Academydd Blaenllaw yn lansio llyfr newydd - ‘The New Age in the Modern West’


18.05.2016

Bydd Dr Nicholas Campion, academydd o fri o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, heddiw (18.05.16) yn lansio’i waith diweddaraf, ‘The New Age in the Modern West: Counterculture, Utopia and Prophecy from the Late Eighteenth Century to the Present Day.’  Cynhelir y lansiad yn Llyfrgell y Sylfaenwyr ar gampws y Brifysgol yn Llambed.

Ac yntau’n uwch ddarlithydd yn yr Ysgol Archaeoleg, Hanes ac Anthropoleg ac yn Gyfarwyddwr Canolfan Sophia ar gyfer Astudio Cosmoleg mewn Diwylliant, mae cyfrol ddiweddaraf Dr Campion yn canolbwyntio ar Ddiwylliant yr Oes Newydd ac mae’n olrhain syniadau am yr Oes Newydd yn ôl i gosmoleg hynafol, gan gwestiynu cysyniadau ynghylch Oes y Goleuo a damcaniaeth cynnydd.

Yn gyffredinol ystyrir bod diwylliant yr Oes Newydd yn amlygiad modern ar filflwyddiaeth y Gorllewin - cysyniad a luniwyd o gwmpas y disgwyliad bod argyfwng hanesyddol wrth law ac yn dilyn hwnnw, ddechrau oes aur, cysyniad sydd â lle allweddol yn hanes syniadaeth y Gorllewin.  Mae The New Age in the Modern West yn dadlau bod diwylliant yr Oes Newydd yn rhan o deulu o syniadau, yn cynnwys iwtopiaeth, sy’n llunio dyfodol amgen ac yn gyrru newid chwyldroadol.  

Mae’r llyfr hwn yn trin syniadau’r Oes Newydd yn rhan brif ffrwd o ddiwylliant y Gorllewin yn hytrach nag yn rhywbeth ymylol ac mae’n herio’r syniad bod syniadaeth yr Oes Newydd yn ffenomen o’r cyfnod ar ôl y 1960au, gan ddadlau bod ganddi ragflaenyddion uniongyrchol yn y 19eg ganrif a’i bod yn rhan o hanes llawer hirach o ddarogan milflwyddol ac iwtopaidd.   Mae Nicholas Campion hefyd yn trafod y syniad y dylid deall syniadau'r Oes Newydd yn eu cyd-destun gwleidyddol.  

“Rwy’n dadlau bod syniadau’r Oes Newydd yn darparu dewis arall i sosialaeth, un lle mae dymchwel y genedl-wladwriaeth a chyfalafiaeth yn digwydd yn sgil newid personol, mewnol, yn hytrach na her uniongyrchol i’r wladwriaeth,” medd Dr Campion.  Ychwanega, “Yn ideoleg yr Oes Newydd, hunan-weddnewidiad yn hytrach na chwyldro gwleidyddol fydd yn hebrwng y cyfnod newydd mewn hanes i mewn”.

Mae’r llyfr hefyd yn herio syniadau confensiynol ynghylch cyfnodau hanesyddol megis Oes y Goleuo a’r Chwedegau.  

Mae Dr Campion yn mynd ymlaen i ddweud: “Mae’r llyfr yn cwestiynu’r gred gyffredin bod y Chwedegau’n gyfnod unigryw, mytholegol â dechrau a diwedd pendant ac yn cael ei nodweddu'n gyfnod o heddwch a chariad”. 

“Yn hytrach, rwy’n dadlau nad oedd nodweddion iwtopaidd y ddegawd yn newydd, a’u bod wedi parhau i mewn i’r 1970au a thu hwnt.   Yn benodol rwy’n cwestiynu'r syniad o un gwrth-ddiwylliant yn y Chwedegau ac yn hytrach yn ystyried amrywiaeth diwylliant pobl ifanc.  Rwy’n herio’r syniad o fodolaeth diwylliant heddwch a chariad, gan ddadlau ei fod fawr mwy na rhywbeth a luniwyd gan y cyfryngau.  Rwy’n pwysleisio ochr dywyll diwylliant seicedelig a’i fod yn tarddu o syniadau bod rhaid i ddynoliaeth, os ydy am gael ei gweddnewid, ddod i gwrdd ag Uffern yn ogystal â’r Nefoedd.”

Mae’n llyfr pwysig i unrhyw un sy'n ymddiddori mewn syniadau gwrthddiwylliannol a chwyldroadol yn y Gorllewin modern gan fod Dr Campion yn ystyried cyfraniadau ffigyrau blaenllaw o’r 18fed ganrif; etifeddiaeth y seryddwr Isaac Newton a’r gweledydd o Sweden Emanuel Swedenborg; yn ogystal â’r theosoffydd H.P. Blavatsky; y seicolegydd C.G. Jung a’r awdur ac artist Jose Arguelles.  Mae’n rhoi sylw penodol hefyd i awduron ‘bît’ y 1950au; gwrth-ddiwylliant y 1960au; cysyniadau ynghylch Oes y Dyfrwr a darogan ynghylch diwedd y Calendr Maiaidd yn 2012. Wrth i’r llyfr tynnu tua’r terfyn, mae Dr Campion yn archwilio neo-geidwadaeth fel adwaith yn erbyn y 1960au ac fel ffenomen iwtopaidd.

“Yn y bennod olaf rwy’n esbonio trychineb goresgyniad Irac yn 2003 gan UDA/Prydain fel amlygiad o’r gred hynafol bod pwrpas a chyfeiriad i hanes.  

“Roedd llywodraeth Bush yn cael ei gyrru gan y neo-geidwadwyr ac roedd o’r farn y byddai Irac yn troi’n ddemocratiaeth yn y dull Americanaidd drwy’r weithred syml o ddymchwel Saddam Hussein. Roedd cred bod y dilyniant hwn o unbennaeth i ddemocratiaeth wedi’i ysgrifennu yn un o ddeddfau’r bydysawd, ac wedi’i amlygu ar hyd hanes.  Felly nid oedd angen gwneud paratoadau digonol ar gyfer y cyfnod wedi’r goresgyniad oherwydd y gred y byddai hanes yn ei reoli," meddai Dr Campion.

Ychwanega, “Mae’r cyfnod wedi goresgyniad Irac yn parhau i fod yn arwyddocaol. Mae’r oedi o ran cyhoeddi Ymchwiliad Chilcot yn destun pryder i’r cyhoedd ar hyn o bryd.  Mae ffrwydrad ISIS i mewn i wleidyddiaeth y dwyrain canol yn ffactor mawr yn y rhyfel cartref yn Irac a Syria ac yn achos canolog argyfwng y ffoaduriaid yn Ewrop.   Mae pwysigrwydd cyfamserol y llyfr yn y sylw y mae’n ei dynnu at achosion goresgyniad 2003 ym metaffiseg llywodraeth Bush.  Mae’r deunydd hwn wedi’i gofnodi’n gyhoeddus ond mae’n cael ei anwybyddu bron yn llwyr.”

Cyhoeddir The New Age in the Modern West: Counterculture, Utopia and Prophecy from the Late Eighteenth Century to the Present Day gan Bloomsbury.

Gwybodaeth Bellach

  1. I gael gwybodaeth bellach cysylltwch â Sian-Elin Davies drwy e-bost sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk/ 01267 676908 / 07449 998476
  2. Cyswllt Bloomsbury UDA yw Joseph Kreuser;   Joseph.Kreuser@bloomsbury.com
  3. Cyswllt Bloomsbury DU yw Carly Bareham;  Carly.Bareham@bloomsbury.com