Athro yn Y Drindod Dewi Sant wedi ei ddewis i draddodi darlith yng Nghynhadledd Ymchwil Flynyddol Sefydliad Qatar 2016


21.03.2016

Bydd yr Athro Andrew Petersen, Cyfarwyddwr Ymchwil Archeoleg Islamaidd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn traddodi darlith yng Nghynhadledd Ymchwil Flynyddol Sefydliad Qatar 2016 (ARC’16).

Bydd Andrew yn traddodi darlith am adnoddau dŵr a’u defnydd yn Qatar cyn darganfyddiad olew.

Ar gyfer y gynhadledd enwog, daeth 1,300 o grynodebau i law, sef y nifer uchaf erioed, ac o blith y rhain 48 yn unig a ddewiswyd ar gyfer cyflwyniad llafar.  Cynhelir y gynhadledd ar 22-23 Mawrth yng Nghanolfan Gynadledda Genedlaethol Qatar.

Meddai Andrew: “Mae'n ffaith hysbys mai Qatar yw un o’r gwledydd sychaf yn y byd a’r holl diriogaeth wedi ei galw’n ddiffeithwch sef tir a ddiffinnir o safbwynt daearyddol yn un heb ddŵr arwynebedd. Er gwaetha’r sefyllfa anaddawol hon, bu pobl yn byw ar orynys Qatar ers miloedd o flynyddoedd gan gadw, cywain a defnyddio’n ofalus yr adnoddau dŵr prin.  Bydd y papur hwn yn dadlau y gallai deall sut yr oedd dŵr croyw yn cael ei gadw a'i ddefnyddio yn y gorffennol gael goblygiadau ar gyfer datblygu amaethyddiaeth a rheoli dŵr yn Qatar.”

Bydd papur Andrew yn ymchwilio i’r dulliau a ddefnyddid i ddarparu dŵr i’r aneddiadau traddodiadol a safleoedd archeolegol mwy hynafol ledled y wlad. Bydd y papur yn dechrau trwy adolygu strwythur hydrolegol gorynys Qatar a’i chyflwr cyn y  cyfnod modern o’u cymharu â’r modd y defnyddid adnoddau dŵr o’r 1950au ymlaen. Bydd y papur yn rhoi sylw arbennig i leoliad aneddiadau o gwmpas yr arfordir gogleddol lle ceir amodau arbennig o ffafriol o ganlyniad i arch gogledd Qatar.

Adeilada ARC’16 ar lwyddiant ARC’14, pan ddaeth dros 2,000 o gynadleddwyr ynghyd. Thema cynhadledd eleni yw ‘Buddsoddi mewn Ymchwil ac Arloesi ar gyfer Cymdeithas’. Bydd ARC’16 yn cynnwys gwahanol sesiynau sy’n gysylltiedig â’r pedwar piler thematig a ddiffinnir yn Strategaeth Ymchwil Genedlaethol Qatar (QNRS) – Ynni a’r Amgylchedd, Cyfrifiadura a Thechnoleg Gwybodaeth, Iechyd a’r Gwyddorau Cymdeithasol, y Celfyddydau a’r Dyniaethau.

Yn unol â’r weledigaeth o ddatblygu Qatar yn ganolfan arweiniol ar gyfer rhagoriaeth ymchwil a datblygu ac arloesi, bydd ARC’16 yn cynnwys trafodaethau panel i ysgogi’r meddwl ynghyd â chyflwyniadau technegol lle bydd arbenigwyr arweiniol yn sôn am brofiadau adeiladol a dulliau arloesol sydd wedi eu hanelu at fynd i’r afael â materion beirniadol megis diogelwch dŵr a seiber Qatar, atebion ynni solar ac adnewyddadwy, gofal iechyd, yn ogystal â heriau a chyfleoedd cymdeithasol sy’n wynebu Qatar a’r rhanbarth.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i http://www.qf-arc.org/index.html  

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267225108 / 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk