Canwr o Dde Affrica yn cipio Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows


20.06.2016

Y Baritôn o Dde Affrica, Bongani Justice Kubheka, a gipiodd dlws enwog Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows yn ystod noson hyfryd o ganu ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin nos Sadwrn diwethaf.

Cymerodd ddau ar hugain o gantorion ifanc o Gymru, y DU a thu hwnt ran yn y gystadleuaeth, ac ar ddiwedd diwrnod hir o gystadlu brwd, dyfarnwyd y teitl, ynghyd â gwobr ariannol gwerth £4000, i Bongani Kubheka.

Mae Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows yn un sy’n uchel iawn ei pharch ac yn ddigwyddiad blynyddol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.

Sefydlwyd y wobr hon er anrhydedd y tenor byd-enwog o Gymru ac un o gyn-fyfyrwyr Coleg y Drindod, Stuart Burrows, gyda’r nod o helpu unawdwyr ifanc i ddatblygu yn eu gyrfaoedd cerddorol. 

Y beirniaid yn y gystadleuaeth eleni oedd Siân Meinir ac Andrew Greenwood – y ddau wrth eu boddau â safon y cystadleuwyr.

Gyda dau ar hugain o gantorion yn cystadlu am y teitl, cafodd y beirniaid y dasg anodd o benderfynu ar restr fer o chwech a fyddai’n mynd yn eu blaen i berfformio rhaglen 15 munud mewn cyngerdd yr union noson honno.  Cyhoeddwyd yr enillydd a ddewiswyd gan y beirniaid, ar ddiwedd y gyngerdd.

Daw’r enillydd, Bongani  Kubheka o Dde Affrica.  Cafodd ei eni a'i fagu yn Newcastle, tref sy'n datblygu yn nhalaith KwaZulu Natal yn Ne Affrica. Yn 2010 cofrestrodd i astudio ar gyfer Diploma Perfformio Opera ym Mhrifysgol Cape Town lle hyfforddodd gyda’r bariton Patrick Tikolo a’r Athro Kamal Khan. Graddiodd yn 2014 gyda 4 Rhagoriaeth a pharhaodd gyda’i astudiaethau ôl-raddedig yn 2015.

Yn ystod y cyfnod hwn, mae Bongani wedi datblygu fel artist ifanc trwy nifer o gynyrchiadau prifysgol a chydweithrediadau gydag Opera Cape Town. Mae ei rolau yn cynnwys Papageno (Magic Flute); rôlau Luther a Crespel (The Tales of Hoffmann) y Commendatore (Don Giovanni), Don Basilio (Il Barbiere di Siviglia), Arglwydd Sydney (Il Viaggio yn Reims), The Puppet Master (Postcard from Morocco) a Dottore Grenvil (La Traviata). Ei rôl ddiweddaraf, fel rhan o’i astudiaethau ôl-raddedig oedd Figaro mewn cynhyrchiad UCT o ‘Marriage of Figaro’.  Mae ganddo hefyd ddiddordeb brwd yn ei gymuned leol ac yn awyddus iawn i roi ‘nôl i’w gymuned gan gymryd rhan yn y rhaglen gerddorol leol "Kunstreffers" a deithiodd o amgylch ysgolion a chymunedau lleol.

Cafodd Bongani ei ddewis i berfformio gyda Bryn Terfel yn ystod ei daith i Dde Affrica yn 2014. Hefyd yn 2014, fe'i gwahoddwyd i gymryd rhan mewn cwrs byr Rhaglen Artist Ifanc Houston Grand Opera (YAVA). Mae wedi cymryd rhan mewn nifer o ddosbarthiadau meistr a chystadlaethau yn cynnwys ennill Gwobr Sylfaen Schock ar gyfer Canu; Cystadleuaeth Ian Renner a Chystadleuaeth Amazwi Omzansi a sefydlwyd gan Njabulo Madlala. Yn fwy diweddar, fe gyrhaeddodd rownd derfynol  Cystadleuaeth Operalia 2015 a gynhaliwyd yn Llundain.

Ym mis Hydref 2015, diolch i ysgoloriaeth lawn gan Ganolfan Mileniwm Cymru, symudodd Bongani i Gaerdydd i barhau ei astudiaethau gydag Academi Llais Ryngwladol Cymru o dan diwtoriaeth o Dennis O 'Neill.

Meddai Graeme Farrow, Cyfarwyddwr Artistig Canolfan Mileniwm Cymru: “Fel mae ei lwyddiant yn y gystadleuaeth hon wedi tystio, mae Bongani yn berfformiwr anhygoel â llais bendigedig.  Mae wedi bod yn bleser pur cael dod i adnabod Bongani ac i’w glywed yn perfformio ar ein llwyfan eleni wrth i ni ei gefnogi wrth astudio’i radd Meistr yn Academi Llais Ryngwladol Cymru.  Dymunwn bob llwyddiant iddo yn y dyfodol - ry’n ni’n sicr bod ganddo yrfa lewyrchus o’i flaen.”

Yn sgil rhodd garedig gan Mr Dilwyn Williams, fe gyflwynwyd Gwobr arbennig y Gynulleidfa lle cafodd y gynulleidfa gyfle i ddewis eu ffefryn.  Mae’n amlwg bod y Baritôn o Dde Affrica wedi swyno pawb oedd yn bresennol gan mai Bongani wnaeth hefyd ennill y teitl hwn.

"Gyda'r gystadleuaeth yn dathlu ei deng llwyddiant, roedd hi'n bwysig i ni gynnal y safon ac yn sicr, dyna ddigwyddodd,” meddai Eilir Owen Griffiths, Darlithydd yn y Drindod Dewi Sant a threfnydd y Gystadleuaeth.

“Gyda dau ar hugain o gystadleuwyr ar draws y byd yn canu, roedd e’n ddiwrnod arbennig. Ac yn sicr roedd y rownd derfynol yn un fythgofiadwy gydag ansawdd y canu yn aruchel. Roeddwn yn hapus iawn gyda'r canlyniad a'r ffordd y llwyddodd Bongani i nid yn unig swyno'r beirniaid ond hefyd y gynulleidfa"

Y pum cystadleuydd arall yn rownd derfynol y gystadleuaeth oedd y Baritôn Bas o Armenia, Arshak Kuzikyan; y Soprano, He Wu o Tseina; Dominic Sedgwick, Baritôn o Loegr; Marlena Devoe, Soprano o Seland Newydd a’r Mezzo Soprano o Gymru, Eirlys Myfanwy Davies.

Gwybodaeth Bellach

Sian-Elin Davies - 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk