Coleg Celf Abertawe yn Y Drindod Dewi Sant ar frig Rhestr Cymru yn y Complete University Guide 2017


29.04.2016

Am yr ail flwyddyn yn olynol mae Coleg Celf Abertawe yn Y Drindod Dewi Sant wedi’i raddio’r gorau yng Nghymru ar gyfer Celf a Dylunio, yn ôl y Complete University Guide.  Mae’r tabl hwn yn cymharu prifysgolion ar draws y DU ar ansawdd eu hymchwil, boddhad myfyrwyr, safonau mynediad a rhagolygon graddedigion.  Cyhoeddwyd y tabl cynghrair cenedlaethol yr wythnos hon a chododd Coleg Celf Y Drindod Dewi Sant 8 safle ar draws y DU i'r 30ain safle.

Meddai Dr Ian Walsh, Deon Celf a Dylunio:  “Rwy’n ymfalchïo’n fawr yn y canlyniadau hyn.  Yn ôl unrhyw fodd o fesur mae hwn yn gyflawniad ardderchog ac yn gymeradwyaeth frwdfrydig i ansawdd ein staff a’n myfyrwyr.  Coleg Celf Abertawe yn Y Drindod Dewi Sant yw coleg celf hynaf Cymru ac un o’r gorau yn y DU.  Yn y blynyddoedd diwethaf mae’r Coleg wedi ehangu a bellach mae’n cynnig y portffolio mwyaf amrywiol o gyrsiau unrhyw le yn y DU.  Mae’r Brifysgol wedi buddsoddi'n helaeth drwy drawsnewid yr hen Ysgol Dinefwr a’r hen Lyfrgell Ganolog i greu Coleg Celf modern a deinamig ar ganol Abertawe”.

Nid hwn yw unig lwyddiant y Brifysgol yn yr wythnosau diwethaf.  Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant oedd amlycaf yn y categori Drama am y Gwobrau Teledu Myfyrwyr arobryn, gan Gymdeithas Frenhinol y Teledu Cymru, a gyflwynwyd ar 18 Mawrth yng Nghaerdydd.  Roedd pob un o’r tair ffilm ar y rhestr fer yn y categori hwn gan fyfyrwyr Coleg Celf Abertawe yn Y Drindod Dewi Sant sy’n astudio ar y cwrs gradd BA (Anrh) Cynhyrchu Ffilm a Theledu Digidol.

Ysgrifennwyd a chyfarwyddwyd y ffilm fuddugol, Needless Things, ganVictor Mawer ac mae’n stori annaearol, fynegiadol am ddod i oed, wedi’i ffilmio ar leoliad yn Abertawe ac ar set a adeiladwyd yn benodol yn y stiwdio yn Y Drindod Dewi Sant.

Rhoddodd panel beirniaid Cymdeithas Frenhinol y Teledu Cymru ganmoliaeth i’r ffilm, gan ei disgrifio'n “Gynhyrchiad uchelgeisiol a gwreiddiol iawn a gyfunai gyfarwyddo crefft dawnus â pherfformiadau oedd yn creu argraff dda iawn arnom ni.” Bydd Needless Things bellach yn mynd ymlaen i gystadlu am Wobrau Teledu Myfyrwyr Cymdeithas Frenhinol y Teledu ar draws y DU, sydd i’w cyflwyno ym mis Mehefin yn y Sefydliad Ffilm Prydeinig ar y Lan Ddeheuol yn Llundain.

Yn ddiweddar mae myfyrwyr BA a MDes Dylunio Patrymau Arwyneb yn y Coleg Celf wedi dychwelyd o Baris lle buon nhw’n arddangos yn y Ffair Fasnach Ryngwladol, Première Vision Paris.

Y Drindod Dewi Sant yw’r unig Brifysgol yng Nghymru i arddangos yn y sioe ryngwladol hon ym Mharis.  Dyma’r 10fed tro i’r rhaglen Patrymau Arwyneb gynnal stondin yn y digwyddiad, lle caiff myfyrwyr y cyfle i werthu eu gwaith i gleientiaid rhyngwladol.  Cynhelir Première Vision ddwywaith y flwyddyn ym Mharis, ym mis Chwefror a mis Medi, i gyd-daro â’r tymhorau ffasiwn.  

Mae'r digwyddiad yn un enfawr gan ddenu ymwelwyr o bob cwr o’r byd, ac o bob lefel ac adran o’r diwydiant ffasiwn a thecstilau a’r sector dylunio.  Dewiswyd dyluniad Georgina Angelone, myfyrwraig yn ei hail flwyddyn yn Y Drindod Dewi Sant, i'w ddefnyddio mewn man canolog yn y Ffair er mwyn ysbrydoli ymwelwyr ac arddangoswyr.   Roedd ei dyluniad hi i’w weld wrth ochr enwau mawr y diwydiant megis Tom Cody o Efrog Newydd a Llundain a Longina Phillips Designs o Sydney.  Ei dyluniad hithau oedd yr unig un i’w ddewis o blith y prifysgolion oedd yn bresennol yn y digwyddiad.

Mae Jordan Budd, myfyriwr BA Dylunio Graffig, wedi’i ddewis ar y rhestr fer o blith dros 200 o ymgeiswyr i fod yn rownd derfynol y gystadleuaeth Darpar Ddylunydd Gorau Prydain. Nod y gystadleuaeth yw dod o hyd i dalent dylunio ffres, a rhywun sy’n teilyngu’r teitl ‘Darpar Ddylunydd Gorau y DU 2016’. Mae gan Jordan gyfle i ennill £1,000 a chael ei waith wedi’i arddangos ar instantprint.co.uk. Mae’r gystadleuaeth yn cael ei rhedeg gan yr adwerthwr printiau ar-lein instantprint. Gofynnwyd i’r 12 ymgeisydd sydd ar y rhestr fer greu dyluniad newydd ar gyfer ystod o dempledi instantprint.

Meddai Jordan Budd: “Ni allaf fynegi cymaint rwy wedi dysgu a mwynhau ar y cwrs BA Dylunio Graffig yn y Drindod Dewi Sant. Mae wedi bod yn gwrs perffaith i mi. Mae wedi newid y ffordd rwy’n meddwl am ddylunio a sut i’w gymhwyso er gwell. Mae’r cwrs yn rhoi’r holl offer sydd ei angen arnoch i lwyddo a’r gallu i arbrofi. Mae’r penrhyddid i wneud fel y mynnoch yn eich gwaith yn rhywbeth sy’n arbennig iawn am y cwrs. Ni allwn ofyn am ddarlithwyr gwell sy’n treulio’u holl amser yn helpu ac yn annog eu holl fyfyrwyr.”

Mae gan Goleg Celf Abertawe hanes hir ac anrhydeddus o ragoriaeth ym meysydd ymchwil Celf, Dylunio a’r Cyfryngau.  Mae diwylliant ôl-raddedig anrhydeddus a bywiog ymhob un o’n hysgolion sy’n cwmpasu portffolio dynamig o raglenni MA/MSc a addysgir, rhaglenni ymchwil MPhil/PhD ac ymchwil ôl-ddoethurol o’r safon uchaf.  Roedd Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014 wedi gosod 95.8 % o’n hymchwil yng nghategori ymchwil sy’n arwain ar lefel fyd-eang neu sy’n rhagorol o safbwynt rhyngwladol.

Mae ymchwil ac arfer holl staff y Coleg yn cyfoethogi ein rhaglenni ôl-raddedig ac yn sicrhau eu bod yn gyfredol.  Gwahoddir staff i arddangos mewn digwyddiadau a lleoliadau rhyngwladol arobryn megis Biennale Fenis ac Amgueddfa’r Tri Cheunant yn Tsieina.

Mae’r cyfuniad o leoliad, cyfleusterau o’r radd flaenaf a phroffil ymchwil sydd â chydnabyddiaeth ryngwladol, yn gwneud Coleg Celf Abertawe yn Y Drindod Dewi Sant yn ganolfan flaenllaw ar gyfer ymchwil ac astudiaethau ôl-raddedig.

Nodyn i'r Golygydd

Rhagor o wybodaeth: 

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Ffôn symudol: 07872 423 788
E-bost: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk