Bryn Terfel a Julia Lezhneva yn ymuno â myfyrwyr Academi Llais Ryngwladol Cymru ar gyfer cyngerdd Gala arbennig


14.03.2016

Bydd myfyrwyr o Academi Cymru Llais Ryngwladol (WIAV) yn ymuno â’r bariton byd-enwog, Bryn Terfel ac un o artistiaid recordio Decca, Julia Lezhneva, ar gyfer cyngerdd arbennig a fydd yn cael ei chynnal yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Ddydd Sul, Mawrth 20fed.

Bydd y cantorion sy'n astudio yn Academi Llais Ryngwladol Cymru - rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant - yn perfformio yng nghwmni y Cardiff Sinfonietta o dan arweiniad Jonathan Mann.

Bydd y Gyngerdd Gala, a fydd yn cael ei chyflwyno gan David Emanuel, yn cynnig  cyfle gwych i glywed y lleisiau ifanc sy'n cael eu meithrin gan Gyfarwyddwr WIAV, y seren opera o fri, Dennis O'Neill. Bydd y gyngerdd yn achlysur bythgofiadwy i'r artistiaid ifanc wrth iddynt gael cwmni perfformwyr enwog fel Bryn Terfel a Julia Lezhneva ar lwyfan ysblennydd Canolfan Mileniwm Cymru.

Mae Bryn Terfel wedi perfformio yn holl dai opera mawr y byd, ac yn adnabyddus am ei bortreadau o Figaro, Falstaff a Wotan. Mae'n adnabyddus hefyd am ei hyblygrwydd fel perfformiwr cyngerdd gydag uchafbwyntiau yn amrywio o seremoni agoriadol Canolfan Mileniwm Cymru a Noson Olaf Proms y BBC, i gyngerdd gala gyda Andrea Bocelli yn Central Park, Efrog Newydd. Mae wedi rhoi datganiadau yn holl ddinasoedd mawr y byd ac am naw mlynedd, bu’n cynnal ei ŵyl ei hun yn y Faenol, yng Ngogledd Cymru.

Mae'n enillydd gwobrau Grammy, Classical Brit a Gramophone gyda discograffi sy’n cwmpasu operâu Mozart, Wagner a Strauss, a mwy na phymtheg o ddisgiau unigol gan gynnwys Lieder, theatr gerddorol Americanaidd, caneuon Cymreig a repertoire sanctaidd.

Yn 2016, bydd Bryn yn gwneud ei ymddangosiad cyntaf yn rôl y Boris Godunov ar gyfer y Tŷ Opera Brenhinol, Covent Garden a bydd yn rhoi datganiadau yng Ngogledd America ac yn perfformio mewn cyngherddau a gwyliau ledled Ewrop.

Mae Julia Lezhneva yn un o'r artistiaid mwyaf blaenllaw ei chenhedlaeth - cantores a hyfforddodd o dan diwtoriaeth Dennis O'Neill. Fe wnaeth gyrfa ryngwladol y soprano ifanc o Rwsia garlamu wrth iddi greu cryn argraff yng Ngwobrau’r Brits Clasurol yn Neuadd Albert yn Llundain yn 2010, yn canu Padre il Fra Rossini ar wahoddiad y Fonesig Kiri Te Kanawa. Ers hynny, mae Julia wedi ymddangos mewn cyngherddau ac operâu ar draws y byd.

Yn 2011, daeth Julia yn un o artistiaid Decca gan ryddhau ei recordiad cyntaf, Alleluia ym mis Mawrth 2013 a’i hail albwm, Handel, yn 2015.

Mae'r Gyngerdd Gala hefyd yn cyflwyno’r canwr 24 oed o Dde Affrica - Bongani Kubheka - sydd wedi cael grant arbennig o Ganolfan Mileniwm Cymru i’w alluogi i astudio yn WAIV a byw yng Nghaerdydd am un flwyddyn academaidd.

"Mae gan Bongani ddawn anhygoel a rhodd prin," meddai Cyfarwyddwr WIAV, Dennis O'Neill, a ddewisodd Bogani o gronfa o dalent sy'n dod i'r amlwg yng Ngwmni Opera Cape Town, un o bartneriaid Canolfan Mileniwm Cymru.  "Mae gan ei lais harddwch penodol; bydd yr ysgoloriaeth yn gyfle hael a fydd yn caniatáu Bongani i fireinio ei waith. Mae ganddo ansawdd seren o fri ac rwy'n credu y bydd yn dyrchafu’n gyflym iawn drwy'r rhengoedd," atega.

Mae WIAV yn sefydliad o'r radd flaenaf sy'n dewis nifer cyfyngedig o fyfyrwyr opera proffesiynol - o bob cwr o'r byd - i ddod ac astudio yn ei ganolfan yng Nghaerdydd bob blwyddyn. Mae nifer fach o gantorion o’r safon uchaf, sydd ar gychwyn eu gyrfaoedd proffesiynol, yn cael eu dewis i ddod i WIAV i ddatblygu’u doniau er mwyn cyrraedd y safonau proffesiynol uchaf. Mae pawb sy'n astudio'r llais yn yr Academi yn dilyn cwrs MA mewn Astudiaethau Lleisiol Uwch.

Mae’r criw o fyfyrwyr sy’n astudio yn WIAV eleni – bob yn a ddewiswyd gan Dennis O'Neill - yn dod o bedwar ban byd, o wledydd fel Awstralia, Seland Newydd, yr Unol Daleithiau, De Affrica, Korea, Rwsia, yr Eidal, Lloegr a Chymru.

"Rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at ein Cyngerdd Gala ac eleni, rydym yn arbennig o falch o gael cwmni dau westai arbennig iawn - Bryn Terfel ac un o'n cyn-fyfyrwyr, Julia Lezhneva. Bydd hefyd yn bleser i rannu'r noson gyda David Emanuel yn ogystal â Jonathan Mann a’r Cardiff Sinfonietta," meddai Dennis O'Neill, Cyfarwyddwr WIAV.

"Mae WIAV yn falch iawn o fod yn rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae'r Brifysgol yn parhau gyda’i hymrwymiad i gerddoriaeth a'r celfyddydau yng Nghymru, trwy ei darpariaeth eithriadol o hyfforddiant ac arweiniad wrth ddatblygu artistiaid perfformio proffesiynol,” atega Dennis.

Mae myfyrwyr WIAV yn cael y cyfle i symud ymlaen gyda'u hastudiaethau ac i ddatblygu’u lleisiau o dan arweiniad Dennis a'i staff hyfforddi hynod brofiadol. Mae ymgynghorwyr lleisiol nodedig hefyd yn ymweld â WIAV yn rheolaidd, gan gynnwys y Fonesig Kiri Te Kanawa (Llywydd WIAV), Susan Bullock, Ryland Davies, Della Jones a Joyce Fieldsend.

Tra'n astudio yn WIAV, mae myfyrwyr yn cael y cyfle i ganolbwyntio ar arddull a thechneg leisiol uwch. Mae WIAV yn ganolfan ragoriaeth ac mae'n rhoi cyfle i fyfyrwyr baratoi ar gyfer yr her o weithio ar lwyfan byd eang sy’n hynod gyffrous ond eto’n llym dros ben. Ethos sylfaenol yr Academi yw darparu techneg gadarn gyda dealltwriaeth ieithyddol ac arddull.

“Gwna Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyfraniad sylweddol i’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt. Y mae wedi ymrwymo i ddatblygu’r Celfyddydau ac i ganfod llwyfannau ar gyfer ei gwaith creadigol er mwyn codi proffil y Brifysgol a Chymru gerbron cynulleidfaoedd rhyngwladol,” meddai'r Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

“Roedd sefydlu Academi Llais Ryngwladol Cymru o dan gyfarwyddyd Dennis O’Neill, felly, yn gam naturiol. Yr ydym yn ymfalchïo yn y ffaith bod gennym berson o galiber a dawn Dennis O’Neill wrth y llyw. Y mae ei yrfa lewyrchus a’i brofiad byd eang yn cynnig cyfleoedd heb eu hail i’r cantorion opera ifanc sydd o dan ei ofal. Gyda’r Fonesig Kiri Te Kanawa yn Lywydd yr Academi ac yn ymweld yn rheolaidd, mae safon yr hyfforddiant a ddarperir gyda’r gorau yn y byd. Yn ystod y gyngerdd, caiff ein myfyrwyr y profiad amhrisiadwy o rannu llwyfan gyda pherfformwyr sydd ar frig eu gyrfaoedd proffesiynol,” parha'r Athro Hughes.

Gellir prynu tocynnau ar gyfer y Gyngerdd Gala o swyddfa docynnau Canolfan Mileniwm Cymru. Ffoniwch 029 2063 6464 neu ewch i www.wmc.org.uk 

Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag Academi Llais Ryngwladol Cymru, ewch i www.uwtsd.ac.uk/wiav

Ceir gwybodaeth ynglŷn â myfyrwyr cyfredol WIAV yma:

http://www.uwtsd.ac.uk/wiav/meet-the-students-/

Nodyn i'r Golygydd

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Sian-Elin Davies trwy e-bostio sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476