Academyddion o Ysgol Fusnes Abertawe yn ennill cystadleuaeth genedlaethol


09.02.2016

Mae erthygl a ysgrifennwyd gan ddau academydd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi ennill y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth Erthygl Y Flwyddyn Sefydliad Siartredig Rheolaeth. 

Dr David Griffiths and Maggie Inman

Ysgrifennwyd yr erthygl, ‘High performance workplaces: a practical approach to managing complexity and coping with change’, gan Dr David Griffiths a Dr Margaret Inman sy’n ddarlithwyr yn Ysgol Fusnes Abertawe y Brifysgol. 

Yn ôl yr awduron, rheoli sefyllfaoedd cymhleth ac ymdopi â newid yw’r prif heriau sy’n wynebu sefydliadau yn yr oes fodern.  Mae’r gwaith academaidd hwn yn cyflwyno dulliau ymarferol i fynd ati i ddatrys heriau go iawn gan ddefnyddio astudiaeth achos o gwmni cyfrifiadura sydd yn y 400 uchaf yn yr Unol Daleithiau.

Cyflwynwyd y gwaith academaidd i gystadleuaeth Erthygl y Flwyddyn Sefydliad Siartredig Rheolaeth fis Rhagfyr diwethaf ac fe’i hetholwyd yn gyntaf yn y DU yn dilyn rhestr fer o pum erthygl gan academyddion mewn sefydliadau eraill.  Cafodd yr enillwyr eu henwi mewn seremino a gynhaliwyd yn y Llyfrgell Prydeinig yn Llundain, nos Lun, 8 Chwefror.

Dywedodd Dr David Griffiths: “Rydyn ni wrth ein bodd bod ein herthygl wedi ennill y gystadleuaeth. Mae’r erthygl yn enghraifft o’r dulliau modern, cymhwysol sy’n canolbwyntio ar y byd gwaith sy’n nodweddiadol o’r ffordd yr ydyn ni’n dysgu ac yn cynnal ymchwil yn Ysgol Fusnes Abertawe. Fel Ysgol Fusnes blaengar rydyn ni’n sicrhau ein bod yn meithrin diwylliant o fentergarwch gan weithio tuag at ddatrys heriau yn y byd busnes go iawn”. 

Ychwanegodd Dr Margaret Inman, Pennaeth yr Ysgol Fusnes, “Mae’r ganmoliaeth hyn yn dangos ansawdd allbwn ymchwil academaidd Ysgol Fusnes Abertawe.  Mae pob agwedd o’r Ysgol, o’n gwaith ymchwil i’n rhaglenni academaidd a phroffesiynol, yn seiliedig ar ein cydweithrediad â busnes a diwydiant.  Mae hyn yn sicrhau ein bod mewn sefyllfa dda i gefnogi’r economi lleol a chenedlaethol”.

Llongyfarchodd Sir Paul Judge, Cadeirydd Pwyllgor Ymgynghorol Academaidd, Sefydliad Siartredig Rheolaeth, yr awduron gan ddweud:  “Mae nifer o sefydliadau yn parhau i wella yn sgil yr argyfwng ariannol a gwelir mwy o dwf a buddsoddiad mewn cynnyrch a phrosesau newydd a llai o ddiswyddiadau.  Fodd bynnag, mae effaith newid yn dal i fod yn sylweddol.

“Mae erthygl Dr David Griffiths a Dr Maggie Inman yn canolbwyntio ar ddulliau ymarferol o reoli cymhlethdodau a chreu newid ystyrlon.  Mae angen i lefydd gwaith sy’n perfformio’n uchel sicrhau bod ymgysylltu a chyfranogi effeithiol yn y broses o newid ynghyd â chanolbwyntio ar wneud  penderfyniadau.  Mae’r erthygl yn cynnig mewnwelediad ac atebion ymarferol i’r heriau y mae nifer o fusnesau yn eu hwynebu yn y misoedd sydd i ddod..”

Cafodd pob erthygl a gyflwynwyd ei hadolygu gan aelodau o Sefydliad Siartredig Rheolaeth.  Bwriad y gystadleuaeth flynyddol yw helpu i ddangos impact ymchwil academaidd, cyrraedd cynulleidfa ehangach gyda’r erthygl yn cael ei gwneud yn hygyrch i dros 100,000 o aelodau proffesiynol y Sefydliad, gan ddathlu llwyddiant a bydd yr awduron llwyddiannus yn ennill gwobr o £1,000.

Nodyn i'r Golygydd

Dr David Griffiths, Sir Paul Judge, Dr Maggie Inman.

Gwybodaeth Bellach

Eleri  Beynon 07968 249335