Cyhoeddi Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn un o bedwar consortiwm newydd mewn Addysg Creadigol a Diwylliannol


15.01.2016

Cyhoeddwyd bod Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn un o bedwar Rhwydwaith Rhanbarthol newydd ar gyfer y Celfyddydau ac Addysg wedi'u sefydlu fel rhan o'r prosiect arloesol mawr a gynhelir ar y cyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru - Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau - cynllun gweithredu ar gyfer Cymru.

Mae'r Rhwydweithiau hyn wrth wraidd Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau - cynllun gweithredu pum mlynedd ar gyfer y celfyddydau ac addysg a bydd yn cyflawni un o'r prif feysydd - Cynnig y Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan.

Mae'r consortia llwyddiannus fel a ganlyn:

  • Canolbarth a Gorllewin Cymru: consortiwm dan arweiniad Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
  • Gogledd Cymru: consortiwm dan arweiniad Cyngor Sir y Fflint
  • Canol/De Cymru: consortiwm dan arweiniad Ymddiriedolaeth Arts Active
  • De-ddwyrain Cymru: consortiwm dan arweiniad Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Bydd y pedwar Rhwydwaith Rhanbarthol ar gyfer y Celfyddydau ac Addysg yn cael eu llunio ar sail yr un ffiniau â'r Consortia Addysg Rhanbarthol presennol. Bydd y Rhwydweithiau hyn yn gweithio gydag ysgolion, y Consortia Addysg Rhanbarthol, awdurdodau lleol a rhanddeiliaid yn y sectorau addysg, celfyddydol, creadigol, diwylliannol a threftadaeth yn y pedwar rhanbarth. Byddant yn cynyddu ac yn gwella profiadau a chyfleoedd celfyddydol mewn ysgolion drwy adeiladu pontydd rhwng y sector addysg ac ymarferwyr celfyddydol; sefydliadau a darparwyr ym meysydd y celfyddydau, diwylliant a threftadaeth; a lleoliadau megis amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau.

Er mwyn cynyddu a gwella profiadau celfyddydol a chyfleoedd i blant a phobl ifanc, bydd Cynnig y Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan yn rhoi mwy o fynediad i ysgolion i artistiaid proffesiynol a sefydliadau celfyddydol, er mwyn gwella ac ategu'r hyn y maent yn ei addysgu. Er mwyn sicrhau bod ysgolion yn elwa'n llawn yn sgil cymryd rhan yn y rhaglen, gofynnir iddynt enwebu uwch aelod o staff i ymgymryd â'r rôl Hyrwyddwr Creadigrwydd a Chelfyddydau yr Ysgol, a'r unigolyn hwn fydd y cyswllt rhwng yr ysgol a'r cyfleoedd sydd ar gael drwy'r rhwydwaith rhanbarthol.

Bydd pob rhwydwaith yn cael rhwng £175,000 a £250,000 ar gyfer gweithgaredd blwyddyn gyfan bob blwyddyn yn ystod y rhaglen bum mlynedd.

Meddai Huw Lewis AC, y Gweinidog Addysg a Sgiliau

"Mae gan y celfyddydau y potensial i ddal dychymyg pobl ifanc a rhyddhau eu creadigrwydd.  Rwyf am i bob dysgwyr ledled Cymru, beth bynnag ei gefndir neu ei amgylchiadau personol, gael  cyfleoedd i gael profiadau celfyddydol a chreadigol o ansawdd uchel.

"Mae'r cyhoeddiad hwn heddiw yn newyddion gwych. Rwy'n sicr y bydd y pedwar Rhwydwaith Rhanbarthol ar gyfer y Celfyddydau ac Addysg yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o wella cyfleoedd i'n pobl ifanc er mwyn iddynt allu mwynhau'r manteision niferus sydd gan y Celfyddydau i'w cynnig. 

“Bydd y prosiect hwn yn chwarae rhan werthfawr yn y gwaith o wella'r celfyddydau creadigol drwy'r system addysg yng Nghymru a fydd, yn ei dro yn cefnogi egwyddorion adroddiad Dyfodol Llwyddiannus yr Athro Graham Donaldson.  Mae hyn yn cydnabod y rôl y mae'r celfyddydau yn ei chwarae o ran rhoi ysbrydoliaeth a chymhelliant i ddysgwyr, gan ddod â nhw i gysylltiad â phrosesau creadigol, perfformiadau a chynhyrchion pobl eraill ac ysgogi eu hawydd i arbrofi a bod yn greadigol eu hunain.”

Meddai Diane Hebb, Cyfarwyddwr Cyfranogi ac Ymgysylltu, Cyngor Celfyddydau Cymru:

"Rydym am weld pob plentyn yn cael mynediad i'r celfyddydau a ble bynnag y mae eu hysgol. Mae addysg greadigol a diwylliannol yn rhoi i'n pobl ifanc y profiadau cyfoethog sydd eu hangen arnynt pan fyddant yn ifanc yn ogystal â datblygu'r doniau a'r gallu i feddwl yn greadigol sy'n gyrru diwydiannau creadigol Cymru. Mae angen inni wneud cymaint ag y gallwn i gefnogi addysg greadigol a diwylliannol drwy fentrau tebyg i hon.  Mae gweithio'n well mewn partneriaeth a dull gweithredu mwy strategol yn allweddol ac rydym yn edrych ymlaen at weld canlyniadau'r ychwanegiad hanfodol newydd hwn at y cynllun. Rydym wrth ein bodd gyda'r cynigion a ddaeth i law ac yn edrych ymlaen at weithio gyda'r consortia."

Nodyn i'r Golygydd

1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk