Cyhoeddi Enillwyr Ysgoloriaethau Perfformio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant


28.07.2016

Mewn digwyddiad ar faes yr Eisteddfod yn y Fenni ddydd Mawrth, Awst 2ail, bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cyflwyno pum ysgoloriaeth i unigolion hynod dalentog sydd naill ai ar fin, neu ar hyn o bryd yn astudio cwrs BA Perfformio yng Nghanolfan Berfformio Cymru yng Nghaerdydd.

Bydd tri darpar fyfyriwr ynghyd â dau fyfyriwr cyfredol yn cael eu cyflwyno a’u hanrhydeddu gydag ysgoloriaethau mewn derbyniad ar stondin Y Drindod Dewi Sant ddydd Mawrth am 11:00yb.

Yn derbyn ysgoloriaethau gan eu canolfannau perfformio cyfredol bydd Eilir Gwyn a Lowri Evans.  Mae’r ddau - sydd yn aelodau o Ysgol Glanaethwy - yn derbyn Ysgoloriaeth Glanaethwy sydd werth £750 yr un.

Bydd Glain Rhys yn derbyn Ysgoloriaeth Cwmni Theatr Maldwyn sydd hefyd yn werth £750 er cof am Derec Williams un a dreuliodd ei fywyd yn buddsoddi’i amser a’i egni yn meithrin ac yn datblygu talentau perfformio pobl ifanc Cymru.

Yn ychwanegol, bydd dwy sydd wrthi’n astudio’r BA Perfformio ar hyn o bryd, sef Lleucu Llywelyn a Jemima Nicholas, yn derbyn Ysgoloriaethau Canolfan Berfformio Cymru.   Bydd Lleucu a Jemima ill dwy yn derbyn rhodd ariannol o £750 yr un er cydnabyddiaeth am eu gwaith caled a’u rhagoriaeth o ran gweithgareddau addysgol ac allgyrsiol.

Dywed Eilir Owen Griffiths Cydlynydd y BA Perfformio: “Mae Ysgoloriaethau yn gweithio fel gwobrau ar amryw lefel. Trwy roi nawdd, mae’n rhoi gôl ac uchelgais i fyfyrwyr cyfredol weitho tuag ati, ac ar ran darpar fyfyrwyr, mae’n gosod sail i’w hastudiaethau trwy annog uchelgais a chynnig gwobr am gyrraedd yr uchelgais hwnnw. Ac wrth gwrs, yn yr oes sydd ohoni, mae unrhyw gymorth ariannol i fyfyrwyr yn beth da. Rydym yn ddiolchgar tu hwnt i Gwmni Theatr Maldwyn ac i Ysgol Berfformio Glanaethwy am ein cefnogi yr ysgoloriaethau hyn.“

Fe ddechreuodd y cwrs gradd arloesol, BA Perfformio ‘nôl ym mis Medi 2015 ac mae’n cael ei ddysgu dros gyfnod o ddwy flynedd trwy gyfrwng y Gymraeg, yng Nghanolfan Berfformio Cymru.  Mae’r addysgu dwys yn digwydd yng Nghanolfan Gelfyddydol The Gate, Caerdydd, gyda chyfnodau o addysgu hefyd ar gampws Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.

Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar baratoi myfyrwyr ar gyfer bywyd fel perfformwyr proffesiynol, bydd y BA Perfformio yn rhoi pwyslais mawr ar yr ochr ymarferol, gyda llais, corff, meddwl a gyrfa’r perfformiwr yn allweddol i gynnwys y rhaglen. 

“Ethos sylfaenol y radd BA Perfformio yw darparu techneg gadarn i fyfyrwyr, law yn llaw â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt,” atega Eilir.

“Mae’r radd yn un ymarferol ei natur gyda chyfleoedd cyson i fyfyrwyr berfformio ac arddangos eu cynnydd,” ychwanega.

“Y bwriad yw rhoi’r cyfleoedd gorau posib i fyfyrwyr ddatblygu ystod o sgiliau ynghyd â dealltwriaeth o’r diwydiant a fydd yn angenrheidiol i fyfyrwyr eu meithrin er mwyn eu galluogi i weithio’n broffesiynol ar y lefel uchaf,” dywed Eilir.

Mae’r grŵp o fyfyrwyr sydd eisoes yn astudio gyda Chanolfan Berfformio Cymru wrth eu bodd gyda’r cwrs ac yn trysori’r holl brofiadau gwerthfawr y maen nhw’n eu derbyn - o ganu yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen i berfformio ym mharti pen-blwydd Bryn Terfel!

Wrth sefydlu’r cwrs llynedd, cafwyd mewnbwn gan bobl megis Terry Dyddgen-Jones (Cyfarwyddwr Teledu); Geraint Cynan (Cyfarwyddwr Cerdd a Chyfansoddwr), Catrin Darnell (Actores Sioeau Cerdd) a Lauren Phillips (Actores ac Arbenigwr Dawns) yn ogystal â Stifyn Parry (Cynhyrchydd, Cyfarwyddwr a Chyflwynydd) Elen Bowman (Cyfarwyddwraig), Aled Pedrick (Actor a Chyfarwyddwr) a Buddug Verona James (Arbenigwr Llais), er mwyn sicrhau bod y radd yn cynnwys yr elfennau hynny sy’n angenrheidiol er mwyn paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa lewyrchus yn y theatr, teledu neu ar lwyfan.

Meddai Terry Dyddgen-Jones, un a fu’n allweddol wrth lunio cynnwys y cwrs: “Dyma radd sydd â chyswllt uniongyrchol â’r diwydiant.  Ry’n ni, fel pobl sy’n gweithio yn y diwydiant, yn awchu i weithio gyda phobl ifanc dalentog ac yn awyddus i fwydo mewn i gynnwys y cwrs.

“Ry’n ni gyd yn dod i Gaerdydd yn aml yn rhinwedd ein swyddi ac o ganlyniad, byddwn yn medru treulio amser gyda’r myfyrwyr yn cynnal dosbarthiadau meistr gyda nhw, yn eu mentora ac yn rhoi cyngor iddyn nhw,” atega’r cyfarwyddwr llwyddiannus, sy’n gweithio ar gyfresi drama boblogaidd megis Coronation Street, Hollyoaks a Pobol y Cwm.

“Ry’n ni’n grŵp o bobl broffesiynol sy’n cynrychioli traws-doriad o’r diwydiant sydd yn gweld yr angen am gwrs o’r math yma yng Nghymru.  Dyma gwrs sydd â fframwaith wedi’i siapio gan bobl sy’n gweithio yn y diwydiant nawr, a dyma - ynghyd â’r ffaith fod modd astudio am radd dros ddwy flynedd yn hytrach na thair - sy’n gwneud cwrs BA Perfformio Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn wahanol.”

Mae’r sawl sydd eisoes yn llwyddiannus yn y byd perfformio wir yn gweld gwerth cwrs o’r natur hwn.  Meddai Catrin Darnell: “Trueni nad oedd y BA Perfformio yn bodoli yn fy amser i fel myfyrwraig”  tra bod Lauren Phillips yn datgan: “Artist iach, hyblyg, proffesiynol ac unigryw yw artist sy’n apelio.  Dyma’r artistiaid fydd yn llwyddo wedi graddio o’r cwrs yma.  Cyffrous iawn!”

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r cwrs gradd BA Perfformio cysylltwch ag Eilir Owen Griffiths drwy e-bostio e.griffiths@pcydds.ac.uk

Gall ddarpar fyfyrwyr hefyd ddilyn cyfrifon y cwrs ar gyfryngau cymdeithasol drwy chwilio am Perfformio PCDDS ar Facebook a @Perfformio_PCDDS ar Twitter.

Gwybodaeth Bellach

  1. Am wybodaeth bellach cysylltwch â Sian-Elin Davies sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476