Cynhadledd NEXUS Cymru 2016


01.03.2016

Cynhadledd NEXUS Cymru 2016 yw cynhadledd dysgu ac addysgu flynyddol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ar y cyd â Phrifysgol Cymru, ac fe’i cynhelir dros ddau ddiwrnod ar 23-24 Mawrth yng Nghaerfyrddin.

Mae Cynhadledd NEXUS Cymru yn darparu platfform i ddatblygu ymhellach y cysylltiadau rhwng ymchwil, arfer proffesiynol ac addysgu mewn Addysg Uwch.  Mae’r dolennau rhwng ymchwil ac addysgu'n cael eu diffinio’n eang i gynnwys ysgolheictod dysgu ac addysgu, addysgu’n seiliedig ar ymchwil, cyfoethogi profiadau myfyrwyr, a dysgu ac addysgu’n gyffredinol.  Mae’r NEXUS yn integreiddio ymchwil yn seiliedig ar bwnc ac ymchwil aml-ddisgyblaethol â’r cwricwlwm, dysgu ac addysgu.

Yr Athro Simon Haslett PFHEA, Pro Is-ganghellor (Rhyngwladol a Chyfoethogi), fydd yn cadeirio'r Gynhadledd, sy’n cynnwys nifer o anerchiadau, symposia a gweithdai, yn cynnwys themâu megis:

  • Addysg ddwyieithog, gweithdy a hwylusir gan Gwenllian Beynon o’r Gyfadran Celf a Dylunio yn Y Drindod Dewi Sant a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.   
  • Bydd Dr Carolyn Hayles o INSPIRE, cadeirydd, a’r Grŵp Cyfoethogi Addysg ar Gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF) yn Y Drindod Dewi Sant yn cynnal sesiwn ar thema ADCDF. Bydd yn cynnwys gweithdy a symposia ar ran Grŵp Addysg Uwch Cenedlaethau’r Dyfodol ac anerchiad gan Dr Alex Ryan (Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Swydd Gaerloyw);
  • Cydraddoldeb mewn addysg, symposiwm dan gadeiryddiaeth yr Athro David Egan o Ganolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg.
  • Dylunio Bywyd, sef thema gyfoethogi bresennol Y Drindod Dewi Sant, a gynlluniwyd i helpu myfyrwyr i wneud yn fawr o’u hamser yn y brifysgol a’u paratoi ar gyfer eu dyfodol. Dylunio Bywyd hefyd yw cyfraniad y Brifysgol i raglen y sector addysg uwch,  Pontio, Cadw Myfyrwyr a Chyrhaeddiad (Cymru)- Rhaglen Gwella Strategol.  Bydd y symposiwm yn cael ei gadeirio gan yr Athro Andy Penaluna (Cyfarwyddwr Ymchwil yr Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol a chadeirydd y Grŵp Gwella Sgiliau Menter a Chyflogadwyedd yn Y Drindod Dewi Sant).
  • Partneriaethau myfyrwyr, gweithdy a hwylusir gan Brosiect Wise Cymru dan gadeiryddiaeth Rhys Dart, Prif Swyddog Gweithredol Undeb Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant.
  • Mae sesiynau eraill yn cynnwys anerchiadau gan Luci Attala (enillydd Gwobr Hyrwyddwr Cynaliadwyedd (staff) Gwobrau Gwn Gwerdd 2015) a’r Athro Simon Haslett; gweithdy ar gyhoeddi academaidd a hwylusir gan Wasg Prifysgol Cymru (ac ail-lansio Cylchgrawn Addysg Cymru); symposiwm dysgu ac addysgu dan gadeiryddiaeth Dr Erietta Bissa; symposiwm ar addysgu’n seiliedig ar ymchwil dan gadeiryddiaeth Rob Charters; a gweithdy a symposiwm dysgu a gyfoethogir gan dechnoleg dan gadeiryddiaeth yr Athro Tony Toole.

Mae cofrestru bellach ar agor i bawb a dylai cynadleddwyr gofrestru gan ddefnyddio'r ddolen hon erbyn 5pm dydd Gwener 11 Mawrth 2016.

Cyhoeddir Trafodion y Gynhadledd maes o law fel rhifyn arbennig o Gylchgrawn Cymru ar gyfer Dysgu ac Addysgu mewn Addysg Uwch a chroesewir cyflwyniadau gan yr holl gynadleddwyr. 

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk