Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Un o raddedigion y Drindod Dewi Sant yn cyhoeddi casgliad o farddoniaeth


15.12.2015

Mae’r bardd Rhys Milsom, a fu’n astudio MA Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewis Sant (YDDS), Llambed wedi cyhoeddi ei gasgliad cyntaf o farddoniaeth, yn dwyn y teitl Amnesia.

Mae Rhys yn byw yn y Rhath, Caerdydd, ac fe’i magwyd yng Nghwm Rhondda.Mae’n olygydd www.wicid.tv – gwefan i bobl ifanc 11-25 oed yn Rhondda Cynon Taf, sy’n rhoi sylw i ysgrifennu creadigol, barddoniaeth, ffotograffiaeth, ffilmiau, adolygiadau a digwyddiadau.Lluniwyd y wefan yn benodol hefyd i alluogi pobl ifainc i gymryd eu camau cyntaf yn y diwydiannau creadigol. Mae ei weithiau ffuglen a’i farddoniaeth wedi’u cyhoeddi’n eang mewn cylchgronau, blodeugerddi a gwefannau.

Meddai Rhys: “Yn fy marn i des i o hyd i fy “llais” ysgrifennu go iawn wrth astudio’r cwrs MA Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Fy nhiwtor oedd y bardd disglair ac unigryw Menna Elfyn, a’i chyngor a’i harweiniad hi a ysgogodd y syniadau ar gyfer fy nghasgliad cyntaf o farddoniaeth, Amnesia.

“Dechreuais y cwrs MA yn ysgrifennu dim ond ffuglen – straeon byrion yn bennaf – gan orffen y cwrs yn ysgrifennu barddoniaeth. Sut ddigwyddodd hynny? Byddai Menna yn gweld rhywbeth yn y darnau y byddwn yn eu hysgrifennu a, gyda’n gilydd, byddem yn eu cwtogi gan adael dim ond yr esgyrn. Yna byddai’r geiriau oedd yn weddill yn newid eu ffurf ac yn canfod eu ffordd i mewn i gerddi.

“Yn ystod fy nghyfnod yn y Brifysgol yn Llambed, cyhoeddais ryw 10 darn o waith mewn nifer o gylchgronau, cyfnodolion a blodeugerddi. Fe wnaeth yr MA ganiatáu imi fynd yn ddyfnach i mewn i’m gwaith a chanolbwyntio o ddifrif ar f’ysgrifennu, a olygai bod safon f’ysgrifennu’n codi drwy’r amser, gan roi’r hyder i mi gyflwyno gwaith i gyhoeddiadau.”

Meddai’r Athro Menna Elfyn, bardd o fri a Chyfarwyddwr Rhaglen Ysgrifennu Creadigol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: 

“Gallai rywun synhwyro’n gynnar iawn fod Rhys Milsom yn mynd i wneud ei farc – mae naws emosiynol ac eglurder naturiol yn ei farddoniaeth. Drwy gydol ei gyfnod yn y brifysgol bu’n gwrando’n astud ar sylwadau am ei waith a gallai rhywun synhwyro bod gennych, yn y fan hon, sylwedydd difrifol, rhagorol ar fywyd. Rhagwelaf mai dechrau’n unig yw hyn ar yrfa lwyddiannus ym myd ysgrifennu.”

Mae rhaglenni MA mewn Ysgrifennu Creadigol wedi cael eu cynnig yn y Drindod Dewi Sant, Llambed er 1997 ac maent wedi denu myfyrwyr o ystod o gefndiroedd a phrofiadau – yn amrywio o raddedigion diweddar i fyfyrwyr aeddfed â phrofiad helaeth o fywyd. Lluniwyd yr MA mewn Ysgrifennu Creadigol ar gyfer ysgrifenwyr ymroddgar sy’n dymuno ehangu eu cwmpas a chwblhau darnau sylweddol o waith cyhoeddadwy.

Nod cyffredinol y rhaglen yw rhoi i fyfyrwyr y gallu i fireinio eu sgiliau ysgrifennu a datblygu elfennau o greadigrwydd ar lefel uwch, tra bydd y manteision ymarferol a gynigir gan y modwl yn galluogi myfyrwyr i ddilyn gyrfaoedd fel awduron proffesiynol, golygyddion a chyhoeddwyr. Mae’r ffocws ar y gallu i gyfathrebu’n glir drwy iaith dra-chywir yn paratoi myfyrwyr ar gyfer ystod o yrfaoedd, o hysbysebu neu newyddiaduraeth sy’n seiliedig ar ysgrifennu, i swyddi proffesiynol cysylltiedig megis cyhoeddusrwydd neu weinyddu’r celfyddydau.

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 07449 998 478 neu anfonwch e-bost at: sara.f.jones@pcydds.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  4. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond byddant yn cadw eu brand eu hunain. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014