Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Staff Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cydweithio â’r CU ar Gynaliadwyedd Amgylcheddol yn Affrica


19.03.2015

Graham AllenMae aelod o staff ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi’i wahodd i weithio gyda’r Cenhedloedd Unedig (CU) ar Gynaliadwyedd Amgylcheddol yn Affrica.

Bydd Rheolwr Amgylcheddol y Brifysgol, Graham Allen, yn darparu gwasanaeth ymgynghori i Gynhadledd Cenhedloedd Unedig ar Fasnach a Datblygu (UNCTAD), hynny yn capasiti ei swydd yn ‘Uwch Ymgynghorydd Technegol Cysylltau Busnes’.

Daeth Graham i sylw’r CU yn dilyn ymweliad â’r Brifysgol gan Fiorina Mugione, Pennaeth Entrepreneuriaeth y Cenhedloedd Unedig, yn ystod ei thri mis sabothol yn 2013, lle treuliodd amser gyda'r Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol (IICED) o dan gyfarwyddiaeth yr Athro Andy Penaluna.Yn ddiweddar dewisodd PCYDDS i gefnogi rhaglen Empretec y CU, sy’n ysbrydoli entrepreneuriaid mewn gwledydd sy’n datblygu a gwledydd ag economïau sydd wrthi’n newid.

Wrth gael ei chyfweld yn Abertawe yn ddiweddar, meddai Fiorina:“Mae Prifysgol Cymru Y Drindid Dewi Sant yn Abertawe wedi datblygu mentrau cyffrous ac wedi dod â ffyrdd newydd o feddwl i’r amlwg sy’n hyrwyddo polisïau entrepreneuriaeth a strategaethau datblygiad economaidd ledled y byd.Caiff arweinyddiaeth ymroddedig ac ymrwymedig y Brifysgol, ynghyd â’r Athrofa newydd, effaith luosogol rymus ar draws y byd.

Bydd Graham yn rhoi gwerthusiad arbenigol ar Reolaeth Amgylcheddol ac Asesiad Effaith Amgylcheddol o dechnolegau adeiladu arloesol o dan ystyriaeth ar gyfer tai fforddiadwy o dan raglen Swyddi Gwyrdd Zambia y CU.Nod y prosiect yw hyrwyddo rhagor o swyddi a rhai gwell ar gyfer cynnydd cynhwysol a chynaliadwy yn Zambia.Disgwylir creu 5,000 o swyddi gwyrdd newydd erbyn 2017 a gwella ansawdd 2,000 o swyddi presennol.Bydd y rhaglen pum mlynedd yn helpu i gryfhau cystadleurwydd mentrau a hyrwyddo busnes cynaliadwy yn y gadwyn gwerth codi adeiladau yn Zambia. Bydd y rhaglen hefyd yn helpu i wella cynhyrchiant ac amodau gwaith yn ogystal â dyfnhau ac ymestyn safonau amddiffyn cymdeithasol.

Meddai Graham Allen:

“Bu’r profiad yn fraint aruthrol ac yn gyfle gwych i gyfrannu i’r rhaglen hon a fydd yn gwneud gwahaniaeth go iawn i’r rheini sydd ar waelod y pyramid mewn cymdeithas sydd wedi’u hamddifadu, mewn nifer o achosion, o’r anghenion dynol sylfaenol sef bwyd a lloches a chyflogaeth gynaliadwy.Ar gyfer ychydig o’r gwaith, bu rhaid paratoi Deunyddiau Hyfforddi i Busnesau Bach a Chanolig ynghylch Rheolaeth Amgylcheddol ar Waith Adeiladu a hefyd ystyried sut y gellid hyrwyddo agweddau cadarnhaol at gynyddu’r galw am egwyddorion adeiladu ac arferion busnes gwyrdd ar gyfer tai newydd a rhai a ôl-ffitiwyd (Ynni, Dŵr, Deunyddiau lleol, Ailgylchu gwastraff).

Mae’r gwaith hwn fel ymgynghorydd allanol i UNCATD wedi darparu fforwm gwerthfawr i gofleidio meddylfryd rhyngwladol y Brifysgol, ei hymrwymiad i gynaliadwyedd a’i hagwedd eangfrydig at rannu a chyfnewid gwybodaeth er lles y Brifysgol a’r gymuned fyd-eang ehangach.

Mewn perthynas â’m traethawd ymchwil ar hyn o bryd ar arian cyfredol amgen, rydw i wedi cael gwahoddiad i archwilio’r posibilrwydd o gydweithredu ymhellach ag UNCTAD, yn enwedig ym maes arloesi ariannol, a’r modd y gall hyn gysylltu ag entrepreneuriaeth mewn gwledydd sy’n datblygu nid yn unig ar gyfandir Affrica, ond hefyd yn nes o lawer at gartref yng Nghymru.”

Gwybodaeth Bellach

Sara Jones
Y Swyddog CC a Chyfathrebu
07449 998 478
sara.f.jones@uwtsd.ac.uk