Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Ysgol Seicoleg Y Drindod Dewi Sant yn Anelu at fod y Gyntaf sy’n Gyfeillgar i Dementia


20.11.2015

Gan weithio gyda’r grŵp Abertawe, Ddinas sy’n Gyfeillgar i Dementia, mae Ysgol Seicoleg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe wedi cyhoeddi’i bwriad i fod yr adran brifysgol gyntaf yn yr ardal sy’n gyfeillgar i dementia.

Y llynedd, datganodd Cymdeithas Alzheimer’s fod Abertawe yn Ddinas sy’n Gyfeillgar i Dementia, y ddinas gyntaf yng Nghymru. Dyfarnwyd y statws hwn i gydnabod gwaith y Fforwm Cymunedau sy’n Cefnogi Pobl â Dementia yn Abertawe.

Mae strategaeth bum mlynedd Cymdeithas Alzheimer’s yn cynnwys uchelgais i weithio gyda phobl sy’n cael eu heffeithio gan dementia a phartneriaid allweddol er mwyn diffinio a datblygu cymunedau sy’n gyfeillgar i dementia. Adleisiwyd hyn gan y Prif Weinidog yn y Gynhadledd Dementia yn 2012, a gyhoeddodd her genedlaethol a oedd yn cynnwys uchelgais i greu cymunedau sy’n gweithio i helpu pobl i fyw’n dda gyda dementia.

Er mwyn cyflawni’r her hon, mae Abertawe bellach yn symud ymlaen â’i rhaglen Cymunedau sy’n Gyfeillgar i Dementia. Nod y rhaglen yw gwneud pobl yn ymwybodol o dementia a’u helpu i ddeall mwy amdano. Bydd pobl a’u gofalwyr yn cael eu hannog i chwilio am help a chefnogaeth, tra bydd pobl â dementia yn teimlo eu bod yn cael eu cynnwys yn eu cymuned, byddant yn fwy annibynnol a bydd ganddynt fwy o ddewis a mwy o reolaeth dros eu bywydau.

Mae’r Ysgol Seicoleg yn Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe wedi dod yn rhan o’r rhaglen hon ac wedi addo cyflawni nifer o ymrwymiadau er mwyn cefnogi dod yn Gyfeillgar i Dementia dros y deuddeg mis nesaf. Mae hyn yn cynnwys y Pennaeth Ysgol, Dr Ceri Phelps yn dod yn ‘Hyrwyddwr Gofal Dementia’.

Meddai Hannah Davies o’r grŵp Abertawe, Ddinas sy’n Gyfeillgar i Dementia: “Rwyf wrth fy modd fod adran Seicoleg Y Drindod Dewi Sant yn awyddus i gyfranogi er mwyn helpu i wella ansawdd bywyd pobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr. Drwy ddilyn y camau a addawyd, bydd y tiwtoriaid yn cyflwyno’r cysylltiad emosiynol i mewn i ddysgu academaidd eu myfyrwyr, a gobeithio y bydd y ddealltwriaeth ddyfnach o’r cymhlethdodau y mae pobl yn eu hwynebu’n aros gyda nhw ar hyd eu gyrfa, gan gael effaith ar fywydau a gwella bywydau pobl nid yn unig yn Abertawe lle byddan nhw’n hyfforddi, ond o gwmpas y byd wrth iddyn nhw deithio.”

Meddai Dr Ceri Phelps: “Mae ein staff a’n myfyrwyr yn falch o weithio gydag Abertawe, Ddinas sy’n Gyfeillgar i Dementia. Dyma gyfle ardderchog i weithio gyda sefydliad lleol i godi ymwybyddiaeth am Dementia ymhlith ein myfyrwyr a’n staff.

“Mae codi ymwybyddiaeth am Dementia ac effeithiau’r salwch hwn ar yr unigolyn ac ar aelodau’r teulu yn eithriadol o bwysig o ran gwella cynhwysiant ac ansawdd bywyd pobl â Dementia a'r rheini sy’n eu cefnogi bob dydd. Mae’n bleser mawr i ni gael y cyfle i gefnogi’r fenter hon drwy ein hymrwymiad ein hunain i weithredu.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Steven Stokes, Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 01792 483695 / 07872 423788 neu anfonwch e-bost at: steven.stokes@uwtsd.ac.uk.