Cyflwyno Doethuriaeth Anrhydeddus i lawfeddyg o fri


04.07.2016

Mewn seremoni raddio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin heddiw, cyflwynwyd Doethuriaeth Anryhydeddus (Doethur Mewn Gwyddoniaeth) i’r llawdfeddyg, Myrddin Rees.

Mae Myrddin (Merv) Rees yn llawfeddyg hepatobiliaidd ymgynghorol yn Ysbyty Basingstoke a Gogledd Swydd Hampshire.

Ar ôl graddio o Ysgol Feddygol San Steffan, Llundain, yn 1973 dilynodd wedyn ei hyfforddiant llawfeddygol yn Ysbyty St George, Llundain. Yn 1980 treuliodd 2 flynedd yn Gymrawd Ymchwil ac yn Gymrawd Clinigol yng Nghlinig Oschner, New Orleans. Yn 1986, ar ôl cyfnod gyda’r Athro Johannes Scheele yn Erlangen, sefydlodd bractis tiwmorau hepatig gyda chyfeiriad penodol at diwmorau eilaidd yn y colon a'r rhefr.

Ar hyn o bryd mae’n cyflawni (ynghyd â’i gydweithwyr Tim John, Fenella Welsh a Ben Cresswell) dros 175 o hepactomïau bob blwyddyn, gyda chyfanswm hyd yn hyn  o dros 2800 o echdoriadau, a 2264 o’r rhain yn fetastasisau y colon a’r rhefr.

Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn anatomeg hepatig a’i pherthnasedd i lawfeddygon, defnyddio fideo wrth addysgu llawfeddygaeth a datblygu technegau ar gyfer ehangu'r arwyddion o diwmor hepatig malaen.

Mae’n gydawdur ar dros 90 o bapurau llawfeddygol a gyhoeddwyd mewn cylchgronau gwyddonol a adolygwyd gan gymheiriaid, ac wedi darlithio ledled y byd ar y pynciau hyn.

Mae'n gyn-Lywydd Adran Llawfeddygaeth y Gymdeithas Feddygol Frenhinol, yn Gyn-Gadeirydd a Grŵp Llawfeddygon Afu'r DU ac yn Gyn-Lywydd Cymdeithas Llawfeddygon Gastroberfeddol Uwch Prydain Fawr ac Iwerddon.

Dywed Gwilym Dyfri Jones, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: “Fel prifysgol y mae ei gwreiddiau yn ddwfn yn Sir Gâr, mor braf yw cael y cyfle hwn I ddathlu cyfraniad nodedig un o’I meibion disgleiriaf.  Mae cyfraniad Myrddin Rees i fyd llawfeddygol bellach yn ddiharebol.  Yn ŵr doeth, dysgedig a chwbl ddiymhongar, death â bri i’w wlad enedigol, i’w sir ac i dref Caerfyrddin.  Ond yn llawer pwysicach na hynny, rhoddodd obaith i filoedd o gleifion, rhoddodd oleuni iddynt ar adegau tywyll iawn yn eu hanes.  Heddiw ein braint ni yw cael dathlu ei gampweithiau, campweithiau dewin hynod, y dewin o Gaerfyrddin, ein Myrddin ninnau.”

Wrth dderbyn ei ddoethuriaeth anrhydeddus, dywedodd Myrddin Rees: “Rydych wedi rhoi anrhydedd mawr i mi ac rwy’ mor, mor falch.  Hoffwn rannu ychydig o eiriau o ddoethineb ar gyfer chi, y graddedigion. Fy neges gyntaf i chi yw y dylech chi wneud y mwya’ o bob cyfle sy’n dod i’ch rhan -  efallai na chewch chi’r cyfle eto. Fy ail ddarn o gyngor yw, er y gall bywyd fynd yn anodd, edrychwch yn ddyfnach gan y bydd pethau'n gwella ac fe allwch chi lwyddo."