diwydiannau Creadigol (CRIC) PCYDDS yn Abertawe yn eu rhedeg.

Gofynnwyd i Reolwr Prosiectau ACT, Chris Holtom, drafod y rhaglen a ariannwyd o dan INTERREG 4a, a dathlu llwyddiant y cydweithredu rhwng Cymru ac Iwerddon, gydag Arlywydd Iwerddon.

Meddai Chris: “Rwy’n falch dros ben bod gwaith caled tîm prosiect ACT yn cael ei gydnabod gan arianwyr y prosiect a bydd yn anrhydedd cael cyfarfod ag Arlywydd Iwerddon.”

Meddai James Moxey, Cyfarwyddwr CIRIC: “Da iawn i Chris a’i dîm am lwyddiant y prosiect ACT. Rydyn ni wrth ein bodd bod Chris yn cael cyfle i drafod y prosiect ACT ynghyd â’r berthynas sy’n parhau a datblygiadau prosiect gyda phartneriaid yn ne-ddwyrain Iwerddon mewn maes datblygu sy’n un allweddol i CIRIC”.

Yn gynharach eleni, roedd ACT yn un o dri phrosiect a ddewiswyd i’w cyflwyno i Weinidog Iwerddon dros Wariant Cyhoeddus a Diwygio, Brendan Howlin TD, a Gweinidog Cyllid Cymru, Jane Hutt AC.

Ariennir ACT yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop o dan Raglen Drawsffiniol Iwerddon/Cymru, ac arweinir y prosiect gan Awdurdod Rhanbarthol y De-ddwyrain (SERA) ar y cyd ag Uned Prosiectau Strategol Cyngor Swydd Tipperary a Bwrdd Menter Swydd Carlow yn Iwerddon. Yng Nghymru PCYDDS sy’n ei gyflawni ar ei champysau yn Abertawe a Chaerfyrddin.

SERA mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru sy’n arwain Rhaglen Drawsffiniol Iwerddon Cymru. Caiff gymorth trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop i ddatblygu prosiectau cydweithredol i hybu sgiliau, twf economaidd ac amddiffyn yr amgylchedd.

I gael rhagor o wybodaeth am ACT, ewch i: www.ACTirelandwales.com  

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Yr Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07872 423788
steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk