Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Staff Y Drindod Dewi Sant yn mentora tîm buddugol cystadleuaeth Dreigiau Busnes Ifanc


18.12.2015

Roedd yn bleser gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant noddi cystadleuaeth y Dreigiau Busnes Ifanc a gynhaliwyd yng Ngwesty’r Marriott, Abertawe yr wythnos hon.  

Nod cystadleuaeth y Dreigiau Busnes Ifanc yw adeiladu cysylltiadau cryfach rhwng addysg a busnes a rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau entrepreneuraidd.  

Yn y Rownd Derfynol daeth 5 tîm o ddisgyblion Blwyddyn 9 a 10 at ei gilydd yng Ngwesty’r Marriott i gystadlu am lu o wobrau anhygoel, gan gynnwys £1000 ar gyfer yr ysgol fuddugol; £50 ar gyfer pob aelod o’r tîm a thocynnau lletygarwch ar gyfer un o gemau pêl droed Abertawe a’r gêm rygbi rhyngwladol nesaf rhwng Cymru a Ffrainc.

‘Team Cash’ oedd y tîm buddugol, sef grŵp o ferched ysgol o Dre-gŵyr a fentorwyd gan Bronwen Williams, sy’n rhan o’r Tîm Gwasanaethau Cyhoeddus o fewn Ysgol Busnes Abertawe yn Y Drindod Dewi Sant.  

Datblygodd ‘Team Cash’ y syniad buddugol, sef cerdyn cyfarch â phoced y tu fewn i ddal arian neu gerdyn rhodd, sy’n ddewis arall i roi amlen arall neu arian parod yn rhydd y tu fewn i’r cerdyn.  Mae dyluniad y boced yn gysylltiedig â thema’r cerdyn. Gyda cherdyn ar thema pêl-droed mae gôl y tu fewn a’r boced yn rhwyd, ac mae gan y cerdyn Nadolig hosan yn boced y tu fewn iddo.  

Meddai Bronwen Williams:  “Mae’r merched wedi gweithio mor galed i ddatblygu’r syniad a’i gael yn barod i’r farchnad.  Roedd eu cynnyrch nhw'n sefyll allan o’r gweddill am fod y cerdyn wedi’i argraffu, y pocedi wedi’u gwneud ac roedden nhw wedi’u rhoi at ei gilydd mewn deunydd pecynnu, gyda sticeri oedd yn cynnwys y logo a’r enw i’w dynodi’n gardiau arian parod.  Cynhyrchon ni ddigon o stoc i’r merched fynd i farchnad Nadolig i werthu’r cardiau, fe wnaethon nhw hynny a gwerthu eu holl stoc gychwynnol.  Roedd hyn yn golygu eu bod yn gallu dangos i’r beirniaid eu bod nid yn unig wedi datblygu eu syniad nes ei fod yn ‘barod i’r farchnad’, hefyd roedden nhw wedi’i brofi yn y farchnad a gweld bod eu cynnych yn gwerthu.  

“Rydym ni mor falch ein bod wedi ennill, ac ar ben hynny mae CK’s wedi rhoi archeb go iawn i ni.  Felly byddaf i’n gweithio gyda’r merched i gael y cynnyrch yn barod i’w lansio ar y silff ar gyfer y Pasg.  Mae hyn wedi bod yn brofiad gwych i’r tîm ac maen nhw bellach yn fusnes ‘go iawn’.  Rydw i mor falch ohonyn nhw.

“Hoffem ni ddiolch i’r holl bobl sydd wedi helpu i wneud y cardiau'n barod i’w gwerthu, o’r dylunio i’r argraffu, i’r tecstilau, rydym ni’n wir yn gwerthfawrogi’r holl gefnogaeth.”

Cafodd Team Cash gymorth myfyrwyr Dylunio Graffig y drydedd flwyddyn yn Y Drindod Dewi Sant i roi’u dyluniadau at ei gilydd / ddylunio’r logo.  Roedd ystafell argraffu'r Brifysgol wedi argraffu’r dyluniadau terfynol.  

Meddai Ken Skates, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Cymru:  “Mae arloesi’n un o’n prif ysgogiadau ar gyfer twf economaidd a chreu swyddi a rhaid inni roi cyfle i bobl ifanc roi cynnig ar ddulliau newydd o wneud pethau, adnabod syniadau gwych a’u rhoi nhw ar waith. Bydd y gystadleuaeth hon yn galluogi’r disgyblion ifanc hyn i brofi cyffro busnes yn uniongyrchol a chymhwyso’u sgiliau i her fusnes go iawn.”

Yn ogystal â noddi’r digwyddiad hwn ar y cyd, yn sgil partneriaeth gyffrous rhwng Y Drindod Dewi Sant a Gwestai Marriott bydd y grŵp cyntaf o fyfyrwyr yn cychwyn ar y rhaglen newydd sbon BA Rheolaeth Gwestai Ryngwladol ym mis Ionawr 2016. Mae’r cwrs yn ffrwyth partneriaeth agos rhwng y Brifysgol a Gwestai Marriott, a gydnabyddir yn eang yn un o frandiau gwestai mwyaf blaenllaw’r byd. Mae’r cydweithio unigryw hwn yn cyfuno hyfforddiant galwedigaethol yng Ngwesty’r Marriott ag astudiaethau academaidd ar y campws yn Y Drindod Dewi Sant.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/ba-international-hotel-management/

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond byddant yn cadw eu brand eu hunain. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014

Gwybodaeth Bellach

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 07449 998 478 neu anfonwch e-bost at: sara.f.jones@uwtsd.ac.uk