Cynhadledd ‘Cynnwys’ i fyfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant


24.02.2016

Ar ddydd Iau, Ionawr 28ain, cynhaliodd y Gyfadran Addysg a Chymunedau ym Mhrifysgol Cymru Drindod Dewi Sant gynhadledd hynod o lwyddiannus i’w myfyrwyr lefel 6 yng Nghanolfan yr Halliwell, Caerfyrddin dan y teitl ‘Cynnwys’.  

Llywyddwyd gweithgareddau’r bore gan Sue Ainsworth, Cydlynydd Academaidd yr Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol a hi a groesawodd y siaradwyr gwadd. 

Y cyntaf oedd Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Cymorth i Ddysgwyr, Llywodraeth Cymru, a arweiniodd y gynulleidfa’n ddeheuig iawn trwy’r datblygiadau diweddaraf ym maes Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Yr ail siaradwr oedd Siân Owen, cyn Gyfarwyddwr Cynhwysiant, Mudiad Meithrin.  Rhannodd ei brwdfrydedd gyda’r gwrandawyr wrth drafod ymdopi gyda newid a cholled.

Dywedodd Sue Ainsworth: “Roedd yn fraint ac yn anrhydedd croesawu’r prif siaradwr, Alison John, ymgyrchydd a siaradwraig nodedig ym maes anabledd. Rhannodd ei meddylfryd gonest am ddarpariaeth ac agweddau cymdeithas tuag at bobl anabl yn ei dull dihafal ei hun.  Disgrifiodd rhai o’r myfyrwyr oedd yn bresennol ei chyflwyniad fel un ‘ysbrydoledig oedd yn procio’r meddwl’.”  

Yn y prynhawn cynhaliwyd cyfres o weithdai gan aelodau o staff y Gyfadran a darparwyr allanol, ac roedd rhain yr un mor lwyddiannus.  Diwedd ardderchog felly i gynhadledd a gafodd ei disgrifio gan amryw o’r myfyrwyr fel un ‘ddiddorol’, ‘perthnasol’, ‘grymus’ a ‘gwych’.  Dymuna’r trefnwyr felly ddiolch i bawb a fu o gymorth i sicrhau diwrnod buddiol a llwyddiannus dros ben.

Mae’r Gyfadran Addysg a Chymunedau yn ymwneud â phobl: sut mae pobl yn dysgu, sut mae pobl yn byw a sut mae pobl yn trefnu’n hunain yn y gymdeithas. Mae ystod o raglenni ar gael o Raddau Sylfaen i raglenni BA a BSc, MA, MPhil a PhD. Ceir rhaglenni yn arwain at statws athro cymwysedig, ar lefel israddedig (BA Addysg Gynradd gyda SAC) ac ôl-raddedig (TAR Cynradd gyda SAC / TAR Uwchradd gyda SAC), yn ogystal â chymwysterau academaidd mewn Astudiaethau Addysg, Astudiaethau Addysg Gynradd, Cymorth Dysgu, Plentyndod Cynnar, Llythrennedd Cynnar , Gwaith Ieuenctid a Chymuned, Seicoleg, Seicoleg Gymhwysol, Cwnsela, Eiriolaeth, Astudiaethau Celtaidd, Astudiaethau Dwyieithrwydd ac Amlieithrwydd, Polisi a Chynllunio Iaith, Cynhwysiant Cymdeithasol, Astudiaethau Cynhwysol.

Nodyn i'r Golygydd

 1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 012670225108 / 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk