Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Safon Aur Gyntaf y DU am Wasanaeth Arlwyo Prifysgol gyfan


23.07.2014

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yw’r brifysgol gyntaf yn y DU i ennill Nod Arlwyo Aur ‘Bwyd am Oes’ gan Gymdeithas y Pridd am ei gwasanaethau gwledda a digwyddiadau ar draws ei holl gampysau. 

Mae Nod Ansawdd Cymdeithas y Pridd yn darparu cadarnhad annibynnol bod darparwyr bwyd yn cymryd camau i wella’r bwyd maent yn ei weini, yn defnyddio cynhwysion ffres sydd yn rhydd o draws-frasterau, ychwanegion niweidiol a chynhyrchion a addaswyd yn enetig (GM), ac sy’n well o ran lles anifeiliaid. Mae Gwasanaethau Arlwyo yn cael eu harchwilio gan y Gymdeithas yn flynyddol i sicrhau eu bod yn cyrraedd safonau uchel o ran tarddiad bwyd a’r gallu i’w olrhain, gan roi sicrwydd i gwsmeriaid bod prydau yn cael eu paratoi’n ffres gan ddefnyddio cynhwysion tymhorol a chynaliadwy yn amgylcheddol.  

Dyfarnwyd Nod Arlwyo Aur i’r Brifysgol am ei harlwyaeth mewn gwleddoedd a digwyddiadau a dyma'r Brifysgol gyntaf yn y DU i ennill yr anrhydedd hwn am wasanaeth a ddarperir ar draws ei champysau. PCYDDS yw’r Brifysgol gyntaf yng Nghymru hefyd i ennill Gwobr Arian am ei gwasanaethau cinio sy’n cynnwys y carferi dydd Sul poblogaidd a weinir yn ei bwytai yng Nghaerfyrddin ac yn Llambed.

Meddai Janine Lewis-Screen, Rheolwr Arlwyo ar gampws Caerfyrddin, a fu’n cydlynu’r broses ar ran y Brifysgol, “Rydym wrth ein bodd i dderbyn y gwobrau hyn, yn enwedig y wobr Aur am ein gwasanaethau gwledda a digwyddiadau a’r wobr Aur am ein gwasanaethau cinio.  Wrth edrych ar y meini prawf ar gyfer y wobr arian, teimlem ein bod eisoes yn gwneud y rhan fwyaf o’r hyn oedd yn ofynnol.  Er enghraifft, rydym yn gweini cynnyrch Masnach Deg, rydym yn prynu ein cynnyrch ffres gan gynhyrchwyr lleol, mae 5% o’n cyllideb arlwyo yn cael ei wario ar fwyd organig, yn cynnwys llaeth, llysiau, cynnyrch ar gyfer ein cawl ac ati.” 

Ychwanegodd Pen-cogydd y Brifysgol Kevin Hodson “Mae’r llwyddiant yma’n ganlyniad i waith tîm ardderchog ac mae’r staff arlwyo ar draws campysau’r Brifysgol wedi bod yn frwdfrydig iawn.Rydym wedi datblygu enw rhagorol am ansawdd ein gwasanaethau arlwyo ac, wrth gwrs, mae’r enw da hwnnw’n cychwyn gyda bwyd da o ffynonellau o ansawdd da.”

Mae rhestr cyflenwyr y Brifysgol yn cynnwys cwmnïau sy’n gweithredu yng nghymdogaeth leol ei champysau yn Llambed, Caerfyrddin ac Abertawe fel rhan o ymrwymiad y Brifysgol i ddatblygu cynaliadwy ar draws ei champysau, ei chwricwlwm, ei diwylliant a’i chymuned.  

Mae’r Brifysgol wedi rhoi lle canolog i gynaliadwyedd o fewn ei chynllunio ac mae’r maes hwn wedi’i ddatblygu trwy ei Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE).  Meddai Jane Davidson, Cyfarwyddwr INSPIRE a Dirprwy Is-Ganghellor Cysylltiol ar gyfer Ymgysylltu Allanol, “Rydym wrth ein bodd i gefnogi cynhyrchwyr a chyflenwyr lleol ac rydym yn falch i restru eu henwau yn ein bwytai ar draws pob un o’n campysau.Mae’r gwobrau yn ateb y gofynion o ran tarddiad y bwyd rydym yn ei weini, ei ddilysrwydd a’r gallu i’w olrhain. Mae ymwybyddiaeth o’r cyswllt rhwng bwyd da, iechyd, cyrhaeddiad academaidd a’r amgylchedd ar gynnydd. Mae myfyrwyr, staff a chymuned ehangach y Brifysgol yn pryderu’n gynyddol o ble y daw eu bwyd ac rydym mewn sefyllfa unigryw i arwain y ffordd trwy hwyluso newid yn eu harferion prynu a bwyta.  Rwy’n falch iawn mai PCYDDS yw’r unig Brifysgol yn y DU i ennill Nod Aur Cymdeithas y Pridd am ei gwasanaethau gwledda ar draws y Brifysgol.”

Wrth i bobl bryderu mwy o ble y daw eu bwyd, mae’r Nod Arlwyo yn galluogi darparwyr i ateb y gofynion o ran bwyd iach, cynaliadwy y gellir ei olrhain.

Mae egwyddorion arweiniol Nod Arlwyo Cymdeithas y Pridd yn galluogi darparwyr i ddangos eu bod yn darparu bwyd ffres y gellir dibynnu arno, eu bod yn cael gafael ar fwyd moesegol a chynaliadwy yn amgylcheddol, eu bod yn cefnogi cynhyrchwyr bwyd lleol a’u bod yn ei gwneud mor hawdd â phosibl i ddewis opsiynau iach.

“Mae’r egwyddorion hyn yn gynyddol bwysig i PCYDDS.Yn ystod wythnos pan mae Cymru’n dathlu ei chymuned ffermio yn Sioe Frenhinol Cymru, ac wrth i ni edrych ymlaen at Ŵyl Fwyd Llambed sydd i’w chynnal ar ein campws ddydd Sadwrn yma, mae’n bwysig dangos y rhan mae’r Brifysgol yn ei chwarae o ran cefnogi’r economi leol a chynaliadwyedd ei chymunedau i’r dyfodol”, meddai Jane Davidson i gloi.

Lluniau: 

Vandana Sahai, Pennaeth Arlwyo a Chynadledda, Janine Lewis-Screen Rheolydd Arlwyo, (campws Caerfyrddin), Kevin Hodson, prifgogydd, Jane Davidson, Dirprwy Is-Ganghellor Cysylltiol, Sian Jenkins, Rheolydd Arlwyo (Campws Llambed)  a Ffion Jones, Rheolydd Arlwyo (Campws Abertawe)

 

Map yn dangos cyflenwyr y Brifysgol

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.
  4. Mae’r Brifysgol wedi gwneud cynaliadwyedd yn egwyddor gynllunio ganolog a ddatblygir trwy ei Hathrofa Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE) dan gyfarwyddyd cyn Weinidog Llywodraeth Cymru dros yr Amgylchedd, Jane Davidson.
  5. Cymdeithas y Pridd: http://www.sacert.org/catering/whatisthecateringmark

Mae deiliaid Nod Arlwyo yn gweini bwyd y gallwch ddibynnu arno. Trwy symud ymlaen trwy'r gwobrau efydd, arian ac aur maent yn dangos lefelau cynyddol o ymrwymiad i’r egwyddorion canlynol:

1.1. Bwyd ffres y gallwch ddibynnu arno

Mae bwydlenni Nod Arlwyo yn seiliedig ar fwyd sy’n cael ei baratoi’n ffres ar y safle neu mewn canolfan leol a’r cynhwysion hynny gan fwyaf heb eu prosesu. Maent yn rhydd o ychwanegion dadleuol a thraws-frasterau.

1.2  Cael gafael ar fwyd moesegol sy’n gynaliadwy yn amgylcheddol

Mae deiliaid Nod Arlwyo yn gweini bwyd sy’n cyrraedd safonau lles anifeiliaid y DU neu sy’n rhagori ar hynny. Mae gweini bwydlenni Nod Arlwyo yn gymorth i leihau allyriadau carbon a llygredd ac, ar lefelau aur ac arian y cynllun lle defnyddir cynhwysion organig, yn cynyddu lefelau bioamrywiaeth.

1.3 Cefnogi darparwyr bwyd lleol

Mae deiliaid Nod Arlwyo yn cefnogi cynnyrch lleol a chynhyrchwyr lleol. Mae hyn yn fuddsoddiad yn y gymuned leol a’r economi leol ac yn fodd o ailgysylltu pobl â tharddiad eu bwyd a’r dull o’i gynhyrchu.

1.4 Gwneud bwyta’n iach yn haws

Mae bwydlenni Nod Ansawdd yn ei gwneud yn  haws i bobl ddewis prydau iach sy’n rhydd o draws-frasterau ac ychwanegion annymunol. Mae’r pwyslais ar weini cydbwysedd blasus a maethlon o fwydydd o ansawdd da wedi’u paratoi’n ffres yn hytrach na darparu bwydydd wedi’u prosesu a’u hailffurfio o ran maeth.

Gwybodaeth Bellach

Eleri Beynon 01267 676790 e.beynon@tsd.uwtsd.ac.uk