Athro yn Y Drindod Dewi Sant yn cyrraedd Chwarteri MasterChef


11.04.2016

Bu Caerwyn Ash, Athro Cysylltiol Dyfeisiau Meddygol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Sant yn cystadlu yng nghystadleuaeth MasterChef y BBC eleni, gan gyrraedd y chwarteri.Dyma Caerwyn yn sôn am ei brofiad yn y gystadleuaeth:

“Gan fy mod i’n un o wylwyr brwd MasterChef, rwy wedi rhyw feddwl droeon am roi cynnig ar y gystadleuaeth, ond roedd angen cinio gyda ffrindiau a’r teulu yn 2015 i’m perswadio i i fynd amdani. Roeddwn i’n gwybod fy mod i’n gallu gwneud bwyd blasus, ond fues i byth yn un gwych am ei gyflwyno fel maen nhw’n ei wneud ar MasterChef.  Ches i byth hyfforddiant coginio, dull greddfol sydd gyda mi o wneud pethau a chyfuno gwahanol fathau ar flas.

Mae llawer o bobl yn gofyn i mi o ble mae’r dylanwadau coginio arna i’n dod. Gan fy mod i wedi cael llawer o gyfleoedd i deithio, wrth dyfu ac yn ystod fy ngyrfa, datblygais i hoffter o flasau diddorol a thraddodiadol, yn enwedig wrth fyw ym Mharis. Ar ôl gwaith fel arfer, mae fy nghegin i mi yn lle hamddenol a chreadigol iawn lle galla i ymlacio.

Roedd fy mhrofiad wrth gystadlu ar MasterChef yn wahanol iawn i’r hyn yr oeddwn i wedi ei ddisgwyl wrth wylio. Recordiwyd y sioe nifer o fisoedd yn ôl, roedd rhaid i mi wneud i'm goruchwyliwr addo cadw’r gyfrinach fy mod i’n cymryd rhan, ac i ffwrdd â mi i’r stiwdio yn Llundain dros benwythnos.

Ar gyfer y dasg gyntaf, roedd gen i gwta 75 munud i greu argraff ar Gregg a John gyda charden ymweld, pryd cyfarwydd i’m cynrychioli i. Coginiais i benfras wedi ei ffrio mewn menyn bara lawr ar datws stwns saws wasabi a soia gyda volute cocos a Pernod a chorgimwch garlleg. Fesul un, aethom ni â’n platiau i’w hasesu. Roedd yr aros wrth i Gregg a John ffroeni, brocio ac archwilio’r plât yn ddirdynnol. Ar ôl blasu fy mhlât i a phlatiau’r cystadleuwyr eraill, bydd John a Gregg, heb ddweud wrth ei gilydd yn dewis hoff blât y naill a’r llall. Rwy’n credu i mi osgoi baglu am fy mod i wedi mynd syth ymlaen.

Ar gyfer yr ail her, roedd rhaid i mi goginio pryd dau gwrs ar gyfer Emma Spitzer a Tony Rodd a gyrhaeddodd y rownd derfynol yn 2015 ac enillydd 2015, Simon Wood. Roedd hwn yn brofiad rhyfedd a mwynheais i bob munud. Wrth baratoi’r bwydlenni roeddwn i am ddatblygu syniad o bwdin reis wedi ei gyflasu mewn cwpan te gyda bisgedi fanila a chiwbiau siwgr ganache siocled. Ar ôl gwaith, darllenais i 35 o ryseitiau pwdin reis a rhoi cynnig ar 6 ohonyn nhw cyn dod o hyd i’m cymhareb cynhwysion fy hun. Wedyn dyma arbrofi a blasu a gwneud rhai mân newidiadau cyn dod o hyd i’r union gymhareb ar gyfer coginio am 75 munud yn union ar wres isel.

Mae angen 2 awr i ganache siocled galedu, ond 75 munud yn unig oedd gen i. Dros goffi dechrau’r bore gyda myfyriwr PhD yn Y Drindod Dewi Sant, Matthew Bellis, cawsom ni'r syniad o ddylunio a chreu mowld allan o alwminiwm, i gyflymu’r broses oeri. Ar ôl ychydig funudau gyda llawer o fraslunio ar Fyrddau gwyn, cawsom ni syniad. Rhoddodd Matthew y syniad yn ddarluniadol ar gyfrifiadur a llunio mowld allan o floc sgrap o alwminiwm gyda help David Cooper a Graham Howe o’r Ysgol Peirianneg. Gyda llawer o gyffro dyma ni’n rhoi cynnig ar y mowld y noson honno a llwyddo er mawr llawenydd i ni.

Gweithiodd y pwdin yn dda, gyda Simon Wood ac Emma Spitzer yn nodi’n benodol ansawdd y ciwbiau siwgr ganache siocled. Bydd sylw Greg mai hwn oedd un o’i hoff bwdinau erioed yn aros gyda mi am byth yn un o uchafbwyntiau fy ymddangosiad.

A minnau’n un o wylwyr selogMasterChef, rwy’n gyfarwydd iawn â chlywed Gregg Wallace yn dweud y geiriau anfarwol ar ddechrau pob rhaglen: “Cooking doesn’t get tougher than this!” Gwir pob gair, roedd y pwysau i goginio mewn amgylchedd rhyfedd gydag offer anghyfarwydd yn afreal.

Dysgais i wersi gwerthfawr o’r profiad hwn. Mae’n amhosibl ymarfer yn ddigonol nac ymchwilio i brosiect yn drylwyr bob tro. O leiaf galla i ddweud fy mod i'n un a fu yn chwarteri MasterChef.”

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu ar 01267 225 108 / 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk 
  2. Llun: BBC