Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Unig Dîm Rasio Beiciau Modur yn Ewrop a Arweinir gan Fyfyrwyr yn Gorffen ar y Podiwm


26.09.2014

Tîm 4 llwyddiannus PCYDDS (o’r chwith i’r dde) Craig Shreeves, Francesco Cavalli, William Gray a George Douglas.Mae'r unig dîm rasio beiciau modur yn Ewrop a arweinir gan fyfyrwyr, ac a leolir ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, wedi dod yn ail yn un o bencampwriaethau beiciau modur mwyaf cystadleuol y DU yn dilyn gornest agos iawn.

Mae Tîm V4 yn brosiect a reolir gan fyfyrwyr, ac mae’n cael ei redeg o gampws Abertawe PCYDDS. Mae’r tîm yn cynnwys y myfyrwyr peirianneg beiciau modur George Douglas (Rheolwr y Tîm), Francesco Cavalli (Beiciwr, Dadansoddi Data, Dynameg Hongiad), Craig Stevens (Prif Fecanig) a William Gray (Prif Ddylunydd).

Cadarnhawyd ar y penwythnos eu bod wedi gorffen yn ail ym Mhencampwriaeth Fformiwla 400 BMCRC EDlasia. Mae’r gystadleuaeth yn rhedeg rhwng Ebrill a Medi ac yn ymweld â rhai o leoliadau mwyaf eiconig chwaraeon modur, fel Silverstone, Donington a Brands Hatch.

Meddai Craig Shreeves, tri deg un oed o Abertawe: “Rydyn ni wedi cael rhai canlyniadau rhyfeddol, mae Francesco wedi gyrru’n arbennig o dda, a gweithiodd y beic yn berffaith. Mae’n siom ein bod wedi colli’r bencampwriaeth ar ôl bod mor agos, ond at ei gilydd rydyn ni’n hapus.”

Mae Tîm V4 wedi mynd o nerth i nerth ers ei ddechreuad yn 2013. Ym mhencampwriaeth y llynedd gorffennon nhw yn y chweched safle ar y cyfan, o gyfanswm o bedwar deg dau feiciwr, gan orffen ar y podiwm 11 o weithiau.

Meddai George Douglas, dau ddeg un oed o Swydd Gaerlŷr: “Mae’r Tîm wedi creu cyfle i ni roi’r gwaith rydyn ni’n ei wneud ar gwrs peirianneg beiciau modur PCYDDS ar arfer. Mae hyn yn ein galluogi i weld effeithiau’n datblygiadau ni, peirianneg yn y byd go iawn ac ar y trac. Mae'n brofiad amhrisiadwy i’w gadw y tu hwnt i’r cwrs gradd ar ôl graddio ac i mewn i ddiwydiant.

“Rydyn ni’n ymgymryd â phob agwedd ar y prosiect, o adeiladu a thiwnio peiriant, gweithgynhyrchu ffibr carbon, a holl waith trefnu cyffredinol y penwythnosau rasio.”

Mae Tîm V4 yn rhedeg Honda VFR400 sydd wedi ei addasu’n sylweddol gyda systemau hongiad modern. Mae ganddo hefyd system recordio data 2D llawn, y defnyddir ei chanlyniadau gan fyfyrwyr fel rhan o’u cwrs.

Graddiodd William Gray, dau ddeg chwech oed o Abertawe, yn yr haf ac mae bellach yn gweithio i Gwmni Moduro Ford. Meddai: “Daeth y gwaith yn gyflym iawn ar ôl graddio. Ces i ganlyniad fy nghwrs gradd ar y dydd Gwener a dechreuais weithio ar y dydd Llun fel Peiriannydd Dylunio a Rhyddhau i Ford yn Ewrop, yn gweithio ar y rhaglen Fiesta nesaf.

“Gweithio gyda Tîm V4 ac adeiladu ar y profiad ymarferol o orfod cynhyrchu cydrannau mewn amgylchedd byd go iawn oedd y prif reswm yr enillais fy swydd. Gwnaeth y gwaith tîm a lefel yr ymroddiad argraff dda ar Ford."

Cofrestrodd Francesco Cavalli, dau ddeg dwy oed, yn PCYDDS wedi sefydlu ei hun yn barod fel beiciwr proffesiynol yn ei famwlad yn yr Eidal. Yn 2009, yn un deg saith oed, cymerodd ran ym Mhencampwriaeth Genedlaethol yr Eidal ar Kawasaki ZXR250. Aeth wedyn i rasio i Kawasaki Ewrop fel rhan o Bencampwriaeth Stoc Siwper 600 yr Eidal, ac ym Mhencampwriaeth Stoc Siwper 600 yr Eidal ac Ewrop gyda gweithgynhyrchwyr a oedd yn cynnwys Yamaha a MV-Agusta.

Meddai Francesco: “Mae PCYDDS yn enwog fel y lle gorau i astudio peirianneg beiciau modur yn Ewrop. Mae gan ddarlithwyr y Brifysgol wybodaeth na ellwch chi ddod o hyd iddi yn unman arall a fyddwn i byth wedi dod ar draws cyfle tebyg pe na bawn i wedi dod yma.

“Pan ddechreuon ni Dîm V4 fel myfyrwyr blwyddyn gyntaf roedd hi mor anodd gan nad oedd llawer o wybodaeth gyda ni. Wrth gael ein haddysgu yn y Brifysgol dechreuon ni roi’n darlithoedd ar waith yn y prosiect. Dechreuon ni gyda beic sylfaenol a bellach mae gyda ni feic anhygoel gyda chydrannau sydd wedi eu datblygu ac wedi eu hadeiladu’n fewnol gan fyfyrwyr, a gyda thechnoleg a gymhwysir gan fyfyrwyr. Rydyn ni’n cael ein noddi gan gwmnïau allanol, mae gyda ni gysylltiadau â chwmnïau beiciau modur mawr o gwmpas y byd ac rydyn ni bellach yn brwydro am y bencampwriaeth 400 bwysicaf yn y wlad.”

Meddai Dr Owen Williams, Pennaeth Peirianneg Fodurol PCYDDS: “Mae’r cyflawniad a enillwyd eleni gan fyfyrwyr rasio Tîm V4 yn anfesuradwy. Mae wir yn brawf o’r hyn y gellir ei wneud gyda gwaith caled, brwdfrydedd, gwybodaeth ac ymroddiad. Nid cystadleuaeth i fyfyrwyr mo hon, ond pencampwriaeth rasio beiciau modur o’r byd go iawn yn y DU. I ddod yn ail yn erbyn timau a beicwyr o’r safon maen nhw wedi cwrdd â nhw ac wedi brwydro yn eu herbyn yn anhygoel.

“Mae’r hyn y mae’r myfyrwyr yn y tîm wedi ei gyflawni eleni wedi creu argraff enfawr arnon ni i gyd yn PCYDDS. Maen nhw wedi trawsnewid eu hunain yn beirianwyr a dylunwyr o’r radd flaenaf ac rydyn ni’n falch iawn eu bod yn cynrychioli’r Brifysgol. Diau y bydd y dyfodol yn cynnig pethau cyffrous iawn iddyn nhw ac rydyn ni i gyd yn edrych ymlaen at ddilyn eu hanes.”

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siartr Frenhinol y Brifysgol 1828 yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siartr hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07872 423788
steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk