Academyddion o’r Drindod Dewi Sant yn cyhoeddi llyfr sy’n astudio ymagweddau a dulliau o astudio profiadau crefyddol ac ysbrydol


04.10.2016

Mae profiadau crefyddol ac ysbrydol yn gyffredin iawn, ond yn anodd i’w hastudio. O’r herwydd, mae academyddion yng Nghyfadran y Dyniaethau a'r Celfyddydau Perfformio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cyhoeddi llyfr sy’n mynd i'r afael â’r broblem gan ddangos sut i ymdrin â’r pwnc o safbwynt gwahanol ddisgyblaethau. 

Cyflwyna’r gyfrol a olygwyd, sef The Study of Religious Experience: Approaches and Methodologies,drosolwg ar ymagweddau a dulliau o astudio profiadau crefyddol ac ysbrydol gydag amrywiaeth o benodau gan ysgolheigion o wahanol ddisgyblaethau gan gynnwys anthropoleg, athroniaeth, astudiaethau crefyddol, diwinyddiaeth ac astudiaethau Beiblaidd. Fe’i golygwyd gan Bettina Schmidt, Athro mewn Astudiaethau Crefyddol ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Mae’r llyfr yn dwyn ymlaen waith Syr Alister Hardy – enillydd Gwobr Templeton yn 1985 am ei waith ar brofiad crefyddol – trwy ddangos sut i astudio profiadau crefyddol ac ysbrydol yn yr 21ain ganrif. Nod y llyfr yw dangos sut mae amrywiaeth o ddisgyblaethau gan gynnwys anthropoleg, athroniaeth, astudiaethau crefyddol, diwinyddiaeth, astudiaethau Beiblaidd a hanes yn ymdrin â’r pwnc o brofiad crefyddol; beth yw eu cyfraniadau i astudiaeth profiadau crefyddol ydynt a sut y gellir cymhwyso’r dull gweithredu hwnnw.

Aeth y gwyddonydd enwog, Syr Alister Hardy, ati i astudio maes dyrys profiad crefyddol ac ysbrydol yn yr un modd disgybledig a gwyddonol ag y bu'n ymdrin â gwyddoniaeth naturiol. Gofynnodd i’r cyhoedd anfon adroddiadau ato am brofiadau uniongyrchol gyda phwerau ysbrydol neu grefyddol, gan sefydlu Canolfan Ymchwil i Brofiad Crefyddol sydd wedi chwarae rhan flaenllaw ers hynny ym maes astudiaeth academaidd o brofiadau crefyddol. Mae'r llyfr hwn yn symud y gwaith hwn yn ei flaen ac yn dangos sut i astudio profiadau crefyddol ac ysbrydol yn yr 21ain ganrif.

Mae pob pennod yn y llyfr yn cyflwyno dull gwahanol a phob awdur yn rhoi cipolwg ar y maes gydag astudiaeth achos empirig wreiddiol a manylion am un dull penodol o astudio profiadau crefyddol.

Mae The Study of Religious Experience: Approaches and Methodologies yn gysylltiedig â Chanolfan Ymchwil i Brofiad Crefyddol (RERC) ar gampws Llambed Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Yr Athro Bettina Schmidt, Cyfarwyddwr RERC, a drefnodd gynhadledd yn 2014 ar yr astudio profiadau crefyddol a chynhwysir papurau diwygiedig y gynhadledd yn y llyfr, yn ogystal â chyfraniadau gan ysgolheigion rhyngwladol.

"Mae profiad crefyddol yn faes ymchwil hynod ddiddorol ond hefyd yn un anodd dros ben," meddai golygydd y gyfrol, yr Athro Bettina Schmidt.

"Mae'n edrych ar y profiadau mewnol hynny na ellir eu profi yn wyddonol, ond fel y dangoswn yn y llyfr hwn, y gellir eu hastudio’n wyddonol. Cyflwyna'r llyfr hwn amrywiaeth o ddulliau academaidd o astudio profiadau crefyddol ac ysbrydol, o safbwynt meintiol ac ansoddol mewn anthropoleg, dulliau hermeniwteg ym maes astudiaethau Beiblaidd, diwinyddiaeth ac athroniaeth, i ddefnyddio seiberofod a’ch corff eich hun yn ystod gwaith maes. Gyda'i gilydd maen nhw’n dangos cyfoeth maes profiad crefyddol ac ysbrydol," parhaodd yr Athro Schmidt.

Ymhlith y cyfranwyr mae sawl aelod o Gyfadran Dyniaethau a Chelfyddydau Perfformio y Brifysgol megis Dr Catrin Williams, Dr Gary Bunt, Dr Robert Pope, Dr Fiona Bowie a Dr Tristan Nash. Mae Dr Emily Pierini a Dr Gregory Shushan, ill dau yn gymrodyr ymchwil anrhydeddus yn Y Drindod Dewi Sant, hefyd yn rhan o’r gwaith. Y llyfr hwn yw’r cydgyhoeddiad cyntaf gan glwstwr ymchwil Ysbrydolrwydd, Lles ac Iechyd Cyfadran y Dyniaethau a'r Celfyddydau Perfformio.

Dywed yr Athro Peggy Morgan ym Mhrifysgol Rhydychen fod y llyfr  yn "Ychwanegiad cyfoethog i’w groesawu i lenyddiaeth sydd â rhywbeth i unrhyw un sy’n ymddiddori o ddifri yn y maes ymchwilio hwn".

Caiff y gyfrol yn cael ei lansio mewn digwyddiad yn Llyfrgell y Sylfaenwyr ar gampws y Brifysgol yn Llanbedr Pont Steffan ddydd Mercher, 19 Hydref am 5yh.

Pe hoffech chi unrhyw wybodaeth bellach am y llyfr neu’r digwyddiad, cysylltwch â Liann Parker drwy ebostio L.Parker@uwtsd.ac.uk neu drwy ffonio 01570 424951 erbyn dydd Mawrth, Hydref 11eg.

Cyhoeddir The Study of Religious Experience ganEquinox ac mae ar gael drwy wefan y cyhoeddwr: https://www.equinoxpub.com/home/study-religious-experience-bettina-schmidt/

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth am Ganolfan Ymchwil y Brifysgol i Brofiad Crefyddol ewch i: http://www.uwtsd.ac.uk/library/alister-hardy-religious-experience-research-centre/ 

Gwybodaeth Bellach

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk