Iarll Wessex i agor Adeilad ALEX yn Y Drindod Dewi Sant yn swyddogol ar 29 Medi 2016


19.09.2016

Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn croesawu Iarll Wessex i Adeilad ALEX yng Ngholeg Celf a Dylunio Abertawe yn y Brifysgol ddydd Iau 29 Medi, i agor yr adeilad yn swyddogol.

Alex Design Exchange2

Bydd yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor y Brifysgol, yn cyfarch ac yn croesawu Iarll Wessex cyn iddo gychwyn ar daith o gwmpas yr adeilad lle bydd yn cwrdd â staff a myfyrwyr.

Bydd Ei Uchelder Brenhinol hefyd yn ymweld â Chanolfan Arloesi Cerebra a sefydlwyd yn 2004 yn bartneriaeth rhwng y Brifysgol a Cerebra, elusen sy’n gweithio gyda phlant â niwed i’r ymennydd.  O’i lleoliad yn ALEX, mae’r ganolfan yn dylunio ac yn creu cynnyrch unigol i helpu plant sy’n byw â chyflyrau difrifol sy’n cyfyngu ar eu bywyd.  Bydd elw o gynnyrch sydd wedi’u masnacheiddio’n cael ei fwydo’n ôl i mewn i weithgareddau Ymchwil a Datblygu’r Ganolfan.

Bydd yr ymweliad yn gorffen gydag Iarll Wessex yn dadorchuddio plac i agor adeilad ALEX yn swyddogol.

Meddai Dr Ian Walsh, Deon Coleg Celf a Dylunio Abertawe yn Y Drindod Dewi Sant: “Mae ymweliad Iarll Wessex ag adeilad ALEX yn nodi diwedd taith a gychwynnodd yn 2006. Dros y 10 mlynedd ddiwethaf mae’r adeilad ysblennydd hanesyddol hwn wedi’i weddnewid.  Mae’i weledigaeth wreiddiol fel symbol o ragoriaeth wedi’i hadfer ac unwaith eto mae’n hoelio’r sylw fel cartref dysg greadigol ynghanol Abertawe.”

Meddai Chris Jones, Prif Weithredwr Gweithredol Cerebra:  “Mae Canolfan Arloesi Cerebra, sydd wedi’i lleoli o fewn adeilad ALEX, yn fenter a grëwyd o bartneriaeth Cerebra â’r Brifysgol.   Creon ni’r ganolfan er mwyn darparu cynnyrch arloesol o safon uchel i helpu teuluoedd plant sydd ag amrywiaeth o gyflyrau ar yr ymennydd.  Mae Cerebra yn elusen genedlaethol i blant â niwed ar yr ymennydd ac mae’r ganolfan yn rhan bwysig eithriadol o’n gwaith ni.   Hanfod cynnyrch arloesol sy’n cynnig atebion yw darganfod.  Mae hud penodol yn hynny a phwrpas Cerebra yw ymuno â theuluoedd er mwyn mynd ar y daith ddarganfod honno.  Rydym ni’n gwrando ar deuluoedd, yn wynebu eu heriau, yn credu bod ateb i bob her ac wedyn yn darganfod yr ateb hwnnw gyda’n gilydd.  Mae Canolfan Arloesi Cerebra yn ymgorffori’r athroniaeth honno.  Mae’n wir yn rhywbeth arloesol ynddi ei hun.”

Mae adeilad ALEX yn gartref i nifer o ganolfannau rhagoriaeth pwysig.  Mae’n darparu ystafelloedd o’r radd flaenaf ar gyfer Rhaglen Celf Sylfaen hynaf Cymru.  Y Drindod Dewi Sant yw’r unig brifysgol yng Nghymru sy’n dal i redeg ei rhaglen celf sylfaen fewnol ei hun, sy’n parhau i fod yn ffordd bwysig o gael mynediad i Goleg Celf Abertawe.

Mae Bae Abertawe yn gartref i’r clwstwr mwyaf o ymarferwyr gwydr pensaernïol annibynnol yn Ewrop.  Mae’r adran Gwydr Pensaernïol yn Y Drindod Dewi Sant, sy’n dathlu ei phen-blwydd yn 80 yn 2016/17, yn unigryw yn y DG ac mae ganddi enw da o fri rhyngwladol.  Mae cefnogi'r diwydiannau creadigol yn sylfaenol i genhadaeth Coleg Celf Abertawe.  O fewn adeilad ALEX mae modd gweld hyn yn eglur yng ngwaith y rhaglenni arloesol Animeiddio Cyfrifiadurol 3D a Gemau Cyfrifiadurol Creadigol.

Mae adeilad ALEX hefyd yn gartref i adran Dylunio Diwydiannol y Brifysgol, sy’n cynnwys yr unig raglenni Dylunio Modurol a Dylunio Trafnidiaeth yng Nghymru ynghyd â’r rhaglenni Dylunio Cynnyrch arobryn.

Alex Design Exchange1   Alex Design Exchange3

 

 

Nodyn i'r Golygydd

Ers iddo gael ei agor gan Gladstone yn 1887,  darparu man dysgu a fyddai’n ysbrydoli pobl Abertawe a De Cymru oedd y weledigaeth ar gyfer adeilad ALEX bob amser.  Cafodd ei adeiladu fel llyfrgell, oriel ac ysgol celf a gwyddoniaeth yn 1887, ac yn fuan iawn daeth yn rhan o ganol ddinas Abertawe oedd yn annwyl gan bawb.  Yn 1987 rhestrwyd y llyfrgell yn Adeilad Gradd II ac yn 2007, wedi 120 o flynyddoedd yn gwasanaethu pobl Abertawe, symudodd y llyfrgell i'r Ganolfan Ddinesig gan ganiatáu i’r holl adeilad gael ei berchenogi’n llawn gan y Brifysgol.

Yn rhan o brosiect ALEX, dymchwelwyd ychwanegiadau’r 20fed Ganrif i’r adeilad, oedd wedi mynd â’u pen iddynt, i ddatgelu adeilad gosgeiddig a lluniaidd o oes Victoria.  Drwy wneud hyn mae calon ac enaid yr adeilad gwreiddiol wedi’u hadfywio a’u llenwi â bywyd newydd. Mae gwedd flaen ac urddas y ffasâd gwreiddiol wedi’u hadfer drwy ailosod y cwpola sydd bellach yn goron ar y tŵr canol.  Yn yr ystafell ddarllen gron osgeiddig mae calon yr adeilad yn curo unwaith eto.  Dan gromen wydr y man hwn a esgeulusid gynt, bydd cenedlaethau o fyfyrwyr unwaith yn rhagor yn cael eu hysbrydoli i lunio byd y dyfodol.  

Yn ategu ysblander Fictoraidd yr adeilad adferedig y mae’r adain stiwdios newydd a ddyluniwyd i fod yn gynaliadwy. Mae’i llinellau glân a'i symlrwydd cyfoes yn gadael i olau lifo i mewn a goleuo wyneb de-orllewinol yr adeilad gwreiddiol.  Ynghyd â ‘Goleufa Gwydr Abertawe’ a osodwyd yn ddiweddar yn Ystafell y Tŵr, mae’r ffasâd gwydr newydd yn un o’r gosodiadau gwydr addurnol cyfoes mwyaf arwyddocaol yn y blynyddoedd diwethaf. Mae’r adain newydd yn darparu mannau stiwdio ac arddangos ar gyfer dylunwyr ac artistiaid sy’n gweithio ar draws amrywiaeth o ddisgyblaethau.

I gael gwybodaeth bellach cysylltwch â:

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Ffôn: 01792 483695
Symudol: 07496 385597
E-bost: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk