Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Ysgol Y Clasuron PCYDDS yn dathlu perfformiad gref yn REF 2014


18.12.2014

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wrth ei bodd gyda'i chanlyniadau yn Uned Asesu Y Clasuron a gyhoeddwyd heddiw (18.12.14) fel rhan o gyhoeddiadau REF (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil).

Y Clasuron

Yr unig gyflwyniad ym maes y Clasuron i REF o unrhyw Brifysgol yng Nghymru, mae PCYDDS yn falch o nodi bod 38% o'i gwaith ymchwil yn cael ei farnu i fod o ragoriaeth ryngwladol gyda 4% yn arwain ar lefel fyd-eang.

Mae 50% o waith ymchwil Ysgol y Clasuron yn cael ei gydnabod i fod yn  sylweddol iawn o ran ei effaith, sy’n cadarnhau ei hagwedd arloesol tuag at y pwnc fel disgyblaeth fodern a deniadol.

Mae 70% o amgylchedd ymchwil yr Ysgol yn cael ei gydnabod hefyd ar gyfer cefnogi ymchwil o safon ryngwladol gydag 20% yn cael ei gydnabod i fod o ragoriaeth ryngwladol. 

Fel yr unig Brifysgol yng Nghymru i gyflwyno i Uned Asesu Y Clasuron yn REF, cred PCYDDS bod hyn yn adlewyrchu  ymrwymiad yr Ysgol  i’r clwstwr pwnc ynghyd â’i chyfraniad i ddisgyblaethau eraill.

Mae Hynafiaeth Clasurol wedi bod yn ffocws astudio allweddol ers sefydlu campws Prifysgol yn Llambed ac mae dal yn parhau i chwarae rôl bwysig yn y sefydliad hwn ar ei newydd wedd. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf bu twf sylweddol yn narpariaeth cyrsiau sy'n ymwneud â'r byd hynafol ac mae’r nifer o staff wedi cynyddu o 7 yn RAE 2008 (Ymarfer Asesu Ymchwil) i 10 ar gyfer REF 2014.

Cyflwynodd holl staff yr Ysgol waith i’w asesu ac mae PCYDDS yn falch iawn bod 42% o'u gwaith wedi’i ddyfarnu i fod o ragoriaeth ryngwladol neu yn well. Dyma welliant sylweddol er yr asesiad 2008 pan oedd 25% yn arwain yn fyd-eang neu'n well.

"Dyma ganlyniad rhagorol. Mae ein holl staff yn Ysgol Y Clasuron yn weithgar o ran ymchwil ac fe wnaethant oll gyflwyno i’r Uned Asesu," meddai Dr Mirjam Plantinga, Deon Cyfadran y Dyniaethau a Pherfformiad. "Dyma ganlyniad trawiadol yng ngoleuni'r ffaith fod dros 50% o'r staff yn ymchwilwyr sydd ar ddechrau eu gyrfa. Mae'r canlyniad yn dangos cryfder parhaus y pwnc hwn o fewn y Brifysgol ond hefyd y cyfleoedd rydyn yn darparu ar gyfer ôl-raddedigion a myfyrwyr israddedig," ychwanega Dr Plantinga.

Mae’r deg aelod o staff o fewn clwstwr Y Clasuron yn seiliedig ar gampws Llambed o PCYDDS.  Mae'r clwstwr hefyd yn dod ag aelodau o wahanol ysgolion ynghyd i greu grŵp sy'n adlewyrchu natur ryngddisgyblaethol yr ymchwil a wnaed gan y clwstwr.

Mae gwaith ymchwil y clwstwr Clasuron wedi ei drefnu o amgylch pedair elfen allweddol - Naratif;  Rhufain a’r Gorllewin; Economi a Pherthnasedd a'r Dwyrain Agos Hynafol.

Ar draws PCYDDS, dyfarnwyd 47% o waith ymchwil y Brifysgol i fod yn arwain ar lefel fyd-eang neu o ragoriaeth rhyngwladol gyda gweddill yr ymchwil yn derbyn cydnabyddiaeth ryngwladol neu genedlaethol.  Mae’r canlyniad yn cynrychioli gwelliant sylweddol ar yr Ymarferiad Asesu Ymchwil diwethaf a gynhaliwyd yn 2008 pan ddyfarnwyd cyfartaledd o 26.5% o waith ymchwil y sefydliad yn arwain y byd neu o ragoriaeth ryngwladol. 

Mae’r canlyniadau’n adlewyrchu cryfderau’r Brifysgol yn nifer o feysydd ymchwil allweddol gyda chryfderau penodol mewn Celf a Dylunio a’r Dyniaethau.

Nodyn i'r Golygydd

1. Beth yw REF? - Fframwaith Rhagoroiaeth Ymchwil 2014 Mae'r pedwar corff cyllido addysg uwch yn y DU yn dyrannu tua £2 filiwn y flwyddyn o gyllid ymchwil i brifysgolion y DU, yn seiliedig ar ansawdd a maint eu hymchwil. Y nod yw cefnogi sector ymchwil yn y DU sy’n ddeinamig ac un sy’n medru cystadlu’n rhyngwladol – un gall wneud cyfraniad mawr at ffyniant economaidd a lles cenedlaethol tra hefyd yn ehangu a lledaenu gwybodaeth.

2. Amcanion y Fframwaith Rhagoriaeth Ymwchil 2014 Er mwyn dosbarthu arian detholedig ar sail ansawdd, mae’r cyrff cyllido yn asesu ymchwil prifysgolion drwy ymarfer cyfnodol.  Yn y gorffennol, cafodd hyn ei alw yn Ymarfer Asesu Ymchwil (RAE), ac fe gynhaliwyd yr un diwethaf yn 2008.

3. Mae Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014 bellach wedi disodli yr Ymarfer Asesu Ymchwil. Mae REF wedi asesu ansawdd ac effaith yr ymchwil a gyflwynwyd gan brifysgolion y DU ar draws yr holl ddisgyblaethau. Bydd y canlyniadau'n cael eu defnyddio gan y cyrff cyllido i ddyrannu cyllid ymchwil bloc-grant i brifysgolion yn 2015-16. Yn ogystal â hysbysu dyraniadau cyllido, mae'r REF yn darparu atebolrwydd o ran buddsoddi arian cyhoeddus ym maes ymchwil, yn dangos ei fanteision, ac yn darparu ffyn mesur pwysig o ran enw da a beinc-nodi gwybodaeth ynglyn â pherfformiad ymchwil Prifysgolion y DU.

4. REF 2014 – Ffeithiau Allweddol ar gyfer y DU :

  • Fe wnaeth 154 o Brifysgolion y DU gymryd rhan
  • Fe wnaethant gynnig 1,911 o gyflwyniadau:
  • 52,077 o staff academaidd
  • 191,232 o allbynnau ymchwil
  • 6,975 o astudiaethau achossy’n dangos effaith.
  • Fe wnaeth 36 o is-baneli arbenigol adolygu'r cyflwyniadau, a oruwchwyliwyd gan bedwar prif banel
  • Bydd tua £2 filiwn y flwyddyn o gyllid ymchwil yn cael ei ddyrannu ar sail y canlyniadau.

5. Nodyn Y pedwar brif corff cyllido yw: Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr; Cyngor Cyllido yr Alban; Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, ac Adran Addysg, Gogledd Iwerddon.

6. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol. 

7. Siarter Frenhinol 1828 y Brifysgol yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd siarter hynaf yng Nghmru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

8. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Fodd bynnag, bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu ar 01267 676908 / 07449 998476 neu anfonwch e-bost at  sian-elin.davies@ydds.pcydds.ac.uk