Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Seminar ar y Newid yn yr Hinsawdd yn PCYDDS Abertawe


15.06.2015

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal seminar gan Kevin Anderson, Athro mewn Ynni a’r Newid yn yr Hinsawdd. Cynhelir y seminar am 14.30 ddydd Mercher 17 Mehefin yn yr Ystafell Ddarllen, Cyfnewidfa Ddylunio Alex, Abertawe. 

Kevin Anderson

Bydd yr Athro Kevin Anderson, Prifysgol Manceinion, yn ailedrych ar faint yr her i’r hinsawdd, gan ddadlau, er i wyddoniaeth ynghylch y newid yn yr hinsawdd ddatblygu, ein bod yn mynnu peidio â chydnabod i ba raddau y mae angen lleihau ein hallyriadau ynni.  Bydd y seminar yn datblygu dull o fframio meintiol ar gyfer y lleddfu, a hynny ar sail cyllidebau carbon yr IPCC, cyn gorffen gydag enghreifftiau mwy ansoddol o’r hyn y gallai dyfodol gwirioneddol isel o ran carbon ei olygu.

Bu’r Athro Anderson gynt yn gyfarwyddwr Canolfan Tyndall ar gyfer Ymchwil i’r Newid yn yr Hinsawdd, ym Mhrifysgol East Anglia, a bellach mae’n arwain rhaglen Tyndall Manceinion ynghylch ynni a’r newid yn yr hinsawdd.

Mae’n weithredol ym maes ymchwil gyda chyhoeddiadau yng nghylchgronau'r Gymdeithas Frenhinol a Nature. Mae’n ymwneud yn eang ar draws pob haen o’r llywodraeth; o lunio adroddiadau am nwy siâl ac allyriadau sy’n gysylltiedig ag awyrennau i Senedd yr UE i gynghori swyddfa’r Prif Weinidog ar Fasnachu Carbon.  Yn y gorffennol, cyfrannodd waith dadansoddi a fu’n sail i Ddeddf Newid Hinsawdd y DU a datblygu cyllidebau carbon cenedlaethol.

Gyda’i gydweithwraig, y Darllenydd mewn Ynni a’r Newid yn yr Hinsawdd, Dr Alice Bows-Larkin, bu gwaith Kevin ar gyllidebau carbon yn allweddol wrth ddatgelu’r bwlch cynyddol rhwng rhethreg wleidyddol ar y newid yn yr hinsawdd a realiti allyriadau sy'n cynyddu ar garlam. Mae ei waith yn egluro mai ychydig o obaith sydd bellach i gadw’r cynnydd yn y tymheredd byd-eang o dan 2°C, er gwaethaf nifer o ddatganiadau i’r gwrthwyneb ar lefel uwch.  Dengys ymchwil Kevin, er mwyn osgoi hyd yn oed gynnydd o 4°C, fod angen diwygio’n sylfaenol yr agenda ynghylch y newid yn yr hinsawdd a nodweddion economaidd y gymdeithas sydd ohoni. 

Mae gan Kevin ddegawdau o brofiad diwydiannol, yn bennaf yn y busnes petrocemegol. Mae’n gomisiynydd ar gomisiwn Llywodraeth Cymru ar y newid yn yr hinsawdd ac yn gyfarwyddwr ar Greenstone Carbon Management, sef cwmni o Lundain sy’n darparu cyngor ynghylch carbon i sefydliadau sector preifat a chyhoeddus. Mae Kevin yn beiriannydd siartredig ac yn gymrawd Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol.

Dylai’r rheini a hoffai fod yn bresennol gysylltu ag amanda.hughes@uwtsd.ac.uk

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013, unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol
  4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014