Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Rôl Allweddol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant mewn Partneriaethau Cynghreiriau Gwledig


19.03.2015

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn gweithio mewn partneriaeth â Chynghreiriau Gwledig, sef prosiect a ariennir o dan raglen Interreg IVB Gogledd-orllewin Ewrop yr UE, ar brosiect sy’n cyfrannu i gymdeithas fwy unedig yn yr UE. Deillia’r prosiect o gydweithredu gan bobl o 6 gwahanol wlad ar faterion sy’n effeithio ar fywydau dinasyddion yr UE.

‌Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn chwarae rôl allweddol yn y bartneriaeth, gan ddarparu capasiti ymchwil a datblygiad, o dan arweiniad Dr Jill Venus o’r Ysgol Busnes, a chydweithio’n agos â Philipps-Universität, Marburg, yr Almaen. Ar sail y gwaith maes a gynhaliwyd dros y 3 blynedd diwethaf, mae’r ddwy brifysgol yn y bartneriaeth wedi dyfeisio Mynegair Mesur Bwrlwm Gwledig (RVMI) y mae potensial ei ddefnyddio ym maes datblygiad gwledig yn gyffredinol. Mae’r Brifysgol hefyd wedi cydlynu a rheoli Panel Polisi a Chynghori ar gyfer y prosiect, gan ddod ag arbenigwyr enwebedig o bob maes partner.

Mae’r prosiect yn bwrw golwg feirniadol ar dueddiadau byd-eang, cenedlaethol a mwy lleol sy’n bygwth ac sy’n gwanhau’r economi a chymdeithas gan gynnig ffyrdd o ymateb i’r heriau hyn a chynyddu “bwrlwm” gwledig. Mae Cymru yn ganolog i’r fenter Cynghreiriau Gwledig, sydd bellach yn ei phedwaredd flwyddyn, sy’n tynnu i derfyn ym mis Gorffennaf 2015.

Mae pob un o’r partneriaid eraill yn sefydliadau cymunedol sydd wedi ennill eu plwyf ym maes datblygu gwledig. Ymhlith y partneriaid hyn mae sefydliadau o’r Iseldiroedd, Iwerddon, Ffrainc a Gwlad Belg. Mae’r gwledydd a gymerodd ran wedi mynd i’r afael â materion megis trafnidiaeth wledig, gwerthoedd treftadaeth a thwristiaeth gynaliadwy.

Meddai’r Uwch Swyddog Prosiect, Andy Bevan:

“Mae heriau demograffig, economaidd a chymdeithasol cyffredinol yn effeithio ar bob un o’r cymunedau hyn. Y rhai pwysicaf yw diboblogi ieuenctid, diffyg swyddi a thai, llai o arian cyhoeddus ar gyfer gwasanaethau a chyfleusterau, a phoblogaeth sy’n heneiddio – a ddwyseir weithiau gan dueddiadau i ‘ymddeol i gefn gwlad’. Mae partneriaid y prosiect Cynghreiriau Gwledig wedi bod yn barod ac yn abl i fynd i’r afael â’r heriau hyn, weithiau gydag atebion arloesol ac “amgen” diddorol sy’n herio mantra di-bendraw llymdra a’r marchnadoli cynyddol ar bob agwedd ar ddarpariaeth gymdeithasol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a gychwynnodd y prosiect a nhw fu’r “Prif Bartner” o’r cychwyn hyd y diwedd. Cynhelir cynhadledd olaf Cynghreiriau Gwledig – i arddangos canlyniadau’r prosiect – yn Aberhonddu rhwng 24 a 26 Mawrth, gyda chynadleddwyr o bob sefydliad partner yn bresennol, yn ogystal â gwahoddedigion allanol.

Mae Cynghreiriau Gwledig yn canolbwyntio ar dair prif thema:

Dod ag entrepreneuriaid a chymunedau at ei gilydd trwy greu strwythurau cynghrair newydd i ffurfio cymunedau gwledig hunangynhaliol, cynhwysol, hyderus.

Meincnodi a mesur bwrlwm gwledig trwy broses y cytunwyd arni yn drawswladol.

Creu perthnasoedd newydd rhwng y sectorau cyhoeddus, preifat a chymunedol i ddiogelu a gwella gwasanaethau cyhoeddus ac adnoddau gwledig.

I gael rhagor o wybodaeth am Gynghreiriau Gwledig ewch i’r gwefannau canlynol:

http://www.rural-alliances.eu/

http://www.ruralvibes.eu/

Gwybodaeth Bellach

Sara Jones
Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07449 998478
sara.f.jones@uwtsd.ac.uk