Coleg Celf Abertawe i arddangos yr unig sioe deithiol ar raddfa fawr yng Nghymru o baentiadau rhyngwladol cyfoes


25.04.2016

Mae’r Drindod Dewi Sant yn falch o gyhoeddi y bydd yn chwarae rhan flaenllaw wrth roi cartref i’r unig arddangosfa ar raddfa fawr yng Nghymru o baentiadau rhyngwladol cyfoes.

Bydd gwaith arlunwyr sy’n ymgeisio’n llwyddiannus ar gyfer yr Arddangosfa Baentio Ddwyflynyddol (Biennial Exhibition of Painting neu Beep) yn cael ei arddangos ym mhrif arddangosfa deithiol Beep, a fydd yn teithio o Goleg Celf Abertawe, i Wrecsam a Chaerdydd  yn ystod yr hydref eleni. Bydd y sioe deithiol yn cynnwys arddangosfeydd, digwyddiadau a chyrsiau preswyl ategol.

Rhoddir £1000 i enillydd Gwobr Baentio Ryngwladol Beep 2016 ac arddangosfa unigol mewn cydweithrediad ag elysiumgallery, Abertawe yn 2017/18. Yn ogystal cyhoeddir enillydd Gwobr y Bobl Beep 2016, a fydd yn derbyn £200, ar ddiwedd arddangosfa Wrecsam.

Ni chodir tâl ymgeisio yn y lle cyntaf, sy’n beth anarferol i gystadlaethau o’r fath. Yn dilyn y broses ddethol, gofynnir i’r sawl a ddewisir dalu ffi arddangos o £25 a fydd yn cael ei fwydo’n ôl yn uniongyrchol i’r costau sefydlu a’r gwobrau.

Y thema ar gyfer Beep eleni yw “y lle nad oeddwn i byth eisiau ei adael....”. Y nod yw i ymgeiswyr archwilio cysyniadau canfyddiad, y cof a pherthyn wedi’u seilio mewn lle, gofod neu amser trwy gyfrwng paent. 

Mae Gwobr Baentio Ryngwladol Beep 2016 yn agored i arlunwyr o bob cwr o’r byd ar unrhyw gyfnod yn eu gyrfa. Derbynnir ceisiadau trwy e-bost neu'r post. Mae dwy broses ddethol: yn gyntaf bydd Beep ac elysiumgallery yn dewis yr arlunwyr ar gyfer arddangosfa Beep 2016 ac yna bydd panel beirniaid ar wahân yn dewis enillydd, a gyhoeddir ar y noson agoriadol yn Abertawe.  

Eleni bydd yr arddangosfa’n cael ei churadu gan yr arlunydd a chyfarwyddwr elysiumgallery, Jonathan Powell, gyda’r enillydd yn cael ei ddewis gan banel o feirniaid yn cynnwys yr arlunydd arobryn Shani Rhys-James a Jonathan Watkins, curadur oriel Ikon yn Birmingham. Cynhelir y brif arddangosfa yng Ngholeg Celf Abertawe ym mis Awst cyn teithio i Un Deg Un yn Wrecsam drwy gydol mis Hydref. Yna cynhelir fersiwn llai o’r arddangosfa yn ArcadeCardiff.

Yn ychwanegol at Wobr Baentio Ryngwladol Beep 2016, dewisir Gwobr y Bobl Beep 2016 gan yr ymwelwyr â’r arddangosfa ac fe’i cyhoeddir ar ddiwedd cymal olaf yr arddangosfa deithiol.

Cychwynnwyd Beep yn 2012. Syniad yr arlunydd a chyfarwyddwr elysiumgallery, Jonathan Powell ydoedd yn wreiddiol, a ddeilliodd o awydd i ddod â chyfres reolaidd o arddangosfeydd paentiadau cyfoes, ar raddfa fwy, i Gymru, sy’n mynd i’r afael â phynciau difrifol. Mae’n dathlu paentio cyfoes, ac yn arddel y gweithiau gorau a mwyaf hanfodol a grëir heddiw. 

Yn y gorffennol mae’r arddangosfa wedi denu arlunwyr ac ymwelwyr i’r ddinas o bob cwr o’r byd. Yn 2014 ymwelodd yr arlunydd chwedlonol Syr Peter Blake a Gavin Turk â’r arddangosfa, a enillwyd gan yr artist o Gymru Lee Williams.

Nod Beep yw cyflwyno i Gymru y paentiadau cyfoes gorau bob rhan o’r byd, gan amlygu rhagoriaeth o ran cynnwys, estheteg, techneg a defnyddiau a ddefnyddir.

Meddai Jonathan Powell, “Mae elysiumgallery a Gwobr Baentio Ryngwladol Beep yn hyrwyddo gwaith artistiaid lleol a byd-eang trwy ddarparu llwyfan cadarn yma yng Nghymru y gallant angori eu hunain wrtho a sicrhau rhwydwaith cenedlaethol a rhyngwladol cynhwysfawr i gynyddu’r sylw a gânt.  

“Mae Coleg Celf Abertawe o fewn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi bod yn rhan bwysig tu hwnt o lwyddiant y Wobr, gyda Dr Robert Newell yn un o feirniaid cyntaf Beeps yn 2012. Bellach wrth gwrs mae’n un o’r prif bartneriaid ar gyfer yr arddangosfa eleni. Roeddwn yn fyfyriwr llawn amser yng Ngholeg Celf Abertawe ar gyfer fy ngraddau BA a MA yn 2001-2005 a 2012 ac roedd y darlithwyr Robert Newell, Paul Jeff, Howard Riley a Catrin Webster yn ffynhonnell ddi-ben-draw o anogaeth a chyngor a’m galluogodd i symud ymlaen fel arlunydd a maes o law gyfrannu at fywyd diwylliannol Abertawe, mewn dinas sydd bob amser yn newid a byth yn ddiflas.”

Dylai unrhyw un sy’n dymuno ymgeisio am y wobr fynd i www.beepwales.co.uk i gael y canllawiau cyflwyno. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 18 Mehefin 2016

Nodyn i'r Golygydd

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Ffôn symudol: 07872 423 788
E-bost: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk

Neu cysylltwch â Jenny White yn jenny@jennywhitewriter.com

Mae cyfweliad gydag enillydd diwethaf Gwobr Baentio Ryngwladol Beep, Lee Williams, ar gael ar gais.